قند هکمتان

شرکت قند هکمتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861092061 ()
12
افراد
26
آگهی‌ها
167825
شماره ثبت
1337/11/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14788571
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدت ۲ سال به مدیرعامل شرکت آقای عباس صبوحی تفویض نمودند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان تهران و همدان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461916
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب شد موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ وموسسه حسابرسی سخن حق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437370
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بازرگانی پویاگستردنیا ( سهامی خاص ) به نمایندگی آقای همایون دارابی با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای مرتضی علیجانی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای فرزاد علیجانی با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای حسن امام با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای مسعود هنرور با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیات مدیره و آقای عباس صبوحی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند همایون دارابی نماینده شرکت بازرگانی پویاگستردنیا به سمت عضوهیئت مدیره مرتضی علیجانی به سمت رییس هیئت مدیره فرزاد علیجانی بسمت عضوهیئت مدیره حسن امام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود هنرور به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صبوحی بعنوان مدیرعامل خارج ازعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275766
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظامی گنجوی، کوچه پله پنجم شرقی، خیابان آبشار، پلاک ـ ۲۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201890
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صبوحی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898988
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱ و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق ش م xxxxxxxxx۵۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665313
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن امام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای همایون دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان تهران و همدان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522558
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویاگستر دنیا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ آقای مرتضی علیجانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مصطفی علیجانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای حسن امام شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای مسعود هنرور شماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱ وموسسه حسابرس سخن حق ش م xxxxxxxxx۵۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708860
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱ وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق ش م xxxxxxxxx۱۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125975
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
پیرو آگهی شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۱۲/۹۳ نام شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا سهامی خاص به عنوان عضو هیئت مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125979
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۱۲/۹۳ کدملی آقای مرتضی علیجانی به شماره xxxxxxxxx۱ و کدملی آقای مصطفی علیجانی به شماره xxxxxxxxx۰ و آقای ابراهیم مهبد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده َشرکت بازرگانی پویا گستر دنیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و نام آقای حسن امام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و نام آقای مسعود هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منشی جلسات تعیین گردیده صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051544
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی علیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیجانی به شماره ثبت به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منشی ـ آقای مصطفی علیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان تهران و همدان با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد۰کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051552
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مالی منتهی ۳۱/۶/۹۳ مور تصویب قرار گرفت اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت بازرگانی پیا گستر دنیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ آقای مرتضی علیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲:آقای مصطفی علیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ آقای حسن امام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای مسعود هنرور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ موسسه آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586411
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷۶مورخ ۲/۴/۹۳سرمایه شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافته صحیح می باشد و اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505994
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتا‌ن شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه را از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال منقسم به xxx /xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام که از دو محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت و سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381598
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
موسسه آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353836
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرتضی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
مصطفی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
حسن امام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
مسعود هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی ابراهیم مهبد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با امضای آقای فرامرز شماسایی مدیرمالی و مهر شرکت خواهد بود. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249115
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای مرتضی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن امام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مسعود هنرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249140
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام تماماً پرداخت شده از محل سود انباشته تامین و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت دفتر از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992260
آگهی تصمیمات شرکت قند هگمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ک م xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پویا گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و مرتضی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدجمال معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx و مهزاد علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با امضای فرامرز شمسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502934

آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772129
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835314
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820615
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۷۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی مسعود هنرور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید جمال معصوم‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهزاد علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود هنرور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای استان همدان با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و امضای فرامرز شماسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117765
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۸۸ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید جمال معصوم‌زاده و مهزاد علیجانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود هنرور به نمایندگی شرکت بازرگانی پویاگستر دنیا به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. دراستان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای بانکی استان همدان با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و فرامرز شماسایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره انجام گیرد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11232259
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌تهرانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات