البرز دارو

شرکت البرز دارو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861412626 (فعال)
14
افراد
26
آگهی‌ها
49
شماره ثبت
1355/5/11
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

پيراميست
پيراميست PYRAMIST
1383/4/10
مونونيترال
مونونيترال MONONITRAL
1388/6/14
ونولا
ونولا VENOLA
1388/9/24
سيبوتين
سيبوتين SIBUTHIN
1388/9/24
وناكورا
وناكورا VENACURA
1389/5/26
پاركين سي فورت
پاركين سي فورت PARKIN-C FORT
1389/8/8
آلفن-اس آر
آلفن-اس آر ALFEN-SR
1389/8/8
زاي سف
زاي سف XYCEF
1389/9/27
پدي كلد
پدي كلد pedicold
1389/10/19
آويتا
آويتا AVITA
1389/11/26
سيس آتراكورال
سيس آتراكورال CIS - ATRACURAL
1390/4/22
دايوسمين
دايوسمين DIOSMIN
1390/6/8
نوكسپرين
نوكسپرين NOXPRIN
1390/8/14
ونولا - ايكس ال
ونولا - ايكس ال VENOLA - XL
1390/11/5
لناميد
لناميد LENAMIDE
1390/12/17
تاليدورال
تاليدورال Thalidoral
1393/4/18
دابيترال
دابيترال Dabitral
1393/2/3
اورسورال
اورسورال Ursoral
1393/2/3
متورال اي ار
متورال اي ار METORAL ER
1394/9/2
پلي پيل - اي
پلي پيل - اي Poly Pill - E
1394/11/14
پلي پيل - وي
پلي پيل - وي Poly Pill - V
1394/11/14
ب پان ويت
ب پان ويت B Panvit
1394/11/19
سوماتروجكت
سوماتروجكت sumatroject
1395/1/18
ميگراجكت
ميگراجكت Migraject
1395/1/18
بپانويت
بپانويت BEPANVIT
1395/5/13
كلسي وي كا
كلسي وي كا Calcivika
1396/12/11
البرز دارو شركت داروسازي سهامي عام
البرز دارو شركت داروسازي سهامي عام alborz darou Pharmaceutial Company AD
1396/4/11
پانكرال
پانكرال PANKRAL
1396/6/16
گليسي فر
گليسي فر Gelycifer
1396/6/16
گليسي فر - اف
گليسي فر - اف Gelycifer-F
1396/6/16
اگزي كاف
اگزي كاف
1396/8/25
ومترال
ومترال Vometral
1396/8/27
فامپريدال
فامپريدال Fampridal
1396/8/27
سيپيتال
سيپيتال Sipital
1396/8/27
پلي ايران
پلي ايران PolyIran
1396/8/27
زينكويت پلاس
زينكويت پلاس Zincovit plus
1397/7/26
پتاسيترال
پتاسيترال Potacitral
1397/2/6
پياسكادو
پياسكادو Piascado
1398/2/24
اينسپرون
اينسپرون Insprone
1398/2/24
كلسي بن پلاس
كلسي بن پلاس calcibon plus
1398/2/24

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694741
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد علی مظلومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۹ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx۶ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx۸ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای رضا دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۵ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx۷ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، اسناداعتباری ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است . ۲ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود : ( تصویب معاملات با اشخاص وابسته . تصویب اهداف و استراتژی‌ها ، نمودار سازمانی و آیین نامه‌های داخلی شرکت . استقرار کنترل‌های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و ریسک . تصویب سیاست‌های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات . ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا . افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار . تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی . تصویب بودجه سالیانه ، برنامه‌های ۵ ساله و گزارش توجیهی پروژه‌ها و طرح توسعه‌ای . تصویب معاملات مستلزم تصویب هیئت مدیره طبق آیین نامه معاملات . اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار . مصالحه ، سازش و استرداد دادخواست . تصویب ماموریت‌های خارج از کشور . تصویب تاسیس ، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور . تصویب حمایت مالی از همایش‌ها و نمایشگاهها . ) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673254
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان ( صورتهای مالی ) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ مؤسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۴ شرکت‌های گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ، گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ، کی بی سی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ، سبحان دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و ایران دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563628
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزارریالی بانام افزایش یافت . که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی بانکی xxx , xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ بانک رفاه شعبه شهرصنعتی البرز تامین گردیده است . ودر نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید . سرمایه شرکت مبلغ یک هزارو هشتصدو شصت میلیاردریال ( ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال ) منقسم به یک میلیاردو هشتصدو شصت میلیون سهم ( ۱. xxx. xxx. xxx سهم ) بانام یک هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563642
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد علی مظلومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۵ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو ( سهام ی عام ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ وشماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای رضا دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کی بی سی ( سهامی خاص ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ وشماره حکم xxx۹ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای میثم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، اسناداعتباری ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است . ۲ هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود . تصویب معاملات با اشخاص وابسته . تصویب اهداف و استراتژی‌ها ، نمودار سازمانی و آیین نامه‌های داخلی شرکت . اسنقرار کنترل‌های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و ریسک . تصویب سیاست‌های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات . ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا . افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار . تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی . تصویب بودجه سالیانه ، برنامه‌های ۵ ساله و گزارش توجیهی پروژه‌ها و طرح توسعه‌ای . تصویب معاملات مستلزم تصویب هیات مدیره طبق آیین نامه معاملات . اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار . مصالحه ، سازش و استرداد دادخواست . تصویب ماموریت‌های خارج از کشور . تصویب تاسیس ، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور . تصویب حمایت مالی از همایش‌ها و نمایشگاهها . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037972
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/xxx۷ و با توجه به تاییدیه شماره xxx۵۱ , xxx مورخ ۱۶/۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616003
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محمد علی مظلومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۵ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره جناب آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۲ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه، کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود: تصویب معاملات با اشخاص وابسته. تصویب اهداف و استراتژی‌ها، نمودار سازمانی و آیین نامه‌های داخلی شرکت. استقرار کنترل‌های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و ریسک. تصویب سیاست‌های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا. افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. تصویب بودجه سالیانه، برنامه‌های ۵ ساله و گزارش توجیهی پروژه‌ها و طرح توسعه‌ای. تصویب معاملات مستلزم تصویب هیئت مدیره طبق آیین نامه معاملات. اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. تصویب مأموریت‌های خارج از کشور. تصویب تأسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. تصویب حمایت مالی از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603614
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ وتفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ششصد وهشتاد میلیارد ریال به مبلغ نهصد وسی میلیارد ریال منقسم به نهصد و سی میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۸/۰۴/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه شهر صنعتی البرزپرداخت و تامین گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نهصد و سی میلیارد ریال (xxx. xxx. xxx. xxx ریال) است که به نهصد و سی میلیون سهم (xxx. xxx. xxx سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522598
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۲ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت. د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. د) افتتاح حساب‌های ارزی. د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447852
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447884
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص سقف پاداش هیت مدیره از ۵ ٪ به ۳ ٪ کاهش و ماده فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299192
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از محل سابق به آدرس: تهران خیابان آفریقا نرسیده به چهار راه جهان کودک خیابان ناوک پلاک ۳ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147795
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۶ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx۱ مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ به عنوان مدیر عامل و عضوهیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx۸ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای میثم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx۰ مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است. ۲ هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ۱) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت. ۲) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. ۳) افتتاح حساب‌های ارزی. ۴) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. ۵) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ۶) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13084430
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۶ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx۹ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx۱ مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx۸ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت ۲ د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. ۳ د) افتتاح حساب‌های ارزی ۴ د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص ۵ د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ۶ د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057684
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده ۰۴/۰۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال منقسم به ششصد و هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال (xxxxxxxxxxxx ریال) است که به ششصد و هشتاد میلیون سهم (xxxxxxxxx سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده_است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822004
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774222
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۶ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx۹ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx۵ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان مدیر عامل و عضوهیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx۸ مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است. - ۳ هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود: اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت - قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی - افتتاح حساب‌های ارزی - تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657893
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به چهارصد و پنجاه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618331
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526193
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم xxx۶ مورخ xxx۴/۳/۲۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای عقیل آریننژاد فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم xxx۹ مورخ xxx۴/۳/۲۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم xxx۵ مورخ xxx۴/۳/۲۶ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ آقای الیاس کهزادی به شم ـ اره ملی xxxxxxxxx۱ نماین ـ ده شرکت ایران دارو (سهام ـ ی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx۸ مورخ xxx۴/۳/۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدمحمد رضا صباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم xxx۷ مورخ xxx۴/۳/۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۳ـ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت. قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. افتتاح حساب های ارزی. تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12292967
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴- شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین- البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174665
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو) سهامی عام(به‌شماره‌ثبت۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از محل سابق به آدرس:تهران ـ خیابان ولیعصر ـ نرسیده به خیابان شهید عباسپور (توانیر) ـ پلاک xxx۰/۴ ـ طبقه اول ـ کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368998
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
آقای محمد شریف زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ طبق حکم شماره xxx/۹۲/ص بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق حکم شماره ۵۰/۹۲/ص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پویا فرهت کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طبق حکم شماره ۵۱/۹۲/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای الیاس کهزادی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طبق حکم شماره xxx/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ طبق حکم شماره ۵۹/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۳/۱۲/xxx۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1352090
آگهی افزایش سرمایه شرکت البرز دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹/۶/xxx۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۹/xxx۲، سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره xxx۶ ـ xxx تاریخ ۱۸/۹/xxx۲ بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده افزایش یافته است، در نتیجه ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت بدین شرح اصلاح گردید.
سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال منقسم به دویست و پنجاه میلیون سهم با نام یکهزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است، ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۹/۱۱/xxx۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204210
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شماره حکم ۵۳/۹۲/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره حکم ۵۰/۹۲/ص بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای پویا فرهت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره حکم ۵۱/۹۲/ص بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای الیاس کهزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران دارو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره حکم xxx/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محمدرضا صباغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره حکم ۵۹/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری قراردادها غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد کجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۲/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130571
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۳/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ طبق حکم شماره ۵۳/۹۲/ص مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا فرهت بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳طبق حکم شماره ۵۱/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/xxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حکم ۵۲/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/xxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق حکم ۵۰/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/xxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا صباغی بشماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت کی بی سی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ طبق حکم ۵۹/۹۲/ص مورخ ۱/۳/xxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اسناد تجاری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا ء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082391
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کی بی سی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات