تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش

شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861179333 (فعال)
8
افراد
26
آگهی‌ها
7686
شماره ثبت
1387/6/11
تاریخ تأسیس

اشخاص تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14450902
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ جناب آقای اصغرمیرزایی طی حکم شماره گ xxx۰/۹۷ مورخ ۲۶/۰۹/۹۷ به نمایندگی ازگروه آتیه ساوالان جایگزین آقای علیرضا فتحی نیا گردید . ۲ جناب آقای حمیدرضاعبدلی طی حکم شماره xxx۹ ش ۹۷ مورخ ۲۶/۰۹/۹۷ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس جایگزین جناب آقای محسن زرندی مقدم گردیدند . و درنهایت ترکیب اعضاءو سمت هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید . ۱ عبدالناصر پورمهران رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ حمیدرضا عبدلی نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۳ احمدخواست خدایی عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۴ اصغرمیرزایی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۵ عمران صادقپور عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مقررگردیدکلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها اوراق و اسناد تعهدآور و بهادارشرکت وکلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دونفرازاعضاءهیئت مدیره وبا مهرشرکت معتبر خواهدبود . ۴ مکاتبات اداری وغیرتعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد . ۵ مدیرعامل صرفا مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206863
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی و انتصابات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲) صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ شرکت مبنی بر تعیین حدود اختیارات تنفیذی هیئت مدیره به مدیرعامل لغو و مقرر گردید مدیرعامل صرفاً مجری مصوبات هیئت مدیره باشد. ۳) اجرای کلیه امور جاری شرکت منوط به تایید رئیس هیئت مدیره گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074057
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ۱. آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای محسن زرندی مقدم به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای علیرضا فتحی نیا به شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره ۴. آقای احمد خواست خدایی اردکانی به شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضوءهیئت مدیره ۵. آقای عمران صادقپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پارسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای عمران صادقپور را بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب) امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039163
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906161
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خواست خدائی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عمران صادقپور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره و آقای عمران صادقپور به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضای کلیه اورق تعهدآور از جمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527743
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی به شرح ذیل به مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527738
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره اردشیر مردانپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عمران صادقپور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.: هیئت مدیره آقای عمران صادقپور را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. امضای کلیه اورق تعهد آور از جمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارشات هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. ور وزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122170
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزارریالی با نام که تماما از طریق بالا بردن اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005633
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به نامه شماره ۰۱ ۹۵/xxx۲ مورخ ۲۸/۰۱/۹۵، آقای فرشاد خلفی با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی ازشرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به عنوان عضوجدید هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره‌ی تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. شایان ذکر است، سمت‌های پیشین کما فی السابق به قوت خود باقی مانده وامضای کلیه اوراق تعهدآور ازجمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وسایر اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800207
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ وحساب سود زیان وسایرصورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت وموسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطربعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به اتفاق آراء حاضردرجلسه انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530875
آگهی تغییرات شرکت توليدي فرآورده هاي نوشيدني تسنيم نوش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان به نمایندگی گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷. آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی از شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به سمت عضوء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶.آقای رضا نامنی به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی سبا (سهامی خاص) به سمت عضوء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱. آقای اردشیر مردانپورپینوندی به نمایندگی از شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به سمت عضوء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱برای مدت دو سال دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره آقای عمران صادقپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530888
آگهی تغییرات شرکت توليدي فرآورده هاي نوشيدني تسنيم نوش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع با اتفاق آراء اشخاص حقوقی ذیل را به مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود:. شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱. شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰. شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵. شرکت توسعه اقتصادی سبا (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336862
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۳۰/۱۰/۹۳ مشعر به تفویض اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ xxx میلیارد ریال به هیئت مدیره شرکت بصورت نقد و یا از محل مطالبات حال شده سهامداران، هیئت مدیره توافق خود را با افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ یکصدمیلیارد ریال اعلام نموده لذا ماده ۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر یافت. ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال منقسم به دویست وپنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تمام پرداخت شده تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333226
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۷۶۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148513
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغxxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماماً از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942586
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
برابر صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران پس از اخذ مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ از سازمان بورس و اوراق بهادر افزایش یافت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571258
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
برابر صورت جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران پس از اخذ مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ از سازمان بورس و اوراق بهادر افزایش یافت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613188
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ با استعفای آقای مهدی سنایی فرد از عضویت در هیات مدیره, آقای اردشیر مردان پورپینوندی به نمایندگی از شرکت افق آتی ساوالان (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب و سایر سمت ها کماکان بقوت خود باقیست و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114605
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ با استعفای آقای مهدی سنایی‌فرد از عضویت در هیات‌مدیره, آقای اردشیر مردان‌پورپینوندی به نمایندگی از شرکت افق آتی ساوالان (سهامی‌خاص) بعنوان عضو جدید هیات‌مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیات‌مدیره انتخاب و سایر سمت‌ها کماکان بقوت خود باقیست و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599133
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) بشماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که طی تقاضای وارده شماره xxx۶۲ مورخه ۱۱/۱۲/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب واقع شده است.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده اند.
۳ـ مقاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.
۴ـ روزنامه اطلاعات و جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ آدرس قبلی شرکت به نشانی جدید اردبیل ـ خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه امام خمینی روبروی فرمانداری سابق مجتمع تجاری مروارید طبقه پنجم کدپستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافته و در حقیقت ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده است و ضمناً از لحاظ امضاء ذیل دفتر در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ تکمیل گردیده است.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11906546
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) بشماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۲/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که طی تقاضای وارده شماره xxx۶۲ مورخه ۱۱/۱۲/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب واقع شده است.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده‌اند.

۳ـ مقاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۴ـ روزنامه اطلاعات و جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ آدرس قبلی شرکت به نشانی جدید اردبیل ـ خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه امام خمینی روبروی فرمانداری سابق مجتمع تجاری مروارید طبقه پنجم کدپستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافته و در حقیقت ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده است و ضمناً از لحاظ امضاء ذیل دفتر در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ تکمیل گردیده است.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953812
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۰ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخه ۲۲/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

۱ـ اساسنامه جدید شرکت فوق‌الذکر مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردیده است و ضمنا از لحاظ امضاء ذیل دفتر در تاریخ ۵/۷/۹۰ تکمیل گردیده است.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

۱ـ صورت های مالی و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ و به منتهی به آن سال مورد تصویب قرارگرفته است.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاظر به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید بمانی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده است.

۴ـ شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی‌خاص)، شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی‌‌خاص)، شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی‌عام)، شرکت حامی آتیه ساوالان (سامی‌خاص)، شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی‌خاص) به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت گروه آتیه ساوالان به نمایندگی آقای حمید رحمتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت حامی آتیه ساوالان به نمایندگی آقای فرهاد رمضان به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افق آتیه ساوالان به نمایندگی مهدی سنائی و شرکت نماد گنج ایرانیان به نمایندگی آقای علیرضا فتحی‌نیا و شرکت گردشگری آتیه ساوالان به نمایندگی آقای کامران پاکیزه بعنوان اعضای هیئت‌مدیره و آقای رحیم فوکردی به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827296
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۶۸۶و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۷/۳/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخه۲۹/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ریال منقسم بهxxx/xxx/۱۰ سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده ازطریق مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافته ماده۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۷/۱۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491487
آگهی تصمیمات در شرکت تولید فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۸۶به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳
به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۷/۳/۸۹ و۲۷/۴/۸۸ و۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده است:۱‌ـ صورت‌های مالی شامل ترازنامه۲۹/۱۲/۸۷ و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ۲‌ـ آقای رسول حیدری به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رادان به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب گردید. ۳‌ـ صورت‌های مالی شامل ترازنامه منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت و آقای رسول حیدری به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رادان به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید و روزنامه ابتکار روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب گردید. ماده۵۹ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. ماده۵۹‌ـ انتخاب و وظایف بازرس‌ـ مجمع عمومی عادی در هر سال یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال معین می‌کند بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و صورت‌جلسات دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم چنین درباره صحت و سقم مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظرکند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهعت اطلاع صاحبان سهام در محل شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارئی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه ساقط خواهد بود. تبصره اشخاص مندرج در مادهxxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات