توسعه و عمران لرستان

شرکت توسعه و عمران لرستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861313008 (فعال)
23
افراد
26
آگهی‌ها
6470
شماره ثبت
1386/7/22
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه و عمران لرستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه و عمران لرستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727648
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده_است که در این راستا مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته به سرمایه شرکت اضافه گردیده که با سرمایه قبلی یعنی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال جمعا سرمایه شرکت بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493360
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر عضو اصلی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493367
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مهرداد معینی چاغروند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی حسین پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمدکاظم مرادی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۹. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493371
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : محمدکاظم مرادی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مهرداد معینی چاغروند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی حسین پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۹. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213057
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: .تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است، ضمنا اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156740
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده است.که در این راستا مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل سود انباشته به سرمایه شرکت اضافه گردیده که با سرمایه قبلی یعنی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال جمعا سرمایه شرکت بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی می باشد آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید واقع در خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله مطهری ـ خیابان رنگین کمان شمالی[سوسن] ـ خیابان شهدای شرقی ـ پلاک ۲۵ ـ ساختمان ناصر ـ طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095107
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نماینده شحصیت حقوقی شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ از سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به هبت اله سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827284
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان بازرس اصلی، مصطفی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226374
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت چکاد اندیشان عمران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی هیئت مدیره شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی مهر شماره بیست و هفت چگنی خرم آباد به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و با نمایندگی پزستو شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره بهمن سپه وند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226382
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت چکاد اندیشان عمران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی مهر شماره بیست و هفت چگنی خرم آباد به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و با نمایندگی پزستو شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بهمن سپه وند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی فرشته کوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدحسین توقیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۷. موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان بازرس اصلی، مصطفی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710035
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و با نمایندگی سیدنصیرالدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی هیئت مدیره بهمن سپهوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آرنیکا طرح به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارا دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648628
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان بازرس اصلی، مصطفی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.- صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643347
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: .انتخاب اعضاء هیئت مدیره: شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی سیدنصیر الدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی حسین جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آر نیکا طرح بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی افسانه چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره بهمن سپه وند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۱/۰۸/ xxx۵ انتخاب گردیدند..دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره مشترکا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مشترکا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556617
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حسین جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مهندسین مشاور آرنیکا طرح به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی افسانه چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بهمن سپهوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و با نمایندگی سیدنصیرالدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شمار ملی xxxxxxxxx۲ محمدحسین توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۵. ـ موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان بازرس اصلی، سیدحسن مرتضوی کیا سری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556626
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و با نمایندگی سیدنصیرالدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و با نمایندگی حسین جهانگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نعمت اله روئین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاورآرنیکا طرح به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی افسانه چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بهمن سپهوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره حمید خورشیدوند به شماره ملی به سمت مدیرعامل خارج از شرکا تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۵. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379379
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه گستر یکم عمران لرستان در تاریخ ۲۱/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی ـ ساخت و اجرای طرح های عمرانی (راه و ساختمان و تاسیسات) ـ معدنی (اکتشاف و استخراج و فرآوری) صنعتی (ساختمان های صنعتی و تولیدی) و زیر بنای، کشاورزی (آبیاری و زهکشی، منابع طبیعی و تسطیع اراضی، طرح های تاسیساتی اعم از الکتریکی، مخابراتی، مکانیکی، توسعه منابع آب، خطوط انتقال آب و نفت و گاز و پتروشیمی، به روش های EPCF,EPC,PC,C و سایر روش های قراردادی ارائه و اخذ نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی تشکیل کنسرسیوم در زمینه های فوق ـ اخذ تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکی، انجام فعالیت های لازم بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات در زمینه مواد اولیه، مصالح و تجهیزات مورد نیاز و موضوع شرکت همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ پل شهدا ـ خیابان ساحلی غربی ـ کوچه اسفند ـ پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx.xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۰/۷۴ مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه شهدای شرقی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه عمران لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و با نمایندگی حمید خورشیدوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت راه ساختمان رهساز خرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و با نمایندگی سیدمهدی شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و با نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اساس کاران خرم آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و با نمایندگی حمیدرضا خرم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره حامد کاکاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مصطفی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. منصور پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار: صدای ملت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355713
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ در شرکت تغییرات ذیل حاصل گردید:
۱ ـ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282051
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای حمید خورشیدوند (خارج از شرکاء) بعنوان مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۶/xxx۳ انتخاب گردید.
۲ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924261
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۳۰/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس نعمت اله رویین فضل اله قربانی چگنی به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان خارادژ ـ حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین محمدرضا مدیری همدان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سید مجتبی صورتیان بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و حمید خرم آبادی و محمد قاضی بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند
۲ ـ سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل و حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله روئین بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و غیره باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای دو نفر از اعضا با مهر شرکت معتبر میباشد
۳ ـ موسسه حسابرسی (دش و همکاران) و سید حسین عرب زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت ۱ سال انتخاب شدند
۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
۵ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030052
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۳۰/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس نعمت اله رویین فضل اله قربانی چگنی به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان خارادژ حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین محمدرضا مدیری همدان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سید مجتبی صورتیان بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و حمید خرم آبادی و محمد قاضی بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل و حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله روئین بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و غیره باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای دو نفر از اعضا با مهر شرکت معتبر میباشد ۳ موسسه حسابرسی (دش و همکاران) و سید حسین عرب زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت ۱ سال انتخاب شدند ۴ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457241
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۰ شرکت تغییرات ذیل به عمل آمد: ۱ مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و غیره با امضای متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ روزنامه اقتصاد لرستان هفته نامه صدای ملت روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456998
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11714378
آگهی تغییرات توسعه و عمران لرستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسه ی مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۱۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:

۱‌ـ صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی (دش و همکاران) بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی‌البدل منتهی به سال ۳۱/۶/۹۰انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات و هفته نامه صدای ملت و هفته نامه اقتصاد لرستان جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815704
آگهی تغییرات توسعه و عمران لرستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
طبق صورت جلسه ی مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:

اعضای هیئت مدیره از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافت که شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152690
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام توسعه و عمران لرستان بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب گردید. ۲ سید نصیرالدین شاهرخی به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین جهانگیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص با نمایندگی حسین جهانگیر و آقایان حسین سلاحورزی، سید نصیرالدین شاهرخی، نعمت اله روئین و محمد قاضی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید مجتبی صورتیان و شرکت آباد بوم پاسارگاد با نمایندگی حامد مقدم به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ مؤسسه حسابرسی دش و آقای حسین عرب زاده بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. ۵ روزنامه‌های اطلاعات و هفته نامه صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818021
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام توسعه و عمران لرستان بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۸۷ شرکت فوق تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد.

۱ـ صورتهای مالی منتهی به مورخ ۳۱/۶/۸۷ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی دش بعنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد دارش بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تعیین شدند.

۳ـ روزنامه‌های سرمایه و صدای ملت (استانی) جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات