کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان

شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861160121 (منحل شده)
9
افراد
12
آگهی‌ها
651
شماره ثبت
1336/12/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14655972
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا جوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرتصفیه برای مدت یک سال دیگر انتخاب گردید . آدرس محل تصفیه شهرضا شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا پلاک ۱۷ به کدپستی xxxxxxxxx۸ و تلفن xxxxxxxxx۳۵ اعلام گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979098
آگهی انحلال شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و رضا جوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شهرضا شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957739
آگهی انحلال شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و رضا جوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شهرضا شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737449
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. خانم زهرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهنام بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909417
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احسان حوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وخانم رضوان سادات نوربخش دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهرا السادات هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه آوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909289
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احسان حوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدجواد میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدعلیرضا هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهراالسادات هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم رضوان السادت نوربخش دهکردی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم زهرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557116
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شماره ثبت ۶۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره ۱۷/۳/۹۳ و ۱۸/۳/۹۳ آقایان سید احسان حوایی، محمد جواد میرزائی، سید علیرضا هوایی و خانمها رضوان السادات نور بخش دهکردی و زهرا السادات هوایی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سمانه نیک آئین و محمدرضا اصفا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید و سید احسان حوایی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد میرزائی بسمت مدیرعامل و رضوان السادات نور بخش دهکردی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. و در تاریخ ۱۶/۴/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166826
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۲ صورت های مالی سال xxx۱ بتصویب رسید و خانم سمانه نیک آئین و آقای محمد رضا اصفا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774852
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ و ۱/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. سید احسان حوائی، محمد جواد میرزائی، مهرداد آذری، زهرا السادات هوایی و رضوان السادات نوربخش دهکردی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز و محمد حسین واحدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود سید احسان حوائی را بسمت رئیس و مهرداد آذری را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و محمد جواد میرزائی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648596
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ و ۱/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. سید احسان حوائی، محمد جواد میرزائی، مهرداد آذری، زهرا السادات هوایی و رضوان السادات نوربخش دهکردی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز و محمد حسین واحدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود سید احسان حوائی را بسمت رئیس و مهرداد آذری را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و محمد جواد میرزائی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963506
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است.

۱ـ موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان و محمدحسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ ـ ترازمالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958676
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۱ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ سید احسان حوایی، محمد جواد میرزایی، مهرداد آذری، زهرا سادات هوایی، رضوان السادات نور بخش دهکردی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز، محمد حسین واحدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود سید احسان حوایی را بسمت رئیس، مهرداد آذری را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و محمد جواد میرزایی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۸۸ بتصویب رسید.

مسئول ثبت شرکتهای شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات