ماشین سازی نیرو محرکه

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861410472 (فعال)
12
افراد
12
آگهی‌ها
73
شماره ثبت
1370/12/28
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14882067
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 73 و شناسه ملی 10861410472
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 و به استناد نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 39762,122 مورخ 10/07/97 مبنی بر عدم نیاز به تاییدیه آن سازمان برای ثبت صورتجلسات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنعت و تجارت آیدین شناسه ملی 14006478866، شرکت سرمایه گذاری روشن تاش شناسه ملی 10103432795، شرکت کشت و صنعت شاخص کلهر شناسه ملی 14004623670، آقایان محمد حسن سام خانیانی کد ملی 2219627691، مصطفی کاظم پور دهکائی کد ملی 2739877587 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان محسن حاجیلوئی کد ملی 3860135252 و قادر رودکی کد ملی 4839430942 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش980813476521362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750326
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و به استناد نامه بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۱۰/۰۷/۹۷ مبنی بر عدم نیاز به تاییدیه آن سازمان برای ثبت صورتجلسات تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ۲ مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شماره شناسه xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14593739
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت از قزوین البرز جای سابق به نشانی جدید استان قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند راه آهن خیابان جاده قزوین تهران خیابان سه راه شهرصنعتی البرز کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266074
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۴۱,xxx مورخ xxx/۰۴/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. -۲ آقایان بهزاد نوروزبختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالرحمن حداد با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹و آقای احمد جلیل آرازی باکد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عبدالحمید موحدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی و خانم ندا نوروزبختیاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. -۳ موسسه بخرد یار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266089
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۴۱,xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرحمن حداد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروزبختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان احمد جلیل آرازی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و عبدالحمید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ندا نوروزبختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضای قلمی دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است،
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870244
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین شهر صنعتی البرز جای سابق به استان قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند ابن سینا خیابان زکریای رازی حکمت دهم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583507
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ موردتصویب قرارگرفت ۲ موسسه حسابرسی وبهبود سییستمهای مدیریت (حسابرسین) باشماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106145
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۰/۰۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد وچهل و سه میلیون ریال منقسم به یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار سهم یک هزار ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری قزوین مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ افزایش یافت لذا ماده ۵ - اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد وچهل و سه میلیون ریال شامل یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034474
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیل آرازی (عضو علی البدل هیئت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین آقای محمد اسمعیل سراج گردید. درنتیجه آقای عبدالرحمن حداد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام محمودزاده هشترودی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران طی حکم xxx۳۸/۳۳ مورخ ۱/۶/xxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروز بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و حامد مازندرانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جلیل آرازی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضای قلمی دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005798
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ را مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقایان بهزاد نوروز بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ وعبدالرحمن حداد با کدملی xxxxxxxxx۰ و حامد مازندرانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد اسماعیل سراج با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای احمد جلیل آرازی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیربه شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444609
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ـ مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت (حسابرسین) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آکهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین- البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144039
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲
ب) باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ذیل ثبت دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۴/۵/۹۲ تکمیل امضا گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات