کی بی سی

شرکت کی بی سی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861220664
17
افراد
38
آگهی‌ها
4345
شماره ثبت
1333/2/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کی بی سی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کی بی سی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کی بی سی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کی بی سی در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14929782
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4345 و شناسه ملی 10861220664
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و آخر آذر ماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ980912839592164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749663
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان رئیس هیات مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره سید علی میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729841
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۳/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹ مورخه ۴/۴/xxx۸ بانک پارسیان شعبه حافظ پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658151
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408786
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک ۵، طبقه چهارم کدپستیxxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088809
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای دکتر احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سید علی میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088807
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. شرکتهای گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052375
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx xxx۹ مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ بانک پارسیان و مبلغ xxxxxxxxx۴ ریال به موجب گواهی شماره xxx xxx۹ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ شعبه حافظ و مبلغ xxxxxxxxx۴۵ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970811
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سیدعلی میر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به تصویب رسید: مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهادتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901723
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و توزیع کلیه کالاها و محصولات مجاز از جمله انواع دارو بصورت داروی آماده مصرف، نیمه آماده، مواد اولیه و بالک دارو، انواع داروهای دامی و مکمل‌ها و غذای دامی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی و بیمارستانی و اجزا و قطعات آن‌ها، مکمل‌های غذایی و دارویی و افزودنی‌های خوراکی و دارویی، فرآورده‌های غذایی و خوراکی‌ها بصورت محصول آماده، نیمه آماده و یا مواد اولیه، نوشابه‌ها و آشامیدنی‌ها بصورت آماده مصرف، فله، بسته بندی شده و یا مواد اولیه، فرآورده‌های طبیعی، سنتی و بیولوژیک بصورت آماده مصرف، نیمه آماده و یا مواد اولیه، شیر خشک و غذای کودک بصورت آماده، بالک و یا مواد اولیه آن، محصولات آرایشی و بهداشتی، پاک کننده‌ها بصورت آماده مصرف، بالک و یا مواد اولیه، همچنین کلیه فعالیت‌های مجاز در زمینه ساخت دارو، بسته بندی اقلام بالک دارویی و کلیه اقلام مرتبط با موضوع فعالیت، تأسیس کارخانه و نظیر آن و هر قسم معاملات مجاز، تأسیس شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌های دیگر و خرید سهام آن‌ها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی، اخذ و اعطای نمایندگی، مشارکت در عقود اسلامی و هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483836
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300491
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳/۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخه ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی بموجب گواهی شماره xxx۵/xxx۹ مورخه ۲۰/۱۰/۹۵ بانکپارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834553
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سید علی میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه به میرعامل بشرح ذیل تفویض نمود. مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهادتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802527
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704195
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخه ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و نقدی بموجب گواهی شماره xxx۹/xxx۹ مورخه ۲۷/۱۱/۹۴ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181324
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۳۴۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123667
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۶/۹۳ و تفویض اختیار افزایش سرمایه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ ریالی، که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل واریز نقدی طی گواهی شماره xxx۱ مورخه ۲۰/۱۲/۹۳ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630953
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره _ امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. _ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تصویب رسید: مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهادتصویب آئین نامه های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، ـ پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، ـ تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، ـ افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت،حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473123
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شد.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ گروه داروئی سبحان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، البرز دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، سبحان دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و دارو سازی سبحان اُنکولوژی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302258
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح ذیل می باشد:
۱ـ نام و شمارة ثبت شرکت: شرکت کی بی سی (سهامی خاص) ـ xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ که نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده.
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت موضوع شرکت عبارتست از: انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام بانک داروئی، تأسیس کارخانه و نظیر آنها و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکتهای دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، انجام هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۲ قدیم ۱۳ جدید، طبقه چهارم واحدهای ۷ و ۸ و کدپستی: xxxxxxxxx۹ و شرکت فاقد شعبه است.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.
۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال (شصت میلیارد ریال) که به xxx/xxx/۶۰ میلیون سهم عادی یکهزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
۶ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می باشد.
۷ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح ذیل می باشد: الف ـ شرکت البرز دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ب ـ شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. ج ـ شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سبحان دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی شریف اعلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. ه ـ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
۸ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به همرسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهدداشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائة یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسة مجمع را خواهدداشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام، اصل ورقة سهام، تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بین سهامداران از جمله اختیارات هیئت مدیره میباشد، وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعات از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی کوتاه مدت xxx/xxx میلیون ریال ـ بدهی بلندمدت xxx/۲۵ میلیون ریال ـ بدهی های احتمالی xxx/xxx/۵ میلیون ریال
۱۱ـ برطبق تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعین و علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192192
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و سود اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140830
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی شریف اعلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083031
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ که به این اداره واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688626
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سیسهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید: فرهاد حبیبی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش مxxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد درخشنده به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش مxxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش مxxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و پویا فرهت به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه داروئی سبحان به ش مxxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و داریوش افشار به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به ش مxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408377
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید: فرهاد حبیبی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش‌مxxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد درخشنده به ک‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به ش‌مxxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مرادی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش‌مxxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و پویا فرهت به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه داروئی سبحان به ش‌مxxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره و داریوش افشار به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به ش‌مxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673028
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سیسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969447
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581494
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۱ محل شرکت به پویا فرهت به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703783
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت/مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۱ محل شرکت به پویا فرهت به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت/مدیره تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468586

آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۹/۹۰ حمیدرضا راسخ به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر محمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا مرادی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سبحان دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بسمت اعضای هیات مدیره و داریوش افشار به کدملیxxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سبحان انکولوزی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات یرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015583
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۹/۹۰ حمیدرضا راسخ به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر محمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا مرادی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سبحان دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بسمت اعضای هیات‌مدیره و داریوش افشار به کدملیxxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سبحان انکولوزی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات یرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732723
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11254336
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۵/۹۰ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصرمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمدتقی‌ جمالیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی فرهاد حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی حمیدرضا راسخ به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سبحان دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آرش عازمی‌خواه به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تائید گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055568
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503953
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۴ ماده و ۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587258
آگهی تغییرات شرکت کی‌بی‌سی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۴۵و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

حمیدرضا راسخ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری البرز و محمدتقی جمالیان به عنوان نماینده شرکت سبحان انکولوژی و حمیدرضا جمشیدی به عنوان نماینده گروه داروئی سبحان و آرش عازمی‌خواه به عنوان نماینده شرکت سبحان‌ دارو و فرهاد حبیبی به عنوان نماینده شرکت البرز دارو در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حمیدرضا جمشیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی جمالیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آرش عازمی‌خواه بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835400
آگهی افزایش سرمایه شرکت کی بی سی سهامی خاص بشماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۶۶۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ نوع سهام از بی‌نام به بانام تبدیل گردید و ارزش اسمی هر سهم به xxx۰ ریال کاهش یافت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته شده تامین گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473669
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص بشماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۲۲۰۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه داروئی سبحان شرکت سرمایه گذاری البرز شرکت البرز دارو شرکت سبحان دارو شرکت داروسازی سبحان انکولوژی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات