سرمایه گذاری توسعه استان همدان

شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10861122047 (فعال)
10
افراد
13
آگهی‌ها
3200
شماره ثبت
1376/3/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ با تبدیل نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص و با توجه به تغییرات ایجاد شده دراساسنامه مواد ذیل اصلاح گردیدند : ماده ۱: تشکیل شرکت : مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین جاریه و مقررات این اساسنامه شرکت سهامی خاص حاضرکه درموارد بعدی به طوراختصارشرکت نامیده_می‌شود تشکیل گردید . - ۲ از ماده ۳ اساسنامه مربوط به موضوع فعالیت شرکت ، بندهای ۲ - ۲ و ۳ - ۲ و ۵ - ۲ و ۶ - ۲ و ۷ - ۲ و ۸ - ۲ و ۹ - ۲ و ۱۰ - ۲ و ۱۱ - ۲ و ۱۴ - ۲ و ۱۶ - ۲ حذف شدند و ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده ۳: موضوع شرکت : موضوع شرکت عبارت است از مشارکت در پیشرفت اقتصادی استان و کشور از طریق سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و مجتمع‌ها و طرح‌ها و واحد‌های تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی ، مسکن به منظور ایجاد ، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحد‌ها ، که برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید : ۱ - ۳: تشکیل انواع شرکتها و مشارکت ( حقوقی یا مدنی ) با شرکتها . ۲ - ۳: استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و هرگونه عملیات سپرده گذاری . ۳ - ۳: اخذ نمایندگی ، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور . ۴ - ۳: اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی . ۵ - ۳: ارائه خدمات اقتصادی ، فنی ، حسابداری ، مشاوره‌ای ، مدیریتی به شرکت‌های مورد سرمایه گذاری در جهت ارتقاء ، کیفیت و کمیت تولیدات و افزایش کارآئی آنها . ۶ - ۳: انجام کلیه معاملات تجاری منجمله صادرات و واردات همه گونه کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اقدام به انجام کلیه عملیات بازرگانی موضوع قانون تجارت و سایر قوانین مقررات جمهوری اسلامی اعم از بازرگانی داخلی و خارجی . ۷ - ۳: ایجاد و راه اندازی مجتمع‌های کشاورزی ، کشت و صنعت و خدمات کشاورزی . ۸ - ۳: انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد . - ۳ ماده ۹: انتقال سهام : نقل وانتقال سهام شرکت با تائید هیئت مدیره می‌باشد . تملک هر یک از سهام شرکت قهرا متضمن قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع سهامداران می‌باشد . تبصره ۲ بند ۶ از ماده ۶ و مواد ۷ ، ۸ ، ۹ و بند ۴ از ماده ۱۵ و تبصره ۲ از ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ و ماده ۲۱ و تبصره ۲ از ماده ۲۳ و تبصره ماده ۴۱ و مواد ۵۵ و ۶۰ و بند ب ماده ۶۷ حذف گردیدند . - ۴ اصلاح قسمتی از ماده ۴۱: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر و اعضای علی البدل از دو نفر به یک نفرکاهش یافت . بند ۱۵ ماده ۴۳ به شرح ذیل اصلاح گردید : تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت و به هر میزان و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر . - ۵ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۰ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضای هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: خانم ژیلا ابراهیمی صارم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پویان مهر همدان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم مهناز رفوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت عمران سرای هکمتانه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر حاجی چرچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رجبعلی یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت همت مرام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم لیلا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نجم یاران همدان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره - ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وکلیه اقدامات حقوقی و قضایی و اقدامات موضوع ماده ۴۳ اساسنامه با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره (به تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت عمران سرای هگمتانه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت نجم یاران همدان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت همت مرام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت پویان مهر همدان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت محراب همدان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ وخانم آرزو بیک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ هردو به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره - ۲ موسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و شرکت متین نافع به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت ازآدرس قبلی درهمدان به آدرس جدید: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، دهستان هگمتانه، روستا امزاجرد، انتهای روستا، خیابان حجت الاسلام محمدی، خیابان (اصلی)، پلاک ۰، طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ خانم مهناز رفوگری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای مجید مهدیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت همت مرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ خانم لیلا محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت نجم یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای علی اصغر حاجی چرچیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت عمران سرای هگمتانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و آقای نریمان بالائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت پویان مهر همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم پروین رنجبران بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت ظهیر انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و خانم فاطمه یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت آوای سحر همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460848
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیأت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای مجید مهدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت همت مرام به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای نریمان بالایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پویان مهر همدان به عنوان نائب رئیس آقای علی اصغر حاجی چرچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران سرای هگمتانه به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم لیلا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نجم یاران به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مهناز رفوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به عنوان عضو هیئت مدیره خانم پروین رنجبران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ظهیر انصار به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آوای سحر همدان به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اقدامات حقوقی و قضایی و اقدامات موضوع ماده ۴۳ اساسنامه با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617128
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ با اکثریت آرا به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120024
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان سهامی عام شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریا به روش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ شرکت همت مرام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای مجید مهدیانی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار توسعه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ نمایندگی آقای سعید باباخانیان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران سرای هکمتانه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ نمایندگی آقای علی اصغر حاجی چرچیان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و نمایندگی خانم مهناز رفوگری عضو هیئت مدیره و شرکت نجم یاران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ نمایندگی خانم لیلا محمدی هر پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی اصغر حاجی چرچیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل شرکت همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ حق امضا کلیه اسناد عادی تعهدآور چکها کلیه اقدامات حقوقی و قضائی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون به نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال از طریق کاهش ارزش سهام و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.
ماده ۶: سرمایه شرکت نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به نوزده میلیون و پانصد هزار سهم پانصد ریالی می باشد که تعداد سیزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و پنجاه سهم آن عادی با نام و پنج میلیون و یازده هزار و هفتصد هزار و هفتصد و پنجاه سهم آن ممتاز با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046759
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی عام شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ و ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ ریاست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252878
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان سهامی عام بشماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ و ۱۹/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱ـ ماده ۵۶ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح شد.

۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.

۳ـ آقای مجید مهدیانی به نمایندگی از شرکت آوای سحر همدان رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل آقای سعید باباخانیان به نمایندگی از شرکت پویان مهر همدان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زواری به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار توسعه و آقای جواد سعیدی به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی هکمتانه سینا و آقای رجبعلی یادگاری به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی طب الوند هکمتانه هر پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی با هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر است.

۴ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی افق بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052408
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ آدرس دفتر مرکزی شرکت به کیلومتر ده جاده تهران ابتدای روستای امزاجرد مجموعه پرورش ماهی شرکت توسعه کشاورزی هکمتانه سینا انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات