کشت و صنعت پیاذر

شرکت کشت و صنعت پیاذر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861349161 (فعال)
14
افراد
38
آگهی‌ها
392
شماره ثبت
1362/6/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کشت و صنعت پیاذر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشت و صنعت پیاذر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کشت و صنعت پیاذر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشت و صنعت پیاذر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752603
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی آباد نوین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ شرکت انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار سراسری مهد آزادی و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خسروشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526170
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
: مستندا به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز بخش خسروشاه دهستان تازه کند روستا قره تپه ( قشلاق تپه ) –اصلی بزرگراه تبریز خسروشهر – کوچه جنب راه آهن – پلاک ۰ طبقه همکف – به کد پستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت نیز بشرح مذکور اصلاح گردید و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری خسروشاه تحت شماره xxx به ثبت رسیده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خسروشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14523294
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به نشانی جدید : استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز - بخش خسروشاه - دهستان تازه کند - روستا قره تپه ( قشلاق تپه ) –اصلی بزرگراه تبریز خسروشهر کوچه جنب راه آهن پلاک ۰ - طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت نیز بشرح مذکور اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450582
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار گردید : بند ۴ اساسنامه : تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام ، و میزان حقوق و دستمزد . بند ۱۴ اساسنامه : اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرا‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353928
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن شکیبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به عنوان عضو هیئت مدیره ساسان قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حمید حاتمی ملکی به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا ساسان قلی پور خلیلی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و ساسان قلی پور خلیلی (عضو هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327655
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۱,xxx مورخ ۲/۰۷/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران عرش پرسا(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و آقای خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن شکیبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ساسان قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236468
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به نمایندگی آقای حمید حاتمی ملکی به کد ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷، به نمایندگی آقای حامد ستاک به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳، به نمایندگی آقای ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ابوالفضل قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا حمید زاده رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236496
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض گردید: بند ۴: تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام ، و میزان حقوق و دستمزد. بند ۱۴: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسرا ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ. _ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172762
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۶ منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبتxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه برای درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. شرکت عمران عرش پرسا(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰۳وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ آقای ابوالفضل قلی پور خلیلی به شماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا حمید زاده رضوی به شماره شناسنامه xxx۵و کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940940
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نیک رفتار از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید، شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، برای مدت باقیمانده جهت حضور و اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره معرفی گردیدند. آقای احمد رحمانی از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای حسن شکیبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت امید سازه غزال به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، برای مدت باقیمانده بتاریخ جهت حضور و اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره معرفی گردیدند. با توجه به استعفای مدیرعامل شرکت، آقای خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رابه عنوان مدیرعامل جدید شرکت (خارج از هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی ساسان قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) شرکت امید سازه غزال به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی حسن شکیبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بتاریخ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی و نامه‌ها و اوراق غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض گردید، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، و میزان حقوق و دستمزد. بند ۱۴: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886289
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش خسروشاه دهستان تازه کند روستا قره تپه (قشلاق تپه) اصلی بزرگراه تبریز خسروشهر کوچه جنب راه آهن پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720838
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید بابازاده ینگجه از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان حامد نیک رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده جدید شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهداور وچکها با امضا مدیرعامل به همراه یکی از امضاء‌های رئیس هیئت مدیره علی بخشایش، نائب رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پورخلیلی و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره نامبرده شده بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی ونامه‌ها واوراق غیرتعهدآور با امضاءمدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611023
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعزیز سیدی ینگجه از سمت مدیرعامل استعفاء و کامیار سلطانی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از هیئت مدیره) از تاریخ ۱۲/۵/۹۶ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردید و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از امضاء‌های رئیس هیئت مدیره آقای علی بخشایش، نائب رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی، عضو هیئت مدیره سعید بابازاده ینگجه و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره نامبرده شده بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی و نامه‌ها و اوراق غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575279
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۵ منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۶ شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سراسری مهد آزادی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522636
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت ماده ۳۷ (اختیارات هیئت مدیره) بخشی از آن را به شرح ذیل: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض اختیار نمود، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014133
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۴ منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت عامران پاسارگاد سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت امید سازه غزال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxx xxxxxx۱۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014171
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف سعید بابازاده ینگجه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت عامران پاسارگاد سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره احمد رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت امید سازه غزال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره سید عزیز سیدی ینگجه به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12598798
آگهی تغییرات شرکت شركت كشت و صنعت پياذر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/xxx ـ xxx مورخ ۲۹/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۹۴ ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxx۰۰ سهم به تعداد xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۴۰ ریال) از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره xxx۲ ـ xxx بانک ملت شعبه تبریز به حساب جاری xxxxxxxxx۳ واریز گردید.در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به تعداد xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می باشدکه تمامآ پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462164
آگهی تغییرات شرکت شركت كشت و صنعت پياذر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت با پذیره نویسی موافقت می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266231
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260422
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساسان قلی پورخلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ از عضو غیر موظف هیئت مدیره به عضوموظف هیئت مدیره تغییریافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176710
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شکیبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت تجارت کولاک تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در جلسات هیئت مدیره برای مدت باقیمانده معرفی گردید. اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا حسن شکیبایی (نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا حسن شکیبایی (نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526220
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامیعام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو تغییرات شماره xxx۱/۱۴/xxx مورخه ۱۸/۳/۹۳ و باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۲۰/۰۳/۹۳ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامیعام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد:
۱ـ آقایان سیروس حبیبزاده بعنوان نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز و محمدرضا خداوردیزاده بعنوان نماینده شرکت راه
گشا تجارت آذربایجان و ساسان قلیپور خلیلی بعنوان نماینده شرکت عمران عرش پرسا معرفی گردیدند.
۲ـ آقایان خلیل قلیپور خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئتمدیره و محمدرضا خداوردیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائبرئیس هیئت مدیره و اسماعیل قصاب صاحب کار بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال منصوب گردیدند و مقرر گردید اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره یا نائبرئیس هیئتمدیره یا آقای سیروس حبیبزاده (نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز) همراه مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره و نایبرئیس هیئتمدیره یا نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز آقای سیروس حبیبزاده همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503401
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ سود نقدی به ازای هر سهم xxx ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳ـ شرکت عمران عرش پرسا ـ شرکت راه گشا تجارت آذربایجان ـ شرکت تجارت کولاک تبریز ـ خلیل قلی پور خلیلی ـ حمید حاتمی ملکی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت بمدت یک سال انتخاب گردید.
۵ـ موسسه هادی حساب تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358399
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۶/۱۱/۹۲ و ۷/۱۱/۹۲ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییرات بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد:
۱ـ آقای غلامحسین نصیری و سیداحمد شکوری بیلانکوهی از هیئت مدیره خارج و آقای محمدرضا خداوردی زاده و سیروس حبیب زاده خیابان برای مدت باقیمانده هیئت مدیره جایگزین شدند.
۲ـ با استعفای آقای سید احمد شکوری (مدیرعامل) آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان مدیرعامل جدید برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111302
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو آگهی شماره xxx/۱۴/xxx ـ ۱۸/۱/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۲/۹۲ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ مقرر گردید از سود قابل تخصیص بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال (هر سهم xxx ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
۳ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ برابر تاییدیه شماره xxxxxx/۱۲ ـ ۲۲/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048662
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۱۱/۹۱ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۱۰/۹۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد: آقای جواد بابایی از هیئت مدیره خارج و آقای کامیار دادگر جایگزین گردیدند. بودجه سال ۹۲ شرکت بررسی و جهت ارائه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد و تأمین وجوه این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733027
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۱/۱۴/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۱ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد:
۱ ـ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا و آقای سید احمد شکوری بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردیدند.
۲ ـ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ ـ به مدیرعامل اختیار داده شد از نظر استخدام، عزل، نصب، اخراج، تعیین حقوق و پاداش و عقد قرارداد با فروشندگان و خریداران در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی اداری و بانکها و نمایندگی های خارجی، انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و رهن دارایی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960540
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۱/۱۴/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۱ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد:

۱‌ـ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا و آقای سید احمد شکوری بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردیدند.

۲‌ـ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳‌ـ به مدیرعامل اختیار داده شد از نظر استخدام، عزل، نصب، اخراج، تعیین حقوق و پاداش و عقد قرارداد با فروشندگان و خریداران در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی اداری و بانکها و نمایندگی‌های خارجی، انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و رهن دارایی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656544
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۰۴/۰۳/xxx۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی می گردد.
۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۰ بتصویب رسید.
۲ ـ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص، پس از وضع مبلغ xxxxxxxxx ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال (هر سهم xxx ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
۳ ـ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده (بصورت ناخالص) تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد.
۴ ـ سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان آذربایجان شرقی، شرکت عمران جلفا، شرکت آذر توسعه مسکن، شرکت تجارت کولاک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان غلامحسین نصیری و جواد بابائی سردرود و سید احمد شکوری بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
۵ ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625211
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۰۴/۰۳/xxx۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی می‌گردد.

۱‌ـ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۰ بتصویب رسید.

۲‌ـ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص، پس از وضع مبلغ xxxxxxxxx ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال (هر سهم xxx ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.

۳‌ـ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده (بصورت ناخالص) تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد.

۴‌ـ سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان آذربایجان شرقی، شرکت عمران جلفا، شرکت آذر توسعه مسکن، شرکت تجارت کولاک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان غلامحسین نصیری و جواد بابائی سردرود و سید احمد شکوری بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

۵‌ـ موسسه حسابرسی‌هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس قانونی علی‌البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۶‌ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586939
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/xxx۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد:
۱ ـ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از هیئت مدیره خارج و آقای اسماعیل قصاب صاحب کار جایگزین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853178
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/xxx۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد:

۱‌ـ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از هیئت مدیره خارج و آقای اسماعیل قصاب صاحب کار جایگزین شدند.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587395
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۰۵/۹۰ و مورخه ۱۶/۰۶/۹۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:

آقایان محمد علی اعظم پارسا بعنوان نماینده شرکت عمران جلفا از هیئت مدیره خارج و آقای جواد بابائی سردرود جایگزین و آقای جعفر سعیدی بعنوان نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی از هیئت مدیره خارج و آقای غلامحسین نصیری بجای ایشان جایگزین شدند.

پیرو آگهی شماره xxx۱/۱۴/xxx‌ـ مورخه ۲۹/۰۴/xxx۰ و باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخه ۰۳/۰۷/xxx۰ سازمان بورس اوراق بهادار؛ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779076
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۰/۳/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۳/۹۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱‌ـ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد.

۲‌ـ تامین وجوه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورد غیر نقدی میباشد

۳‌ـ ترازنامه و صورت سود و زیان صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی به ۲۹ اسفند xxx۹ به تصویب رسید.

۴‌ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی‌هادی حساب تهران بعنوان بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۵‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

۶‌ـ در مورد تقسیم سود مقرر گردید از سود قابل تخصیص پس از وضع مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال (هر سهم xxx۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد

۷‌ـ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده بصورت ناخالص تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708561
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۱۲/۸۹ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد.

۱ـ آقای ایرج حسنی مقدم بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید.

۲ـ آقای بهرام جواندل سهزابی از هیئت مدیره خارج و آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین گردید

۳ـ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار؛ چک؛ سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۴ـ به مدیرعامل اختیار داده شد از نظر استخدام؛ عزل؛ نصب؛ اخراج؛ تعیین حقوق و پاداش و عقد قراردادها با فروشندگان و خریداران در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی و اداری و بانکها و نمایندگیهای خارجی انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و رهن دارائی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030786
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۹ و هیئت مدیره مورخه ۴/۵/۸۹ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای فرامرز میرزائی صلحی بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص پس از وضع مبلغ xxx/xxx/۶۱ ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ xxx/xxx/xxx ریال (هر سهم ۲۵ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد. ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت عمران جلفا سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی شرکت سرمایه گذاری سهم آرا و آقای سلیمان نوروزی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال، پرداخت گردد. ۷ آقای دکتر خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای سلیمان نوروزی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان: جعفر سعیدی مهر آباد، محمد علی اعظم پارسا و بهرام جواندل سهزابی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759166
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۶/xxx۹ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:

۱ـ آقای میر محمد زاده ختمی مآب بعنوان مدیر‌عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۲ـ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار چک سفته و بروات با امضاء مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی یا نایب رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان نوروزی به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و در غیاب مدیر‌عامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود.

۳ـ به مدیر‌عامل اختیار داده شد از نظر استخدام عزل نصب اخراج تعیین حقوق و پاداش و عقد قرارداد با فروشندگان و خریداران در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی و اداری و بانکها و نمایندگی‌های خارجی انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و رهن دارائی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید.

رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات