شیشه همدان

شرکت شیشه همدان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861100557 (فعال)
15
افراد
32
آگهی‌ها
587
شماره ثبت
1354/2/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14610460
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حق امضاء دونفر از آقایان محسن گلپریان باکدملی xxxxxxxxx۳ ، حامد بیاناتی باکدملی xxxxxxxxx۷ ، مجید تقی پور باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ در بانک ملی شعبه همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۳ بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxx۰ ، بانک صادرات شعبه آرامگاه بوعلی حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۸ و بانک سامان شعبه همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxx۳۱ همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300422
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۷ تصویب شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266531
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو بند ۲ صورتجلسه شماره xxx مورخ ۵/۱۰/xxx۶ هیات مدیره راجع به اختیارات تفویض شده به آقای خسرو فخیم هاشمی مدیرعامل که مطابق مندرجات صورت جلسه شماره xxx مورخ ۱۹/۱/xxx۱ به مدیرعامل وقت تفویض شده بود، اختیار تصمیم گیری در خصوص مفاد بندهای ۱،۴،۶،۷،۸،۹ (به استثنای اموال غیرمنقول و جزء ۲ و ۳ از بند ب ماده ۲ اساسنامه)، ۱۲،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه جدید شرکت (راجع به اختیارات هیات مدیره) عیناً به آقای خسرو فخیم هاشمی باکدملی xxxxxxxxx۴ (مدیرعامل شرکت) تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137220
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ افزایش سرمایه شرکت محقق گردید ـ سرمایه شرکت (از محل سود انباشته به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده پنج اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ (یک هزار و صد و پنجاه و دو میلیارد) ریال منقسم به یک میلیارد و یک صد و پنجاه و دو میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906421
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی همدان به نشانی همدان کیلومتر ۷ جاده همدان تهران کارخانه شیشه همدان باکدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822121
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تاتاریخ ۲۹/۷/xxx۸ تعیین گردید: آقای بهروز وقتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رییس هیات مدیره آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای عباس رستمی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوهیات مدیره آقای محمد علی سالاری سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضوهیات مدیره آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق قضایی بطورکلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل «به تنهایی» با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713362
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای خسرو فخیم هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بانک سامان (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ همگی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت همکارشیشه غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۴ روزنامه اطلاعات، جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701694
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع محصولات کاغذی و کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات و تاسیسات جانبی آن، خرید و واردات انواع مواد اولیه، قطعات، منفصلات، لوازم یدکی و اقلام مربوط به ماشین آلات خطوط تولیدی، تهیه و تولید و چاپ و برش و بسته بندی و توزیع و پخش انواع محصولات کاغذی، واردات و خرید، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات مربوط به خطوط تولیدی محصولات کاغذی، طراحی و اجرا و نظارت و سرمایه گذاری و مشارکت در امور تاسیس، ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و نوسازی و راه اندازی و نگهداری انواع کارخانجات و شرکت‌های فعال در زمینه‌های خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، بازرگانی، تولیدی و صنعتی، ارائه انواع خدمات تخصصی، فنی، طراحی، ساخت، نصب، نظارت و راه اندازی پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت، برگزاری و شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی داخلی، دریافت وام و تسهیلات ارزی و ریالی و اخذ ضمانت نامه بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات و نهادهای مالی و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخل و خارج از کشور، اخذ و قبول نمایندگی و اعطای آن به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ترخیص کالا از کلیه مبادی ورودی کشور و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود، مشارکت و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و پروژه‌های تولیدی و ساختمانی، ایجاد و تاسیس و راه اندازی شرکت‌های جدید با هدف کسب انتفاع، تهیه و خرید و فروش اموال غیرمنقول، احداث آنها، افتتاح و بستن انواع حساب‌ها در کلیه بانک‌های کشور و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی معتبر داخل و خارج از کشور، انجام سایر کارها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_است. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان شیخ بهایی بن بست چهارم پلاک ۵ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۵/۷/۹۶ بانک سامان شعبه ملاصدرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمدتقی طهرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شیشه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به مدت ۲ سال آقای آرش کهان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهریار مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسینعلی علیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سر آمد اندوخته سازان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت ایده پردزان بازار سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی سید ابراهیم حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به مدت دوسال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن محمدخراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108388
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ تصویب شد. ۲ - موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092075
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز وقتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای بقیه مدت تا تاریخ ۲۲/۰۷/xxx۶ به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600072
آگهی تغییرات شرکت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ تصویب شد. ۲ ـ آقای خسرو فخیم هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و گروه صنایع پمپ سازی ایران (شرکت سهامی عام)با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و شرکت همکارشیشه غرب (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ موسسه بهراد مشاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600149
آگهی تغییرات شرکت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عباس رستمی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی سالاری سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق قضایی بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617140
آگهی تغییرات شرکت شركت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ پیرو صورتجلسه فوق و تفویض اختیار به صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه مورد مذکور از موارد نشر آگهی نمی باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487926
آگهی تغییرات شرکت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای خس ـ رو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدی ـ ر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و آقای خسرو فخیم هاشمی مسئولیت منشی جلسات هیات مدیره را نیز بعهده خواهند داشت. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق قضایی بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدی ـ ر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723163
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به س ـ مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال ـ ـ ی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ تص ـ ـ ویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617138
آگهی تغییرات شرکت شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ و برابر تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال به میزان ۵۰ درصد از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال (دویست و هشتاد و هشت میلیارد ریال) است که به دویست و هشتاد و هشت میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269544
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۷/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید.
۳ـ آقای خسرو فخیم هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت ایران و غرب سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ هر ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۶ـ آقای محمد ضرابیه به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای فتح الله خلیلی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره، آقای عباس رستمی جاهد به نمایندگی از گروه پمپ سازی ایران (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی سالاری سعیدی به نمایندگی از طرف شرکت ایران و غرب سهامی خاص عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
۷ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته ها، بروات، قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۸ـ هیئت مدیره اختیارات تفویض شده به مدیر عامل وقت در جلسه هیئت مدیره شماره xxx ـ ۱۹/۱/۷۱ را عیناً به آقای خسرو فخیم هاشمی تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 869459
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
۴ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006978
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

۴ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618747
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و نود و یک براساس اختیارات تفویض شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و پنج مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود سرمایه شرکت (از محل سود انباشته چهل و هشت میلیارد ریال و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال) از مبلغ نود و شش میلیارد ریال به مبلغ یکصد و نود و دو میلیارد ریال افزایش و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.
سرمایه شرکت یکصد و نود و دو میلیارد ریال به یکصد و نود و دو میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550372
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و نود و یک براساس اختیارات تفویض شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و پنج مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود سرمایه شرکت (از محل سود انباشته چهل و هشت میلیارد ریال و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال) از مبلغ نود و شش میلیارد ریال به مبلغ یکصد و نود و دو میلیارد ریال افزایش و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.

سرمایه شرکت یکصد و نود و دو میلیارد ریال به یکصد و نود و دو میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 561715
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
۱ـ حق امضاء دو نفر از آقایان حمید رضا رهبر، وحید الوند و حامد بیاناتی در بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxx۰ و بانک صادرات شعبه آرمگاه بوعلی حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۸ و بانک سامان شعبه خواجه رشید جاری شماره xxxxxxxxx۳۱ با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106354
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ حق امضاء دو نفر از آقایان حمید رضا رهبر، وحید الوند و حامد بیاناتی در بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxx۰ و بانک صادرات شعبه آرمگاه بوعلی حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۸ و بانک سامان شعبه خواجه رشید جاری شماره xxxxxxxxx۳۱ با مهر شرکت معتبر است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469591
آگهی اصلاحی شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
پیرو آگهی تصمیمات xxx۱ مورخ ۱۲/۸/۹۰ بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۰ در بند ۳ آگهی مذکور آقای خسرو فخیم هاشمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و گروه پمپ سازی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای عباس رستمی جاهد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره صحیح می‌باشد و در بند ۴ آگهی مذکور موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس علی البدل صحیح می‌باشد سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201216
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ و ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۲ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید. ۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص بنمایندگی آقای محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای فتح الله خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی به سمت مدیر عامل و گروه صنایع پمپ سازان سهامی عام با نمایندگی عباس رستمی جاهد و شرکت ایران غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی سالاری سعیدی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب سهامی خاص و شرکت تلمبه ایران سهامی خاص به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته‌ها و بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر حال با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با مدیر عامل بتنهائی با مهر شرکت معتبر است. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی درمان راهبرد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۵ حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مذکور به آقای خسرو فخیم هاشمی تفویض گردید. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418527
آگهی اصلاحی شرکت شیشه همدان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
پیرو صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۱/xxx۰ حق امضاء دو نفر از آقایان حمید رضا رهبر، محسن گلپریان و شهرام خزاعی در بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره xxxxxxxxx۰ و بانک صادرات شعبه آرامگاه بوعلی حساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx و بانک سامان شعبه خواجه رشید حساب جاری شماره ۱ xxx۳ ۴۰ xxx۲ همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. رپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547184
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید و همچنین افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها با امضاء مدیرعامل آقای خسرو فخیم هاشمی و یکی از سه نفر آقایان فتح ا … خلیلی، عباس رستمی جاهد و محمدعلی سالاری سعیدی (اعضاء هیئت مدیره) و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750303
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی‌‌ عام با شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه‌ ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755081
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام با شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775863
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: پیرو اختیارات تفویض شده از طرف مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۸ سرمایه شرکت بصورت نقدی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده از مبلغ شصت میلیارد ریال به نود و شش میلیارد ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ نود و شش میلیارد ریال منقسم به نود و شش میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973061
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام از عضویت در هیئت‌مدیره استعفاء داده و شرکت صنایع بسته‌بندی ارمغان نگین آریا علی‌البدل هیئت‌مدیره بجای ایشان برای بقیه مدت انتخاب شد و آقای محمدعلی سالاری نیز بعنوان نماینده شرکت فوق انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092988
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۵۸۷و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ۲۷/۷/۸۸ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ پس از گزارش هیئت‌مدیره و بازرس شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ کلیه معاملات موضوع مادهxxx قانون تجارت به تصویب رسید.

۳ـ آقایان محمد ضرابیه، فتح‌اله خلیلی، خسرو فخیم‌هاشمی و شرکت سهامی‌عام کارخانجات پلاستیران، شرکت سهامی‌عام پشمبافی ایران‌برک به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سهامی‌خاص صنایع بسته‌بندی ارمغان نگین آریا و شرکت سهامی‌خاص تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۵ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد.

۶ـ آقای محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای فتح‌اله خلیلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای خسرو فخیم‌هاشمی به سمت مدیرعامل شرکت و منشی هیئت‌مدیره، آقای عباس رستمی‌جاهد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی‌عام و آقای محمدعلی سالاری‌سعیدی به نمایندگی از شرکت پشمبافی ایران برک سهامی‌عام همگی عضو اصلی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

۷ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل سفته و برات و قراردادها و به طور کلی هر گونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره در هر حال همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اسناد عادی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۸ـ به هیئت‌مدیره اختیار داده شده تا پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت را از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ نود و شش میلیارد ریال (معادل۶۰%) حداکثر ظرف دو سال دفعتا واحده و یا به تدریج از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش داده و نسبت به اصلاح ماده مربوطه دراساسنامه نیز اقدام نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات