سیمان خرم آباد

شرکت سیمان خرم آباد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10861286346 (فعال)
12
افراد
13
آگهی‌ها
3573
شماره ثبت
1382/5/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14494104
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد احکام و آراء دادگاه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ شعبه اول تجدید نظردیوان عدالت اداری و همچنین نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثت اسناد و املاک کشور کلیه تصمیمات و مفاد آگهی شماره xxx۱ ث xxx۹ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ موضوع صورتجلسات مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در خصوص تبدیل نوع شرکت و افزایش سرمایه و سایر مصوبات مجامع فوق الذکر باطل و کن لم یکن تلقی می‌گردد . لذا شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تیدیل گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364376
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حمزه گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی و ابراهیم خدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاشفان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی جعفر عوض پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی قانونی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962763
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حمیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962773
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد خدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خلیفه خدری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز چهره گشا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل تبادار به کدملی به سمت xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره حاصل خدری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۲/xxx۷. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911928
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: محمد خدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خلیفه خدری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز چهره گشا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن مهدی پوردامیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اسماعیل تبادار به کد ملی به سمت xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره حاصل خدری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره نزهت خدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. تعیین دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء محمد خدری و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773465
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و با نمایندگی عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و با نمایندگی مسعود مباک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744158
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه تهران از نشانی قبلی به تهران بلوار میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۲۸ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259047
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه: تهران ـ میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان هفدهم ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه سوم کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225710
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۷۳ و‌شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: .باخروج داریوش محمودی ازعضویت هیات مدیره ، خانم نزهت خدری برای مدت باقیمانده جایگزین ایشان درعضویت هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682030
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی، علی نظاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141703
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به اسفندxxx۱ بتصویب اعضا رسید.
۲ـ محمد خدری ـ فرامرز چهره گشا, خلیفه خدری, داریوش محمودی, مهدی خدری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت و نزهت خدری و حاصل خدری بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند.
۳ـ محمد خدری بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خلیفه خدری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای محمد خدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداری رسمی) و علی نظاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین شد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887042
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم اباد(سهامی‌عام)بشماره ثبت۳۵۷۳وشناسه ملی۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
طبق صورتجلسات مجمع عمومی‌عادی وهیات مدیره مورخ۲۰/۴/۹۰تصمیمات ذیل بعمل آمد:

۱ ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به اسفند۸۹موردتصویب قرارگرفت

۲ ـ آقایان محمدخدری خلیفه خدری مرتضی فقیه ایمانی فرامرز چهره گشاوداریوش محمودی بعنوان اعضااصلی هیات مدیره وآقای مهدی خدری وخانم نزهت خدری بعنوان اعضاعلی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند

۳ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آوند بعنوان بازرس اصلی وآقای علی نظاری بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال ۹۰انتخاب شدند

۴ ـ آقای محمدخدری بسمت رییس هیات مدیره ومدیرعامل وآقای خلیفه خدری بسمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب ومقررگردیدکلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآورشرکت اعم ازچک سفته وغیره باامضای محمدخدری ومهرشرکت معتبرمیباشد

۵ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج ونشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید

اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم اباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955817
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خرم آباد به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۵/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید.

۱ـ صورت‌های مالی متنهی به اسفند xxx۸ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آوند به سمت بازرس اصلی و آقای علی نظاری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۸۹ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۹ تعیین شد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات