فنرسازی زر

شرکت فنرسازی زر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861186485 ()
19
افراد
28
آگهی‌ها
9405
شماره ثبت
1343/6/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14768582
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای علیرضا جوانی طلب به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حمید نادری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید آدینه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیدمحمد سادات به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره جهت باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دونفر، مدیرعامل آقای مهدی صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و یکی از اعضای هیئت مدیره به این شرح: آقای علیرضا جوانی طلب به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، آقای حمید نادری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، آقای سعید آدینه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶، آقای سیدمحمد سادات به کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14682218
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال برح ذیل انتخاب شدند : شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت خدمات فنی رنا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ آقای سید محمد سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582275
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای سید احمد نصری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14458005
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرگت گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113553
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعن ـوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113563
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای محسن رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ جهت باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و همچنین شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای حسین خوش طینت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750623
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای حسین خوش طینت به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو و موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیداحمد نصری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمد سادات به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیرنقدی به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و یکی از اعضای هیئت مدیره به این شرح: آقایان حسین خوش طینت با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx، حسن نونژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، و سیدمحمد سادات با کدملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750638
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت خدمات فنی رنا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ آقای سیدمحمد سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701336
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو ورئیس هیات مدیره. آقای حسین خوش طینت به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره. آقای سید احمد نصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمد سادات به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347642
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و یکی از اعضای هیأت مدیره به این شرح: آقایان مجتبی قاسمی شیران با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹، حسین خوش طینت با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، سیداحمد نصری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سیدمحمد سادات با کدملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036899
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx ریال صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979735
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۴/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام ازمحل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979752
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458901
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی قاسمی شیران به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیداحمد نصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین خوش طینت به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سید محمد سادات به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیرنقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و یکی از اعضای هیئت مدیره به این شرح: آقایان مجتبی قاسمی شیران با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹، حسین خوش طینت با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، و سید محمد سادات با کد ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378964
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان منتهی سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقای سیدمحمد سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223267
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و یکی از اعضای هیات مدیره به این شرح: آقایان محمدعلی جهانی کیا با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و مجتبی قاسمی شیران با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و حسین خوش طینت با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیرنقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088576
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۰۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۴/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۸۰ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxxریال منقسم به xxx xxx xxxسهم xxx۰ریالی با نام از محل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۶۵ریال بموجب گواهی شمارهxxx مورخ ۲۲/۷/۹۳ بانک ملت شعبه زامیاد و مبلغ xxxxxxxxx۱۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ بانک ملت شعبه زامیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620156
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سید احمد نصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومحمدعلی جهانی کیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و مجتبی قاسمی شیران به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وحسین خوش طینت به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به جای حسن عموزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در اجرای ماده xxx قانونی تجارت، هیأت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620159
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443704
آگهی تغییرات شرکت فنر‌سازی زر سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهدی صدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل (سایپا) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای حسن عمو زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
آقای سید احمد نصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای محمد علی جهانی کیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای مجتبی قاسمی شیران به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۴، ۲، ۱ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیر عامل تفویض نمود.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418203
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت قالب های بزرگ صنعتی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287643
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118104
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زرشرکت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا خضوعی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی سازه گستر سایپا با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی قاسمی شیران با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی صدری با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای حسن عموزاده با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصری با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق دو نفر، مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست.
هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱و۴و۶و۷و۹و۱۰و۱۲و۱۴و۱۸و۱۹ از ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015804
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ مهدی صدری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به جای سید محسن شمس به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سایپا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو و مدیرعامل و حمیدرضا خضوعی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای ابوالفضل گرجی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سازه گستر سایپا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عموزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی احمدی علویجه به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد نصری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۹ بند از ماده ۳۷ اساسنامه طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671544
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693878
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی‌ هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550919
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محسن شمس به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عموزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین میرصالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره و احمد نصری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528934
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات