عمران و سازندگی استان قزوین

شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861480172 (فعال)
12
افراد
19
آگهی‌ها
9706
شماره ثبت
1386/11/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14515985
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی عبدالعلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران ( سهامی عام ) طبق حکم شماره xxx۹ ۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ آقای مهدی سلطانیه با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( نماینده شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین ( سهامی خاص ) طبق حکم شماره xxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ آقای سیدکاظم مجابی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین طبق حکم شماره xxx۲/۹۶ مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ آقای بهرام کلانترپور با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان ( سهامی خاص ) طبق حکم شماره xxx/۹۶ مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ آقای محسن شعاعی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515992
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959484
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید کاظم مجابی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) و آقای مهدی سلطانیه کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین (سهامی خاص) و آقای محسن شعاعی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای علیرضا خزائلی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861978
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۳۵ , xxx مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. آقای محسن شعاعی کد ملی xxxxxxxxx۵، شرکت زمرد بنای قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵، شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر ارزش آفرین صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و موسسه میثاق رزم آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510076
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان علی عبدالعلی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی آباد بوم امید به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی فرخ زاد کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت راه ری و مهدی سلطانیه کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین و بهرام کلانترپور کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان به عنوان اعضای هیئت مدیره و محمد رؤفیان کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان مدت دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصفهانی (عضو هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281203
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213608
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۹۵ و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهاداربه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم با نام هزارریالی که از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره xxx - xxx۴ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ بانک مسکن شعبه خیام شمالی قزوین تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۵ - اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: (سرمایه شرکت مبلغ هشتاد میلیارد ریال به هشتاد میلیون سهم عادی هزارریالی با نام تقسیم شده که تماما تادیه گردیده است). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706050
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی آباد بوم امید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر حبیبی کدملی xxxxxxxxx۴ نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت راه ری آقای مهدی سلطانیه کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین و آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد رؤفیان کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصفهانی (عضو هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706051
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. شرکت راه ری (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت مهندسی آباد بوم امید (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور کومه آرام (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و موسسه میثاق رزم آوران به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171453
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق حکم شماره xxx/ک مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ آقای محمد رؤفیان کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مهندسین مشاور کومه آرام «سهامی خاص» به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین آقای فرهاد فضلعلی زاده کدملی xxxxxxxxx۴ گردید. لذا اعضای هیئت مدیره به شرح زیرتعیین گردید: آقای علی عبدالعلی‏زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی آباد بوم امید «با مسئولیت محدود» طبق حکم شمارهxxx مورخ ۱/۱۱/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر حبیبی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداری‏های استان قزوین بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره طبق حکم شماره ۹۲/xxx۵ مورخ ۱/۱۱/۹۲ آقای علی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‏گذاری مهندسان متحد قزوین «سهامی خاص» بعنوان عضو هیئت مدیره طبق حکم شماره xxx ـ ۹۲ ـ xxx مورخ ۱/۱۱/۹۲ آقای میرعمادالدین مدیر زاده طهرانی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان «سهامی خاص» بعنوان عضو هیئت مدیره طبق حکم شماره ۹۲,xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و آقای محمد رؤفیان کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور کومه آرام «سهامی خاص » بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل طبق حکم شماره xxx/ک مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045191
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه، حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ ـ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‏البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‏های شرکت تعیین گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388202
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) به شماره‌ثبت ۹۷۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ مبلغ بیست و شش میلیارد ریال بابت کل سرمایه تعهدی شرکت از محل سودهای تقسیم شده و آورده نقدی طی گواهی صادره از بانک صادرات شعبه فلسطین قزوین به شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۵/۶/۹۳ پرداخت گردیده است لذا سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به چهل میلیون سهم هزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556733
آگهی اصلاحی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین سهامی عام شماره ثبت ۹۷۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
پیرو آگهی تصمیمات xxx۰/۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ موضوع صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ نوع شرکت به اشتباه سهامی خاص قید گردیده که سهامی عام صحیح می باشد و بدینوسیله اصلاح می گردد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498798
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۰۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید.
ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097911
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091802
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی تنفس ۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067631
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی تنفس ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603725
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین سهامی عام شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و رضا معظمی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین شماره ثبت xxx۷ و شرکت مهندسی آبادبوم امید شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهندسین مشاور کومه آرام شماره ثبت xxxxxx و موسسه میثاق رزم آوران شماره ثبت xxx۷ و سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین شماره ثبت xxxxxx بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت زمرد بنای قزوین شماره ثبت xxx۲ و شرکت فولاد البرز تاکستان شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره ۱۱/۱۱/۹۰ آقایان علی عبدالعلی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسی آباد بوم امید بسمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر حبیبی به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رئوفیان خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علی اصفهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین و فرهاد فضل علی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور کومه آرام و حمیدرضا شکوهیان به نمایندگی از موسسه میثاق رزم آوران بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در غیبت مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سایر مدارک با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477709
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین سهامی عام شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و رضا معظمی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین شماره ثبت xxx۷ و شرکت مهندسی آبادبوم امید شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهندسین مشاور کومه آرام شماره ثبت xxxxxx و موسسه میثاق رزم آوران شماره ثبت xxx۷ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین شماره ثبت xxxxxx بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت زمرد بنای قزوین شماره ثبت xxx۲ و شرکت فولاد البرز تاکستان شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره ۱۱/۱۱/۹۰ آقایان علی عبدالعلی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسی آباد بوم امید بسمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر حبیبی به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رئوفیان خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علی اصفهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین و فرهاد فضل علی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور کومه آرام و حمیدرضا شکوهیان به نمایندگی از موسسه میثاق رزم آوران بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در غیبت مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سایر مدارک با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات