یزدباف

شرکت یزدباف (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861487409 (فعال)
11
افراد
14
آگهی‌ها
86
شماره ثبت
1335/1/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14795888
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۵/xxx۸ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۸ اعلام می دارد کدملی صحیح آقای غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی xxxxxxxxx۰ می باشد ضمنا آقای وحید زینی بنمایندگی از شرکت گردباف یزد بسمت عضو هیئت مدیره نیز می باشد که از قلم افتاده و بدین شرح اصلاح می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx                          اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761766
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وموسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال۹۷بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721856
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمهدی غفوری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره وغلامعلی خورسندی لالوی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومحمد ضرابیه کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و وحید زینی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گردباف یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت منشی هیأت مدیره وعلیرضا قدمگاهی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضواصلی هیأت مدیره کلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه قراردادها و اسنادواوراق بهادار ( از جمله : چکها ، بروات و سفته‌ها ) وبه طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضامتفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره یا وکلای آنها متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412869
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱وشرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷وشرکت گردباف یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت صنعتی وشیمیایی رنگین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و شرکت مونوپل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ثبت شده به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ثبت شده به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412876
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴,xxx تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردیدوماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: انجام فعالیت های آزمایشگاهی درزمینه نساجی, مواد اولیه ومحصولات نساجی, محصولات بسته بندی و سلولزی و صنایع وابسته واحداث نیروگاه گازی به منظور تولید برق وعرضه ان به متقاضیان اعم از دولتی و غیردولتی ودوخت انواع البسه و عرضه و فروش آنهادر داخل وخارج کشورضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشدوماده۳۳اساسنامه بشرح زیراصلاح شد: مجمع عمومی عادی شرکت,حداقل سالی یکبار و حداکثر تا اخر ماه چهارم از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732442
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شركت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام به شماره ثبت ۸۶وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732448
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شركت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354192
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبردبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659048
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقایان سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پلاستیران بسمت ریاست هیئت مدیره، احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هاوس الکتریک بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سیدحسین معین شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار (از جمله: چکها، بروات و سفته ها) و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659056
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت های تلمبه ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، پلاستیران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷، گردباف یزد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و هاوس الکتریک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت های مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138525
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ صورت های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ثبت شده شماره xxx۱ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861402
آگهی تغییرات شرکت یزد باف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ تصویب شد.
۳ ـ موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان سید مهدی غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه بسمت مدیرعامل و محمد حسین نقاش زاده یزدی و سید علیرضا آستانه داری بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها، بروات و سفته ها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414692
آگهی تغییرات شرکت یزد باف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره.

۲‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ تصویب شد.

۳‌ـ موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد.

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقایان سید مهدی غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه بسمت مدیرعامل و محمد حسین نقاش زاده یزدی و سید علیرضا آستانه داری بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲‌ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها، بروات و سفته‌ها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11922598
آگهی تغییرات شرکت یزد باف سهامی عام بشماره ثبت ۸۶ و با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات