تولید نیروی برق سهند

شرکت تولید نیروی برق سهند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861351572 (فعال)
8
افراد
24
آگهی‌ها
46231
شماره ثبت
1387/4/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14354122
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و برابر مجوز شماره xxx۱۰ مورخ ۰۱/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح نام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تبصره ((۲)) ماده ((۳۹))اساسنامه به نام شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی. نام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تبصره ((۲)) ماده ((۳۹))اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شرح ذیل تغییر یافت: ((مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند و در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود))
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291592
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۳ مورخ ۲۳/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ازجمله ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090786
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) شهرام معصومیان به کدملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف) ساناز جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) مقصود زاده مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علی بدری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان علی بدری و مقصود زاده مهدی همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و جاری شرکت توسط آقای مجید پاشائی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090790
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی کدملی xxxxxxxxx۱ شهرام معصومیان کدملی xxxxxxxxx۲ مقصود زادهء مهدی کدملی xxxxxxxxx۳ علی بدری xxxxxxxxx۹ و ساناز جعفرزاده کدملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861795
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
مستندا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۱/۰۸/xxx۶ مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ۲۹ بهمن بلوار ولیعصر بلوار ۲۹ بهمن پلاک ۰ برج زمرد D طبقه پنجم واحد غربی و کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری تبریز تحت شماره xxx۳۱ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852010
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ۲۹ بهمن بلوار ولیعصر بلوار ۲۹ بهمن پلاک ۰ برج زمرد D طبقه پنجم واحد غربی و کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844872
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - بلوار ولیعصر - بلوار ۲۹ بهمن - پلاک ۰ - برج زمرد - D - طبقه پنجم - واحد غربی و کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764506
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۰/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان) منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536761
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳/۲۰ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) ابراهیم یکانی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) کریم عباسزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) شهرام معصومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) ساناز جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536775
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳/۲۰ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره ذیل آن، ساناز جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335088
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدنیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ناصر معینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم یکانی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم عباسزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شهرام معصومیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قرادادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و ابراهیم یکانی مطلق یا ابراهیم پیرزاده همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و جاری شرکت توسط مجید پاشائی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275044
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدنیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۵/۲۰ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538342
آگهی تغییرات شرکت شركت توليدنيروي برق سهند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۸/۲۰ مورخ ۲۵/۰۸/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر معینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ابراهیم یکانی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید پاشائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره کریم عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره شهرام معصومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاءازسه امضاء ناصر معینی، مجید پاشایی، ابراهیم یکانی مطلق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538355
آگهی تغییرات شرکت شركت توليدنيروي برق سهند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۸/۲۰ مورخ ۲۵/۰۸/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت هالی مالی سال xxx۳ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره ثبتxxx۹۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت درسال xxx۴ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538362
آگهی تغییرات شرکت شركت توليدنيروي برق سهند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۸/۲۰ مورخ ۲۵/۰۸/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرمعینی به کدملی xxxxxxxxx۲ شهرام معصومیان به کدملی xxxxxxxxx۲ ابراهیم یکانی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۱ مجید پاشائی به کدملی xxxxxxxxx۱ کریم عباس زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361271
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدنیروی برق سهند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ و برابر مجوز شماره xxx۰۸/۲۰ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان سال xxx۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بشماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673306
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۰۴/xxx۳ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبتیxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بشرح ذیل به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.

۱ ـ گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه و پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مذبور مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی xxx۳ شرکت انتخاب شد.

۳ ـ معاملات موضوع ماده xxxاصلاحیه قانون تجارت مصوب سال xxx۷ مورد تنفیذ قرار گرفت.

۴ ـ مجمع عمومی باتفاق آراء تصویب نمود از سود خالص xxx۲ معادل ۶۰/xxx میلیون ریال (به ازای هر سهمxxx ریال) بعنوان سود تقسیم شده منظور گردد.

۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۳ تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213746
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
باستناد صورت جلسه مورخه ۲۵/۴/۹۲ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است، تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ با توجه به اتمام دوره مامور به خدمت جناب آقای اسماعیل ظفری، هیئت مدیره نسبت به تعویض امضاهای مجاز شرکت اقدام و مقرر شد از تاریخ ۱/۵/۹۲ چک ها و اوراق و قراردادهای تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء آقای ناصر معینی، علی حیدری و ابراهیم یکانی مطلق به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213941
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ هیئت مدیره باستناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، آقای عبدالرحیم بهاروند را بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی بدری را بعنوان نایب رئیس و آقای اسماعیل ظفری را بعنوان دبیر جلسات هیئت مدیره انتخاب نمود.
۲ ـ هیئت مدیره باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت، آقای ناصر معینی را بعنوان مدیرعامل تا انتهای دوره هیئت مدیره انتخاب نمود.
۳ ـ هیئت مدیره با استناد ماده ۵۶ اساسنامه مقرر نمود: الف) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها ـ چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تعهدآور تجاری با سه امضاء از چهار امضاء آقایان عبدالرحیم بهاروند، ناصر معینی، اسماعیل ظفری و علی بدری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۴ ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس ثبت اسناد بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213942
آگهی تغییرات
با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۰۶/۹۲ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه و پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی، صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۱ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی xxx۲ انتخاب شد.
۳ـ مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی (سال xxx۲) مذکور توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فی مابین با هیئت مدیره موافقت نمود.
۳ ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال xxx۷ مورد تنفیذ قرار گرفت.
۴ ـ مجمع عمومی باتفاق آراء تصویب نمود ۲۵% از سود خالص سال xxx۱ معادل xxx/xxx/xxx/۸۲ ریال ناخالص بعنوان سود تقسیم شده منظور گردد.
۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۲ تعیین گردید.
۶ ـ در سایر موارد تغییرات بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980487
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۱ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه و پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی، صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۰ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی xxx۱ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی (سال xxx۱) مذکور توسط شرکت و براساس مبلغ قرار داد فی مابین با هیئت مدیره موافقت نمود.
۳ ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال xxx۷ مورد تنفیذ قرار گرفت.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی در سال xxx۱ تعیین گردید.
۵ ـ مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده xxx اساسنامه شرکت و باستناد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه اعضاء حقوقی هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال بشرح ذیل تعیین نمود. بانک ملی ایران ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ـ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
۶ ـ در سایر موارد تغییرات بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709030
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذبور به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ با اکثریت آراء تصویب شد.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی xxx۰ شرکت انتخاب شد.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۰ تعیین شد.
۴ ـ در سایر موارد تغییراتی به عمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170535
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی بثبت رسیده_است تغییراتی در شرکت مذبور به عمل آمده_است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود. ۱ صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ با اکثریت آراء تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی xxx۰ شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۰ تعیین شد. ۴ در سایر موارد تغییراتی به عمل نیامد. رئیس ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9529387
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱/۰۲/۸۹ شرکت تولید نیروی برق سهند « سهام عام » که تحت شماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور

بعمل آمده است، که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود.

۱ـ با توجه به دستور صورت جلسه و باستناد مفاد بند ۷ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت توانیر و بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند آقای سعید اقبال بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند.

۲‌ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.

رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات