سرمایه گذاری استان لرستان

شرکت سرمایه گذاری استان لرستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861305803 (فعال)
7
افراد
12
آگهی‌ها
5691
شماره ثبت
1385/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14306274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶وتاییدیه شماره xxx۱۳/xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
. صورت حسابهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
بازرس و حسابرسی اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردیدند.
روزنامه های کار و کارگر و رسالت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578840
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورت حسابهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرسی اصلی وحسابرس قانونی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار کار وکارگر و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورت حسابهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.. بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرسی اصلی وقانونی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.. روزنامه‌های کثیرالانتشار کسب وکار و همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476204
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۴/۰۷/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد:. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.. اساسنامه جدید. شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و۲۴تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید..اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ـ ۱نام وشماره ثبت شرکت:شرکت سرمایه گذاری استان لرستان به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ ۲موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: ـ سرمایه گذاری درسهام ؛سهم الشرکه ؛واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ؛موسسات یاصندوقهای سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یابه همراه اشخاص وابسته خود؛کنترل شرکت ؛موسسه یاصندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر رادراختیار نگرفته یادرآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ـ سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادارکه به طورمعمول دارای حق رای نیست وتوانایی انتخاب مدیریاکنترل ناشر رابه مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی: ـ سرمایه گذاری درمسکوکات ؛فلزات گرانبها؛گواهی سپرده بانکی وسپرده های سرمایه گذاری نزدبانک ها وموسسات مالی اعتباری مجاز. ـ سرمایه گذاری درسهام ؛؛سهم الشرکه ؛واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ؛موسسات یاصندوقهای سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یابه همراه اشخاص وابسته خود؛کنترل شرکت ؛موسسه یاصندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر رادراختیار گرفته یادرآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ـ سرمایه گذاری درسایردارایی هاازجمله دارایی های فیزیکی؛پروژه های تولیدی؛پروژه های ساختمانی باهدف کسب انتفاع ـ ارائه خدمات مرتبط بابازار اوراق بهادارازجمله:پذیرش سمت درصندوق های سرمایه گذاری ؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ؛ مشارکت درتعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ؛ تضمین نقد شوندگی ؛اصل یاحداقل سوداوراق بهادار ـ شرکت می تواند درراستای اجرای فعالیتهای مذکور دراین ماده درحدودمقررات ومفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یاتحصیل دارایی نمایدیااسناداعتباری بانکی افتتاح کندوبه صادرات کالا بپردازد وامور گمرکی مربوطه راانجام دهد؛این اقدامات فقط درصورتی مجازاست که درراستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشندوانجام آنهادرمقررات منع نشده باشد. ـ ۳مرکزاصلی شرکت:خرم آباد ـ ۴مدت شرکت:نامحدود ـ ۵سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده:مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰سهم xxx۰ریالی که تماما پرداخت گردیده است. ـ ۶سهام ممتاز:شرکت فاقدسهام ممتازمی باشد. ـ ۷هویت کامل اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: علی رضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل(خارج ازاعضاء) شرکت تعاونی عدالت شهرستان خرم آبادبه شماره ثبتxxx۰وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به نمایندگی حسین امینی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو موظف هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره ـ پاره وقت) شرکت تعاونی عدالت شهرستان بروجردبه شماره ثبتxxx۳وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷به نمایندگی یحیی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره (نایب رئیس هیئت مدیره) شرکت تعاونی عدالت شهرستان الیگودرز به شماره ثبتxxx۲وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به نمایندگی شهلا هوشیاربه شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضوغیرموظف هیئت مدیره(عضواصلی هیئت مدیره) شرکت تعاونی عدالت شهرستان کوهدشت به شماره ثبتxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲به نمایندگی علی کاظم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰به سمت عضوغیرموظف هیئت مدیره (عضواصلی هیئت مدیره) شرکت تعاونی عدالت شهرستان ازنابه شماره ثبتxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به نمایندگی سپیده لک علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی عدالت شهرستان دورودبه شماره ثبتxxx۷وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به نمایندگی صفرلشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند..دارندگان حق امضاء شرکت: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک؛برات ؛سفته وقراردادها و عقوداسلامی باامضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب رئیس باامضاء مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست وسایراوراق عادی واداری باامضاء مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. ـ ۸شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی: مطابق ماده ۲۱اساسنامه:هرصاحب سهم یاوکیل یاقائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یانماینده یانمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم ؛صرف نظر از تعدادسهام صاحب سهم می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یاگواهی موقت سهام ومدرک هویت وکالت یانمایندگی درکلیه مجامع عمومی حضوریابد هرسهامداربرای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگردرانتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهدشد. ـ ۹مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود؛تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعدازتصفیه: مطابق ماده ۲۰تقسیم سودازوظایف مجمع عمومی عادی می باشد؛ مطابق ماده ۵۷اساسنامه؛ وضع اندوخته قانونی ازسودخالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شودبه پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمت ازسودخالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنارگذاشته شود؛ مطابق ماده ۶۰اساسنامه ؛هرگاه شرکت طبق مواد۵۸و۵۹اساسنامه منحل گردد؛تصفیه امورآن بامتابعت ازقوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ ۱۰مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: کل بدهی:xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ریال می باشدکه مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال بدهی کوتاه مدت ومبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بدهی بلندمدت می باشد.شرکت فاقد تعهدات وبدهی های احتمالی موضوع ماده xxxقانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. ـ ۱۱روزنامه کثیرالانتشار شرکت:روزنامه کسب وکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ۱۲اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سودوزیان آن مربوط به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. ـ ۱۳بازرس اصلی وعلی البدل شرکت: موسسه آریابهروش به شماره ثبت xxx۴۷وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورت حسابهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت . ـ برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ موسسه حسابرسی آریابهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ رابعنوان بازرسی اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کسب و کار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746840
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرم آباد به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی حسین امینی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجرد به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی یحیی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان الیگودرز به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی شهلا هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوهدشت به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی علی کاظم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره علی رضا بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۴. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746846
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرم آباد به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی حسین امینی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجرد به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی یحیی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان الیگودرز به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی شهلا هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوهدشت به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی علی کاظم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ازنا به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی سپیده لک علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دورود به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی صفر لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۴. ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ و ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان ازنا، شرکت تعاونی عدالت شهرستان خرم آباد، شرکت تعاونی عدالت شهرستان بروجرد، شرکت تعاونی عدالت شهرستان دورود، شرکت تعاونی عدالت شهرستان الیگودرز بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کوهدشت و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلفان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۸/۳/۹۲ انتخاب شدند.
۲ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرم آباد با نمایندگی پرویز کسرائی بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجرد با نمایندگی حسین امینی خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دورود با نمایندگی اکرم امیدی بسمت منشی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ازنا با نمایندگی سپیده لک علی آبادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان الیگودرز با نمایندگی شهلا هوشیار بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای اصغر کرمی خارج از شرکا بسمت مدیر عامل انتخاب شد، مقرر گردید کلیه قراردادها، اسناد، اوراق تعهدآور، بانکی، غیره با امضای مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ شرکت آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت فوق الذکر آقای اصغر کرمی خارج از سهامداران بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
طبق صورت جلسه فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱‌ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی افزایش یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌ـ واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۰/xxx۹ شرکت مذکور تغییرات ذیل به عمل آمد: ۱ صورتهای مالی سال xxx۸ موردتصویب اعضاء قرار گرفت. ۲ سید داود علوی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸/۱۰/xxx۸ شرکت فوق‌الذکر تغییرات ذیل به عمل آمد: آقای منصور مرادی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده تا تاریخ ۶/۸/۸۹ انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای نایب‌رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات