کود شیمیایی اوره لردگان

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861207150 (فعال)
17
افراد
31
آگهی‌ها
7603
شماره ثبت
1387/5/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772874
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، شهر شهر کرد، محله چهارراه هواپیمائی، بلوار آیت اله کاشانی، خیابان ۱۲ محرم، پلاک xxx، طبقه دوم کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642686
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شامل ترازنامه ، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ ( ثبت شده در تهران ) وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ ( ثبت شده در تهران ) وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352744
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ منضم به نامه شماره ۷۱- xxxxxx / xxx مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته که مبلغ افزایش یافته به ترتیب مبلغ xxxxxxxxxxxx۶ ریال ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال که بصورت نقدی برابر گواهی شماره xxx۹ مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه میدان هفت تیر تهران به جساب شرکت واریز گردید و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341670
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد جمالی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ببه سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد حسین جزایری موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مدبران اقتصاد(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجید رستگاریان جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید حسین طیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت. کلیه اختیارات فوق با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه-گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080644
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788953
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527812
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443817
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخه ۳۱/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به تعداد پنج میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی که مبلغ xxxxxxxxx۵۹ ریا ل آن به صورت نقدی برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ بانک سپه شعبه میدان هفتم تیر تهران به حساب شرکت واریزگردید و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد، افزایش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403722
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045504
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمن مارینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای محسن زارعی فر به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای علی ایمان زاده خانشان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای بهمن بهزادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029104
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ منضم به نامه شماره ۵۸/xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بها دار سرمایه‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ به مبلغ ۴. xxx. xxx. xxx. xxx ریال (معادل چهار هزار میلیارد ریال) منقسم به ۴. xxx. xxx. xxx سهم عادی یک هزار ریالی افزایش یافت که مبلغ xxxxxxxxx۲۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ بانک سپه شعبه هفت تیر تهران ومبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران که طی نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ به تائید بازرس قانونی شرکت رسیده_است تادیه شده_است ولذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865079
آگهی تغییرات شرکت كود شیمیایی اوره لردگان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵(ثبت شده در تهران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹(ثبت شده در تهران) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860232
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/xxx/xxx۴ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753468
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ منضم به نامه xxx۹/xxx مورخ ۱۵/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت برناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660003
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دفتر شهرکرد: شهرکرد خیابان کاشانی نبش کوچه ۲ پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ دفتر تهران: تهران بلوار فرحزادی بالاتر از بزرگراه نیایش کوچه گلستان یک پلاک ۴۸ کدپستی: xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570175
آگهی تغییرات شرکت كود شيميايي اوره لردگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود فرمهینی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای محمود امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای بهرام کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲، به عنوان عضو هیات مدیره. آقای رحمان مارینی به کدملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره. وآقای محسن زارعی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۹ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ب ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ج ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، د ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560689
آگهی تغییرات شرکت كود شيميايي اوره لردگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx۸,xxx مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ اداره نظارت بر ناشران فرابورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxxxxx شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شماره ثبت xxxxxx شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت xxxxxx
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204249
آگهی تغییرات شرکت كود شيميايي اوره لردگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز قانونی شرکت در شهرکرد به شهرکرد ـ خیابان کاشانی ـ نبش کوچه ۲ ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406865
آگهی تغییرات شرکت كود شيميايي اوره لردگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان مارینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای باقی مانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249053
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۰۳ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ منضم بر نامه شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۰۵ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158898
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ منضم به نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ ۲.xxx.xxx.xxx.xxx ریال (دو هزار میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و آورده نقدی سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۳۵ ریال افزایش یافته که تمام مبلغ افزایش یافته نقدی برابر گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ نزد بانک سپه شعبه میدان هفتم تیر تهران به حساب شرکت واریز و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090097
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ منضم به نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال به پایان می رسد..
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051931
آگهی صدور مجوز پذیره نویسی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ منضم به نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ـ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با بررسی مدارک واصله به استناد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید وبه منظور تحقق افزایش سرمایه تا مبلغ xxx۰میلیارد ریال،اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ نسبت به تعداد سهام استفاده نشده سهامداران،برای عرضه عمومی سهام صادر می گردد. لازم است طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص نشر آگهی در جراید مربوطه ضمن رعایت دیگر موارد قانونی اقدام گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409763
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی‌عام به شماره‌ثبت ۷۶۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به شماره ثبت xxx (ثبت شده در تهران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به شماره ثبت xxx۲۹ (ثبت شده در تهران) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770583
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxxxxx شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxxxxx شرکت شیمیایی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰و شماره ثبت xxxxxx شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت xxxxxx
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770601
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره. آقای داود فرمهینی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای بهرام کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت شیمیائی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلیل سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای سید جمال الدین اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء و برداشت از حساب های بانکی به شرح زیر تعیین گردیدند: حق برداشت از کلیه حساب های بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و امضای کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339667
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۲ منضم به نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۷/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و همچنین آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی تماماً طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx/۹۲ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بانک سامان شعبه ونک و گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx/۹۲ مورخ ۱/۱۱/۹۲ بانک سامان شعبه ونک بحساب شرکت واریز گردیده و لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234696
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۸/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید.
۳ـ روزنامه محلی سالداران و کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142927
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ مرکز اصلی شرکت به شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی، حد فاصل کوچه ۱/۴۳ و ۴۵، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692178
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگانسهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای سید جمال الدین اوحدی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، آقای علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی طهرانی صفا به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل سبحانی به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای فرزاد اصلاحی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق برداشت از کلیه حساب های بانکی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و امضا کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418838
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای سید جمال الدین اوحدی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، آقای علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی طهرانی صفا به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل سبحانی به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای فرزاد اصلاحی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و امضا کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات