تولید نیروی برق شیروان

شرکت تولید نیروی برق شیروان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861350704 (فعال)
6
افراد
19
آگهی‌ها
877
شماره ثبت
1387/4/11
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق شیروان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق شیروان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14583524
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجمع عمومی پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه و در اجرای صورتجلسه مجمع عمومی مشترک شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) و شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ موافقت نمود نام شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) در ماده « ۵ » اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شرح ذیل تغییر یابد : « سرمایه شرکت مبلغ دویست و سی میلیارد ریال است که دویست و سی میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در نیروگاه شیروان به قیمت دفتری تامین شده_است و حداقل ۶۵ ٪ از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد_شد . » همچنین مقرر گردید تغییرات فوق با استناد به تبصره « ۲ » ماده ۳۸ اساسنامه شرکت پس از تصویب در هیات محترم وزیران به مورد اجرا گزارده_شود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445336
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ صد در صد سهام خود را برابر مقررات ذیربط و به قیمت اسمی به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ منتقل نماید . نام شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) در تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شرح ذیل تغییر یابد : « مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است ، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره ، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود . » همچنین مقرر گردید تغییرات فوق با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه شرکت پس از تصویب در هیات محترم وزیران به مورد اجرا گزارده_شود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367028
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931664
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس: استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ بخش مرکزی ـ دهستان حومه ـ روستا دوین ـ جاده (شیروان ـ فاروج) ـ جاده (نیروگاه برق) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820995
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749765
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیات مدیره باستناد ماده ۴۴ اساسنامه، آقای مهندس محمد حسین نخعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس علیرضا بانکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، تا پایان عضویت در هیات مدیره شرکت تعیین نمودند. - هیات مدیره باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت، اقای مهندس علیرضا بانکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان عضویت در هیات مدیره انتخاب نمود. - هیات مدیره باستناد ماده ۵۶ اساسنامه مقرر نمود: الف: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد. ب: کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای مهندس علیرضا بانکیان) و آقای مهندس محمد حسین نخعی یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج: مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط آقای مهندس علیرضا بانکیان، مدیرعامل شرکت انجام می‌گیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521054
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای علی اصغر علیزاده (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شیروان تعیین و از آقای محسن نعمتی تشکر و قدردانی نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453750
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال ۹۴ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۵ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018973
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای مهندس علیرضا بانکیان بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. آقای مهندس محسن نعمتی بعنوان رییس هیأت مدیره و آقای مهندس علیرضا بانکیان بعنوان نایب رییس هیأت مدیره تا پایان عضویت در هیأت مدیره شرکت تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل مطابق با موارد مندرج در ماده ۵۵ اساسنامه شرکت تعیین گردید. هیأت مدیره باستناد ماده ۵۶ اساسنامه مقرر نمود: الف: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قرارداد‌های شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد ب: کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل (آقای مهندس علیرضا بانکیان) و آقای مهندس محسن نعمتی یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج: مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط آقای مهندس علیرضا بانکیان، مدیرعامل شرکت انجام می‌گیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952050
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علیرضا بانکیان باکدملی xxxxxxxxx۱، محسن نعمتی باکدملی xxxxxxxxx۳، محمد حسین نخعی باکدملی xxxxxxxxx۹، حمید مطیعی باکدملی xxxxxxxxx۵ و محمد کفشدار گوهریان باکدملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910885
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) تصویب گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۴ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717636
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۹۸ مورخ ۱۰/۴/۹۳ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۱۸/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال ۹۳ تعیین گردید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد سال ۹۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543378
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۵ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال xxx۱ تصویب گردید.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت در سال xxx۲ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ کفیل ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234697
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۳ مورخ ۱۸/۱/۹۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۳۱/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035754
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۰۵/۲۹ به تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۹ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۲/۰۴/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند. ۲. روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997044
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی شمارهxxx۰ ـ۲۷/۴/۸۹ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ۲/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب گردید.

۲ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ای شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831255
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیروی برق شیروان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵ مورخ ۲۸/۰۲/۸۹ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مورخ ۱۱/۰۲/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ آقای محسن مبشر از هئیت‌مدیره شرکت خارج شدند و بجای ایشان آقای حمید مطیعی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره وارد هیئت‌مدیره شرکت شدند.

ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310784
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان(سهامی عام) به شماره ثبت۸۷۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی تغییرات شمارهxxx۲۴ ـ ۱۳/۸/۸۸ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۲/۸۸ و صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ به استناد بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه شرکت آقایان علیرضا بانکیان، محسن مبشر، ناصر قربان‌پناه، حسین عطامنش، محسن نعمتی بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ به استناد ماده ۴۴ اساسنامه آقای مهندس محسن نعمتی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، مهندس حسین عطامنش به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهندس علیرضا بانکیان به عنوان مدیرعامل و منشی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادهای شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل مهندس علیرضا بانکیان و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت ب ـ کلیه چکها، برات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل (مهندس علیرضا بانکیان) و مهندس محسن نعمتی (رئیس هیئت‌مدیره) و یا نماینده وی و مهر شرکت، ج ـ مکاتبات عادی شرکت با امضاء مهندس علیرضا بانکیان (مدیرعامل) معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010459
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۳ ۱۷/۲/۸۸ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۱۰/۶/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت مذبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات