سالمین

شرکت سالمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861393382 (فعال)
7
افراد
19
آگهی‌ها
353
شماره ثبت
1353/11/29
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سالمین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سالمین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14724438
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131114
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ـ ۲ شرکت های اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ، شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ، شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ، شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۳ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۴ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131224
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، امیرحسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، سید علی اصغر کشفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، محمد حسین پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و رحمت الله شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی ، اقامه دعاوی ، در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب و عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533211
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948853
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ - شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت شیرین عسل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کاوشگران کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948864
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین تقدیسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وسیدعلی اصغر کشفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین پالیزدار به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و رحمت اله شفائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12511285
آگهی تغییرات شرکت سالمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس ساوه- شهرک صنعتی - بلوار آزادی- میدان صنعت - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12296184
آگهی تغییرات شرکت سالمین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ۲ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237416
آگهی تغییرات شرکت سالمین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۵۳ و‌شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی اصغر کشفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۵/۴/۹۵ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553883
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام شماره ثبت ۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ یونس ژائله سعد آباد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۶ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره امیرحسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کاوشگران کیش بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۲ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رحمت الله شفائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۸ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مقصود نصیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت شیرین عسل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۴ ـ ۲۵/۴/۹۳ عضو هیئت مدیره امیر خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش سراسری ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۴۰ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135275
آگهی تغییرات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است: سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده میباشد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130608
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی جهت سال مالی آینده انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ امیر خزائی بموجب معرفی نامه شمارهxxx۴/xxx ـ ۲۷/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت پخش سراسری ایران بعنوان عضو هیئت مدیره بجای رامین جعفری علمداری انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679082
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت سالمینسهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ یونس ژائله سعدآباد نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به موجب معرفی نامه شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی نماینده شرکت کاوشگران کیش به موجب معرفی نامه شماره xxx۹/xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی نماینده شرکت فراوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مقصود نصیرزاده نماینده شرکت شیرین عسل به موجب معرفی نامه شماره xxx۱/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رامین جعفری علمداری نماینده شرکت پخش سراسری ایران به موجب معرفی نامه شماره xxx۲/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت برای دوره مالی آینده انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039682
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به موجب صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ یونس ژائله‌سعدآباد نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به موجب معرفی‌نامه شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی نماینده شرکت کاوشگران کیش به موجب معرفی‌نامه شماره xxx۹/xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رحمت‌اله شفائی نماینده شرکت فراوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به موجب معرفی‌نامه شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای مقصود نصیرزاده نماینده شرکت شیرین عسل به موجب معرفی‌نامه شماره xxx۱/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای رامین جعفری‌علمداری نماینده شرکت پخش سراسری ایران به موجب معرفی‌نامه شماره xxx۲/xxx مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت برای دوره مالی آینده انتخاب گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519144

آگهی تغییرات در شرکت سالمین
(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ محمدرضا مصباحی به نمایندگی از شرکت شیرین عسل (عضو هیئت مدیره) جایگزین اصلان نوری گردید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605220
آگهی تغییرات در شرکت سالمین(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ محمدرضا مصباحی به نمایندگی از شرکت شیرین عسل (عضو هیئت‌مدیره) جایگزین اصلان نوری گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170188
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949286
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808427
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/xxx۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۹ شرکت که در تاریخ ۳/۶/xxx۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردید.

۳ـ شرکت اعتبار صنایع کیش (بامسئولیت‌محدود) به نمایندگی یونس ژائله‌سعدآباد به سمت رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت کاوشگران کیش به نمایندگی امیرحسین تقدیسی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به نمایندگی رحمت‌اله شفائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شرکت شیرین عسل به نمایندگی اصلان نوری به سمت عضو هیئت‌مدیره شرکت پخش سراسری ایران (سهامی‌خاص) به نمایندگی رامین جعفری‌علمداری به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مورد تائید مجمع قرار گرفت.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات