فروسیلیس ایران

شرکت فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861153704 (فعال)
14
افراد
22
آگهی‌ها
2044
شماره ثبت
1361/9/16
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14721536
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷: پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط قائم مقام مدیرعامل و گزارش بازرس و حسابرسان مستقل توسط بازرس شرکت ، گزارشات هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی ، ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷ ، معاملات مشمول مفاد مواد xxx و xxx قانون تجارت و همچنین کمکهای بلاعوض اعطایی در سال مالی xxx۷ ، پس از اخذ رأی مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت . انتخاب بازرس و حسابرس شرکت : نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد که در نتیجه ، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۸ ( بمدت یک سال ) انتخاب شدند نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند برای مدت ۲ سال : آقای سیروس ابن رسول صنعتی و آقای علی اصغر حاجی بابا و شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات ( سهامی خاص ) و خانم ناهبد حاجی بابا و آقای مهدی حاجی بابا و آقای مجید محمدزاده و آقای قاسم حاجی بابا و اعضاء علی البدل : آقای حسن مشایخی و آقای میثم احمدی شهرابی روزنامه‌های اطلاعات و عصر اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721547
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیروس ابن رسول صنعتی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و آقای علی اصغر حاجی بابا xxxxxxxxx۷ رئیس هیأت مدیره و شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات ( سهامی خاص ) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی خانم مونا السادات عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و خانم ناهید حاجی بابا xxxxxxxxx۰ عضو هیأت مدیره و آقای مهدی حاجی بابا xxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره و آقای مجید محمدزاده xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و آقای قاسم حاجی بابا xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند . اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت : ۱ اداره امور شرکت . ۲ پیشنهاد و انتخاب مدیران و مسئولین شرکت به هیأت مدیره و استخدام آنها پس از تصویب هیأت مدیره . ۳ استخدام و عزل ، تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات . ۳ ۲ خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیأت مدیره . ۴ ۲ صدور و امضاء و ظهر نویسی چکها ، بروات ، سفته‌ها و اسناد تعهدآور شرکت ( اسناد قابل معامله ) و دریافت وجه آنها ، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه‌های بانکی و تجاری . ۵ ۲ انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی ، تلگرامی ، فکس ، ایمیل و رسیدگی به کار صندوق . ۶ ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت . ۷ ۲ انعقاد و امضای قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال . صاحبان امضای مجاز شرکت : اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل ( چک ، سفته ، برات ) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525237
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت : ۱ اداره امور شرکت ۲ پیشنهاد و انتخاب مدیران و مسئولین شرکت به هیات مدیره و پس از تصویب نسبت به استخدام اقدام نماید ۳ استخدام و عزل ، تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات ۴ خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیات مدیره ۵ صدور ، و امضاء و ظهر نویسی چکها ، بروات ، سفته‌ها و اسناد تعهدآور شرکت ( اسناد قابل معامله ) و دریافت وجه آنها ، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه‌های بانکی و تجاری ۶ انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی ، تلگرامی ، فکس ، تلکس و رسیدگی به کار صندوق ۷ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت ۸ انعقاد و امضای قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال . اعضای هیات مدیره : شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات ( سهامی خاص ) به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا به عنوان رئیس هیات مدیره و قاسم حاجی بابا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و مجید محمدزاده و مهدی حاجی بابا و ناهید حاجی بابا و سیروس ابن رسول صنعتی و میثم احمدی شهرابی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل ( چک ، سفته ، برات ) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492625
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مقرر گردید که شعبه شرکت در شهر تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله پاسداران - خیابان پاسداران - خیابان نارنجستان هشتم - پلاک - ۲۳ - مجتمع تجاری اداری پارک سنتر فرمانیه - طبقه ۱۹ - واحد xxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس و آقای علی اصغر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ فرزند علی اعظم متولد xxx۰ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14146703
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷ (بمدت یک سال) انتخاب شدند تعیین روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه های اطلاعات و عصر اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768594
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمدید سرپرستی شرکت (آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیات مدیره) تا پایان ۲۹ اسفندماه xxx۶، تعیین سمت مدیران و. با توجه به عدم انتخاب مدیر عامل، آقای علی اصغر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیات مدیره عهده دار مسئولیت شرکت خواهد_بود: شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا xxxxxxxxx۷ رئیس هیات مدیره آقای قاسم حاجی بابا xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیات مدیره آقای مجید محمد زاده xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره آقای سیروس ابن رسول صنعتی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره آقای مهدی حاجی بابا xxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیر خانم ناهید حاجی بابا xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره آقای میثم احمدی شهرابی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و یا سرپرست شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768604
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سهیلا اکبرآبادی بزچلوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تاپایان مدت تصدی انتخاب شدند الف) اختیارات مدیر عامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: - ۲ - اداره امور شرکت. - ۲ - استخدام و عزل، تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات. - ۲ - خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیات مدیره. - ۲ - صدور، و امضاء و ظهر نویسی چکها، بروات، سفته‌ها و اسناد تعهدآور شرکت (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه‌های بانکی و تجاری. - ۲ - انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی، تلگرامی، فکس، تلکس و رسیدگی به کار صندوق. - ۲ - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. - ۲ - انعقاد و امضای قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیات مدیره. قاسم حاجی بابا نایب رئیس هیات مدیره مجید محمدزاده عضو هیات مدیره مهدی حاجی بابا عضو هیات مدیره ناهید حاجی بابا عضو هیات مدیره سیروس ابن رسول صنعتی عضو هیات مدیره میثم احمدی شهرابی عضو هیات مدیره. سهیلا اکبرآبادی بزچلوئی خارج از هیات مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581597
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ (بمدت یک سال) انتخاب شدند. روزنامه عصر اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره: مجمع با رأی کتبی، نامبردگان ذیل را به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب نمود که طبق مقررات قانونی برای مدت ۲ سال شرکت را اداره نمایند. اعضاء اصلی: آقای مهدی حاجی بابا آقای سیروس ابن رسول صنعتی آقای مجید محمدزاده خانم ناهید حاجی بابا شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) آقای قاسم حاجی بابا آقای میثم احمدی شهرابی و اعضاء علی البدل: آقای علی اصغر حاجی بابا آقای حسن مشایخی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581615
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای قاسم حاجی بابا کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای سیروس ابن رسول صنعتی کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای مهدی حاجی بابا کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره خانم ناهید حاجی بابا کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره آقای میثم احمدی شهرابی کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره نظر به اینکه قرارداد مدیرعامل شرکت آقای دکتر کورش کیهانی زاده در تاریخ ۰۱/۰۵/xxx۶ خاتمه می‌یابد، مقرر گردید تا انتخاب مدیرعامل جدید، آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیئت مدیره سرپرستی شرکت را عهده دار بوده تا سه ماه آینده مدیرعامل جدید شرکت انتخاب و معرفی گردد. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات)، قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945624
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ (بمدت یک سال) انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861898
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم موناسادات عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نمایندۀ حقیقی جدید شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) جایگزین نماینده قبلی شرکت خانم ترانه فرهی جهت حضور در جلسات هیأت مدیره این شرکت معرفی شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355613
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید محمدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس ابن رسول صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی خانم ترانه فرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش کیهانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل میباشند اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: ـ اداره امور شرکت ـ استخدام و عزل، تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات. ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیئت مدیره ـ صدور و امضا و ظهرنویسی چکها، بروات، سفته ها و اسناد تعهدآور شرکت (اسناد قابل معامله)و دریافت وجه آنها، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجاری. ـ انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی، تلگرافی،فکس، تلکس و رسیدگی به کار صندوق. ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. ـ انعقاد و امضای قراردادها تا یک میلیارد ریال. صاحبان امضای مجاز شرکت:اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، برات، سفته) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355629
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ (بمدت یک سال) انتخاب شدند روزنامه جهان اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی وعلی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای سیروس ابن رسول صنعتی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محسن حاجی بابا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید محمد زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین حاجی بابا بشماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای علی اصغر حاجی بابا بشماره ملیxxxxxxxxx۷ وشرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای قاسم حاجی بابا بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی و آقای میثم احمدی شهرابی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای حسن مشایخی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره میباشند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534644
آ گهی تغییرات شرکت فرو سیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ (بمدت یک سال) انتخاب شدند. روزنامه جهان اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383145
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال به مبلغ هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال منقسم به هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود و یک هزار سهم یکهزار ٍریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت افزایش یافت و ماده پنج در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ بند ۳ بشرح ذیل به موضوع فرعی اساسنامه اضافه گردید و ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:
۳ـ خدمات آزمایشگاهی مرتبط با فرو آلیاژها مواد معدنی و مواد کربنی مورد استفاده در آنها طبق مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و بعد از اخذ مجوزهای لازمه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119707
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۴ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ماه۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ بمدت ۱ سال انتخاب شدند.
روزنامه جهان اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقایان مجید محمدزاده بسمت رئیس هیات مدیره و قاسم حاجی بابا بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی اصغر حاجی بابا و حسین حاجی بابا و شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات به نمایندگی ترانه فرهی و فرزام رهبران بسمت اعضای هیات مدیره و سیروس ابن رسول صنعتی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان حسین توسلی خواه و حسن مشایخی بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهداور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره بتنهایی و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691609
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایرانسهامی عام شماره ثبت۲۰۴۴شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید.
ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916970
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام شماره ثبت۲۰۴۴شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید.

ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813876
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۰۴۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به۲۹ اسفند مادهxxx۹ مورد تصویب قرارگرفت.

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرسی اطهر بسمت بازرس علی‌البدل برای سال۹۰ انتخاب شدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

اعضا هیئت‌مدیره برای مدت دو سال به قرارزیر انتخاب شدند:

آقایان علی‌اصغر حاجی‌بابا، مجید محمدزاده، قاسم حاجی‌بابا و حسین حاجی‌بابا و سیروس ابن‌رسول‌صنعتی و سرمایه‌گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات سهامی‌خاص و فرزام رهبران بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و آقایان حسین توسلی‌خواه و احمد میرزایی‌باغینی به سمت اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره.

برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۳/۹۰ آقایان مجید محمدزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم حاجی‌بابا نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیروس ابن‌رسول‌صنعتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حاجی‌بابا عضو هیئت‌مدیره و حسین حاجی‌بابا عضو هیئت‌مدیره و فرزام رهبران عضو هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات سهامی‌خاص عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و مهرشرکت معتبرمیباشد.

اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تصویب شد:

۱ـ اداره امور شرکت.۲ـ استخدام و عزل و تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات.۳ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیئت‌مدیره.۴ـ صدور و امضا و ظهرنویسی چکها و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور از جمله اسناد قابل معامله و دریافت وجه آنها و قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه‌های بانکی و تجاری.۵ـ انجام تشریفات گمرکی و انجام امور پستی و تلگرافی، فکس، تلکس، و رسیدگی به کارصندوق.۶ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.۷ـ انعقاد و امضاء قراردادها تا سقفxxx/xxx/xxxریال.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863625
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۴۴و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
برابر صورتجلسه مجمع عمو‌می فوق‌العاده مورخ۲۲/۱/۹۰ که در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید:

سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با هماهنگی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافت.

اساسنامه جدید شرکت بعد از تایید مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651736
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۷/ش ـ۱۶/۵/xxx۹ شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام شماره ثبت صحیح شرکت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939860
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)بشماره ثبت ۲۰۴۴ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/xxx۸ شرکت مزبور که مورخ ۱۱/۴/۸۸ به این اداره ارسال گردید:

۱ـ گزارش هیئت مدیره، بازرس، ترازنامه و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/اسفند/۸۷ پس از اخذ رای مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی، آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۸ تعیین شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ آقایان مجید محمد زاده، قاسم حاجی بابا بترتیب بسمت رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان علی اصغر حاجی بابا، حسین حاجی بابا بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سیروس ابن رسول صنعتی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فرزام رهبران، حسن مشایخی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور باامضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و مکاتبات جاری باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی، تلگرافی، فکس، تلفکس و رسیدگی به کار صندوق، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت انعقاد و امضای قراردادها تا سقف دویست میلیون ریال، اداره امور شرکت استخدام و عزل، تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیئت مدیره صدور و انعقاد و ظهر نویسی چک‌ها بروات سفته‌ها و اسناد تعهدآور شرکت (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه‌های بانکی و تجاری.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات