کنترل گاز اکباتان

شرکت کنترل گاز اکباتان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861105887 (فعال)
11
افراد
42
آگهی‌ها
1151
شماره ثبت
1362/11/6
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه همدان
صدور 1397/9/12 انقضا 1401/9/12

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14836315
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۳ روزنامه ابرار و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746942
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت ره گستر نفت ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت جوی گستر نفت ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746944
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای هادی خان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای بهرنگ اسدی قره جلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای جهانبخش امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت جوی گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای نعمت اله فلسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای محمد رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد . ۳ اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ ۵ ۶ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۶ و ۲۰ مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135172
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه آرمان آروین پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959850
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای هادی خان محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای سلیمان پارسای به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای جهانبخش امینی - شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای نعمت اله فلسفی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای محمد رضا جعفری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰ مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630285
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
پیرو آگهی تغییرات صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۶ به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx در بند آخر آگهی مذکور، عبارت: سالهای «xxx۴ و xxx۵» ازقلم افتاده که بدین نحواصلاح می‌گردد: اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۴ و xxx۵ همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598803
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ ومجوزشماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۳۱/۴/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید واساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید واعلامیه تبدیل به شرح ذیل می‌باشد: - نام شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: تهیه وتولید رگلاتورهای گاز شهری (گاز طبیعی) همچنین رگلاتورهای گاز مایع (گاز کپسول) وبه طور کلی انواع و اقسام رگلاتور وکاربراتور ولوازم و قطعات مربوط به آن‌ها - تهیه و تولید انواع و اقسام قطعات اعم از فلزی و غیرفلزی - اقدام به تاسیس و راه اندازی واحد‌های ماشین سازی و ابزار سازی جهت تهیه وساخت انواع قالب ابزار ماشین آلات، همچنین ایجاد منابع مشابه در سایر نقاط کشور - خرید مواد اولیه شامل مواد آلومینیوم، برنج، آهن آلات، چدن و فولاد و مواد پلاستیکی و لاستیکی وارد کردن ماشین آلات، ابزار وسایل یدکی و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و قطعات مربوط به محصولات کارخانه - انجام امور مربوط واردات و صادرات و هر گونه کار تجاری در ارتباط با موضوع شرکت - اعطای نمایندگی جهت فروش محصولات و قطعات و لوازم یدکی - انجام امور خرید و فروش و معاملات اعتباری اخذ وام و تسهیلات اعتباری از موسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌ها واشخاص و نیز مشارکت با شرکت‌ها و اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی و دولتی و مبادرت به انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء به شرکت مربوط می‌شود - هر گونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری می‌باشد - گشایش دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور به منظور توزیع و فروش محصولات تولیدی - اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور - انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و فروش آن به مصرف کننده‌های داخلی و خارجی - مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید با خرید سهام شرکت‌های موجود موسسات مالی، اعتباری و شخصیت‌های حقوقی - به طور کلی شرکت می‌تواند عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. - مدت فعالیت شرکت نامحدود میباشد. - مجمع، کاهش ارزش اسمی سهام شرکت رااز xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال موردتصویب قرارداد لذا سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx ریال سهم عادی یکهزاریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. - هویت کامل اعضای هیأت مدیره: آقای روح اله رجبی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای سلیمان پارسای باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای جهانبخش امینی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوهیأت مدیره - آقای محمدرضا جعفری باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره. - آقای نعمت اله فلسفی باکدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرایط حضوروحق رأی باستناد ماده ۱۹ اساسنامه بشرح ذیل میباشد: - شرایط حضوردرمجامع ومشارکت دررأی گیری: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا یاوکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی صرفنظرازتعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضوربهم رسانند هرسهامداربرای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید باارائه یکی ازمدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع راخواهدداشت: اعلام خرید سهام - گواهینامه نقل وانتقال وسپرده سهام - اصل ورقه سهام - تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه به صورت انفرادی وجمعی - نحوه تقسیم سود: به موجب بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه، تقسیم سود باپیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی شرکت وبا رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت وقوانین ومقررات سازمان بورس واوراق بهادار - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است مستند به گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ - جمع بدهیهای جاری xxxxxxxxxxxx ریال - جمع بدهیهای غیرجاری xxxxxxxxx۰ ریال - طبق ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال آغازمی شود ودرروز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. - نام روزنامه‌های کثیرالانتشارشرکت: ابرارواطلاعات میباشد. - اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سودوزیان آن مربوط به سالهای همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532913
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه آرمان آروین پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532914
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای روح اله رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای سلیمان پارسای با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آقای جهانبخش امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ آقای محمدرضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ آقای نعمت اله فلسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532916
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای نعمت اله فلسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۸۱ ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۲ ۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433994
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال از طریق تبدیل مطالبات شرکت افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال (xxx. xxx. xxx. xxx ریال) منقسم به ۱۰. xxx. xxx سهم ده هزارریالی با نام عادی می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141177
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده ۳۵ اساسنامه، به ۳ تا ۵ عضو تغییر داده_شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141180
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141185
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125021
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده ۳۵ اساسنامه، به ۳ تا ۵ عضو تغییر داده_شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125026
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125045
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962828
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به نمایندگی آقای علی مصدر به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت ره گستر نفت به نمایندگی آقای حمید باقری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به نمایندگی آقای جهانبخش امینی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962835
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴، مورد تصویب قرار گرفت. ۳ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452465
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره رای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452475
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آق ـ ـ ای بهروز مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ره گستر نفت(سهامی خاص)با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید بادامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ ـ مقرر شد تا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۸ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۲۰مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256140
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۵۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲- موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713745
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت(سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ وشرکت بازرگانی نیک نفت(سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۲۶ وشرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج(سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713754
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای بهروز مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید بادامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ـ اختیارات هیأت مدیره به شرح بندهای ۱ـ ۴ ـ ۸ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۲۰مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600296
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1350625
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ عبارت «ایجاد آزمایشگاه مستقل جهت انجام آزمونهای محصولات مشمول استاندارد» به موضوع شرکت اضافه شد و ماده ۳ اساسنامه نیز به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183999
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه هیا ت مدیره مورخ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بهروز مشهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین ظهیرنیا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند.
۲ـ آقای محمدرضا جعفری به سمت مدیرعامل شرکت نیز انتخاب شد.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
۲ ـ هیات مدیره کلیه اختیارات بندهای۱ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184207
آگهی اصلاحی شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۷ ـ ۴/۶/۹۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ در بند ۴ آگهی نام شرکت به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹ که به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان انتخاب شده «شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص)» صحیح می باشد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161222
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای۱ سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158267
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی ارج (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959108
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بهروز مشهدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بجای آقای محمد رضا محمد باقر بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657087
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهروز مشهدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بجای آقای محمد رضا محمد باقر بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875884
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی شرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759581
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی شرقی آرانی بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600961
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره پیرو تفویض اختیار به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت به مبلغ هشتاد و یک میلیارد و بیست و یک میلیون ریال منقسم به هشت میلیون و یکصد و دو هزار و یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985160
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۴/۱۲/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره پیرو تفویض اختیار به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت به مبلغ هشتاد و یک میلیارد و بیست و یک میلیون ریال منقسم به هشت میلیون و یکصد و دو هزار و یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650441
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)، شرکت بازرگانی نفت‌یاب (سهامی خاص) و شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ آقای محمدرضا محمدباقر بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن ظهیرنیا بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نفت‌یاب (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا جعفری بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام) عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

۳ـ آقای محمدرضا جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.

۴ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۵ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای ۱ـ۴ـ۸ـ۱۲ـ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595943
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و حسابرس،‌ خانم فریده شیرازی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320586
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۵۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورتجلسات هیات‌مدیره مورخ۱۵ اسفند ماه۸۹ پیرو اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/۸۹ به هیات‌مدیره سرمایه شرکت بصورت نقدی از مبلغ بیست و چهار میلیارد و سی میلیون ریال به سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال از محل مطالبات و واریزی نقدی افزایش و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

ماده۵. سرمایه شرکت سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال منقسم به سه میلیون و ششصد و چهارهزار و پانصد سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966798
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آدرس دفتر مرکزی شرکت همدان بلوار بسیج (بلوار فرودگاه) کیلومتر۳ ضلع غربی، جنب پمپ‌بنزین بوعلی، کد پستی :xxx۵۱ـxxx۹۹ و صندوق پستیxxx۵ انتقال یافت.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997608
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی بسمت بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ معاملات موضوع xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد.

۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975513
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

۲ـ معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد:

۳ـ موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‌البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات روزنامه کثیرالانتشار درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۵ـ آقای محمدرضا محمدباقر به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی‌خاص) به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، آقای اکبر عابدی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نفت‌یاب (سهامی‌خاص) به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدرضا جعفری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی‌عام) به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود و قراردادهای اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات