سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861207393 (فعال)
22
افراد
21
آگهی‌ها
930
شماره ثبت
1378/8/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14828561
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۸ فتح اله معین نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره - احمد حری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - احمد حق پرستی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان منشی هیات مدیره و مرتضی معینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و سعید صادقی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت۲سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای مرتضی معینی و احمد حق پرستی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14828563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۸ کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۷ تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. فتح ا... معین نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - احمد حری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ - مرتضی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - سعید صادقی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ - احمد حق پرستی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی - حسین اسماعیلی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. موسسه دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی - فرهاد پالیزوان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد پالیزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحدثبتی نجف آباد به نشانی نجف آباد امام خمینی کوچه شهدا خیابان امام خمینی پلاک ۰ طبقه سوم واحد ۴)) کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی حری نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان منشی هیات مدیره و آقایان سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهداور با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت خواهد_بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. با توجه به ماده ۵۲ اساسنامه در غیاب آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی اسناد و اوراق تعهداور شرکت با امضای آقای محسن پوراسماعیلی نجف آبادی صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حری نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا رضائیان کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. موسسه دقیق ترازسپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و عبدالمحمود ایزدی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت ثبت آگهی‌های شرکت و به عنوان روزنامه محلی شرکت انتتخاب شد. - موسسه دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای مدیرعامل، آقای مهدی حری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیات مدیره را با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیات مدیره (تا تاریخ ۱۹/۴/۹۶) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای مهدی حری مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فتح اله معین نجف آبادی و محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نتیجه عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب واقع شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت ثبت آگهی های شرکت و روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه محلی شرکت انتخاب شد. احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ فتح ا. . . معین کدملی xxxxxxxxx۱مهدی حری کدملی xxxxxxxxx۰محسن پوراسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۵ احمد حق پرستی کدملیxxxxxxxxx۶به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و فرهاد پالیزوان کدملی xxxxxxxxx۲ عباس هادی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و محمود فتاح الجنان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل بریا مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360760
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فتح اله معین نجف آبادی بعنوان رئیس و آقای مهدی حرّی نجف آبادی بسمت نایب رئیس و آقای محسن پوراسماعیلی نجف آبادی بعنوان منشی هیات مدیره و آقایان احمد حرّی و احمد حق پرستی نجف آبادی بعنوان عضواصلی هیات مدیره و سید مجتبی نوریان کدملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فتح اله معین نجف آبادی و محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557102
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ تراز مالی سال ۹۲ تصویب شد.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه محلی انتخاب گردید.
۳ـ آقای عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید رسول موسویان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
امضای دفاتر ثبت در تاریخ ۱۲/۴/۹۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ کفیل ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124032
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ آقای فتح اله معین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود فتاح الجنان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن پوراسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت منشی، آقای احمد حری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد حق پرستی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، مرتضی معینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵، حمید حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره، آقای سید مجتبی نوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از سه امضای آقایان فتح اله معین و محمود فتاح الجنان و محسن پوراسماعیلی و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱، آقای محمد رضا تقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز مالی سال xxx۱ بتصویب رسید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085955
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۰۳/۹۲ واصل گردید با توجه به استعفای آقای عبداله پورشبانان، آقای سید مجتبی نوریان کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای مرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854517
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نور نجف‌آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۵/xxx۱ واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقای عبدالعظیم ایزدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و فرهاد پالیزوان کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. موسسه دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان حسابرس انتخاب گردید. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11350852
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نور نجف‌آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۵/xxx۱ واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقای عبدالعظیم ایزدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و فرهاد پالیزوان کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. موسسه دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان حسابرس انتخاب گردید. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل شد.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399962
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نورنجف‌آباد سهامی عام ثبت به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي و هيئت مديره مورخ ۱۷/۴/۹۰ که در تاريخ ۲۳/۶/xxx۰ واصل شد تغييرات زير در شرکت نامبرده به عمل آمده است ۱ـ آقايان فتح اله معين به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و احمد حري به شماره ملي xxxxxxxxx۴ و کدپستي xxxxxxxxx۷ و محمود فتاح الجنان به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و مرتضي معيني به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۵ و محسن پوراسماعيلي به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و کدپستي xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره و آقايان احمد حق پرستي به شماره ملي xxxxxxxxx۶ و کدپستي xxxxxxxxx۳ و محمدعلي قيصريان به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ اعضاي علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال و با رعايت ماده xxx قانون تجارت آقاي عبدالعظيم ايزدي به شماره ملي xxxxxxxxx۴ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و آقاي يداله صالحي به شماره ملي xxxxxxxxx۹ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند ۲ـ هيئت مديره از بين خود فتح اله معين را به سمت رئيس محمود فتاح الجنان را به سمت نائب رئيس و مرتضي معيني به سمت منشي هيئت مديره و عبداله پورشبانان به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و کدپستي xxxxxxxxx۶ به سمت مديرعامل خارج از هيئت مديره تعيين نمودند و کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مديرعامل و يکي از سه امضاء آقايان فتح اله معين و محمود فتاح الجنان ومرتضي معيني و با مهر شرکت معتبر است ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شده است ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي xxx۹ به تصويب رسيد. امضاي ذيل ثبت در تاريخ ۲۱/۷/xxx۰ تکميل گرديد شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ مسئول ثبت شرکتهاي نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879124
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نورنجف‌آباد سهامی عام ثبت به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است

۱ـ آقایان فتح‌اله معین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد حری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و محمود فتاح الجنان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مرتضی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محسن پوراسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان احمد حق‌پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدعلی قیصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای عبدالعظیم ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای یداله صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود فتح‌اله معین را به سمت رئیس محمود فتاح الجنان را به سمت نائب رئیس و مرتضی معینی به سمت منشی هیئت‌مدیره و عبداله پورشبانان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از سه امضاء آقایان فتح اله معین و محمود فتاح‌الجنان ومرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر است

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است

۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/xxx۰ تکمیل گردید

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104117
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نورنجف‌آباد سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۶ و صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و دومیلیارد و دویست وهشتاد و دو میلیون و سیصد و چهل و دوهزار ریال به مبلغ چهل وهشت میلیارد و هفتصد و نودونه میلیون و نهصد و شانزده هزار ریال منقسم به سی ونه میلیون و سی و نه هزار و نهصد و سی وسه سهم با نام عادی یک هزار ریالی و نه میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و هشتاد و سه سهم ممتاز یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این نحو اصلاح گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853400
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/xxx۹ که در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقای عبدالعظیم ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباسعلی هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند،

ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۸۹ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383325
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام بشماره ثبت ۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/۸۶ و عادی مورخ ۲۱/۴/۸۷ و ۲۶/۴/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از طریق انتقال سود اندوخته از مبلغ سی میلیارد ریال بمبلغ چهل و دو میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون و سیصد و چهل و دو هزار ریال منقسم به دو میلیون و دویست هزار سهم ممتاز یک هزار ریالی و چهل میلیون و هشتاد و دو هزار و سیصد و چهل و دو سهم عادی یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604088
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/xxx۸ و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید.

۲- هیئت مدیره از بین خود آقای فتح‌اله معین را به سمت رئیس، محمود فتاح الجنان را به سمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و مرتضی معینی به سمت منشی و عبداله پورشبانان را به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای مرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر است.

۴- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها ودعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات