نساجی پارس ایران

شرکت نساجی پارس ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861214002 (فعال)
9
افراد
11
آگهی‌ها
1257
شماره ثبت
1352/8/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13107935
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107937
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد علی صابری افتخار به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس قانونی اصلی وآقای مهدی حسین زاده کماکلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۰ ۲ - ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ موردتصویب قرار گرفت ۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947184
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید غلامرضا عنایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539081
آگهی تغییرات شرکت نساجي پارس ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ میلیون ریال معادل xxx سهم ده هزار ریالی با نام کاهش یافت و در نتیجه ماده ۶ اسناسامه به شرح ذیل تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539083
آگهی تغییرات شرکت نساجي پارس ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل قانونی شرکت از نشانی رشت کیلومتر ۶ جاده لاکان به آدرس رشت شهر صنعتی ورودی یک خیابان مدرس کد پستی xxxxxxxxx۸تغییر یافته است و ماده ۵ اسناسامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082376
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سید غلامرضا عنایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود اسدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ـ آقای جواد افراشته به کدملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای محسن افراشته به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهره افراشته به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید غلامرضا دخت یگانه به کدملی xxxxxxxxx۵وآقای غلامرضا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082381
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ سمت های اعضای هیئت مدیره بقرارذیل می باشند: ۱ ـ آقای جواد افراشته به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای محسن افراشته به کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.ضمناً کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضاء آقایان جواد افراشته مدیرعامل و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشدو مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 443741

آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران
(سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷ـ۲۳/۱۲/۶۱
و شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۶/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای محمدرضا حضوری به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه سیدزاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقایان جواد افراشته به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن افراشته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد افراشته به سمت مدیرعامل و آقایان مجید غلامرضا دخت یگانه و غلامرضا اسکندری و خانم زهره افراشته به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضای آقای جواد افراشته مدیرعامل و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076941
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۵۷ ۲۳/۱۲/۶۱ و شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۶/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای محمدرضا حضوری به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه سیدزاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان جواد افراشته به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن افراشته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد افراشته به سمت مدیرعامل و آقایان مجید غلامرضا دخت یگانه و غلامرضا اسکندری و خانم زهره افراشته به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضای آقای جواد افراشته مدیرعامل و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023736
آگهی تصمیمات شرکت نساجی پارس ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۵۷ـ۲۳/۱۲/۶۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۵/۸/۸۸ شرکت فوق این دایره واصل گردیده: ۱ـ به استناد گزارش بازرسان قانونی شرکت و هیئت‌مدیره سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۴ سهمxxx/۱۰ریالی به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم بهxxx/xxxسهم ده هزار ریالی کاهش و ماده۶ اساسنامه اصلاح شده است.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429210
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران سهامی عام شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۸۸ شرکت فوق ثبت شده بشماره xxx۷ ۲۳/۱۲/۶۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده_است. ۱ آقای نادر سمیع انارستانی و خانم معصومه سید زاده بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقایان جواد و محسن و خانم زهره شهرت جملگی افراشته و آقایان مجید غلامرضا دخت یگانه و غلامرضا اسکندری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که آقای جواد افراشته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد که حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات