مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال

شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861238423 (فعال)
9
افراد
21
آگهی‌ها
168
شماره ثبت
1353/12/5
تاریخ تأسیس

اشخاص مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال

در این بخش تمامی اشخاصی که در مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14435237
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ تعداد سهام وثیقه مدیران به یک سهم تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . ۲ در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان‌های وارده موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم هزار ریالی به مبلغ ۷ , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به ۷ , xxx , xxx سهم هزار ریالی کاهش یافت . وماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325372
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱.گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، در خصوص صورتهای مالی منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ قرائت و به سمع و تصویب حاضرین رسید. ۳.ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۶ و صورتهای سود و زیان و جریتن نقد دوره مالی منتهی به تاریخ xxx۶/۱۲/۲۹، به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند ۳.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299123
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعلی مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای آرمان مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299129
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مدلل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650607
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133486
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مدلل به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالعلی مدلل به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مدلل به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا مدلل به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی و تراز مالی سال xxx۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133488
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد مدلل به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی مدلل به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مدلل به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا مدلل به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (سعید مدلل) و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود وهمچنین نامه‌های عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865408
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422991
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717855
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸ میاندرود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ ۱۰/۸/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
الف: مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۱۴ـ xxx۳۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عبدالعلی مدلل بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxx۱۴ـ xxx۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید مدلل بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۱۴ـ xxx۳۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا مدلل با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxx۱۴ـ xxx۳۶ و حمید اسماعیلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۱۴ـ xxx۳۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد، مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642366
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مذکور مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می گردد.
الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212864
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxx۱۱ـxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932320
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
با استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
الف: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرارگرفت.
ب: مدیران و صاحبان امضاء مجاز:
آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مدلل و حمید اسماعیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.
ج: بازرسین شرکت:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای مسعود بختیاری بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالیxxx۱ انتخاب گردیدند.
د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232302
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
با استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ ۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: الف: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرارگرفت. ب: مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مدلل و حمید اسماعیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. ج: بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای مسعود بختیاری بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند. د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614755
آگهی اصلاحی
عطف به شماره xxx۷۹ مورخ ۳/۳/xxx۱ درخصوص نشر آگهی موضوع تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxx میاندرود و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ نظر به اینکه در هنگام درج نام شرکت عبارت کشت و صنعت از قلم افتاده و قید نگردیده است که بدین وسیله اصلاح و الحاق می گردد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11454475
آگهی اصلاحی
عطف به شماره xxx۷۹ مورخ ۳/۳/xxx۱ درخصوص نشر آگهی موضوع تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxx میاندرود و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ نظر به اینکه در هنگام درج نام شرکت عبارت کشت و صنعت از قلم افتاده و قید نگردیده است که بدین وسیله اصلاح و الحاق می‌گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587117
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسه هیات مدیره شرکت مذکور مورخ۱۴/۰۱/xxx۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می گردد.
مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان عبدالعلی مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا ایزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جواد مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل و خانم سهیلا شکری بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند.
مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10932433
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت مذکور مورخ۱۴/۰۱/xxx۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد.

مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان عبدالعلی مدلل بعنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا ایزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جواد مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید مدلل و خانم سهیلا شکری بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند.

مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019247
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال (سهامی عام) ‌به شماره ثبت ۱۶۸ میاندرودو شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت مزبور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد.

الف: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

ب: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدعباس موسوی‌سنگسرکی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب گردیدند.

ج: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۰ انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11240733
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال(سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد:

الف‌ـ صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت.

ب‌ـ مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالعلی مدلل نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا ایزدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید مدلل و خانم سهیلا شکری بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج‌ـ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و آقای سید عباس موسوی‌سنگسرکی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۹ انتخاب گردیدند.

د‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت در سالxxx۹ انتخاب شد.

ثبت اسناد میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799508
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات‌مدیره شرکت مزبو مورخ ۳۰/۴/xxx۸ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام میگردد.

الف: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب قرار گرفت.

ب: اعضاء‌ هیات‌مدیره: آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت‌مدیره، مسعود مدلل نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، عبدالعلی مدلل، سعید مدلل و خانم سهیلا شکری همگی از اعضاء هیات‌مدیره و آقای حمیدرضا ایزدی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. اعضاء هیات‌مدیره برای مدت دو سال و مدیرعامل برای یکسال منصوب گردیدند.

صاحبان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ج: بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای تقی اختیاری به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

د: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات