سیمان تهران

شرکت سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861081241
17
افراد
28
آگهی‌ها
4503
شماره ثبت
1333/6/13
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784002
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در هیئت مدیره به جای آقای محمد امیر کرامت اتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755213
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343141
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا آیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی عفتی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین چهرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت؛ و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی)، کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی و مراجع قضایی. ۲ ـ تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ۳ ـ هرگونه اقدام در خصوص امور مربوط به کارکنان از جمله موارد ذیل، با رعایت مصوبات مرتبط هیئت مدیره و آئین نامه های مربوطه: ۳ ـ ۱ ـ استخدام کارکنان و امضای احکام و قرارداد های استخدامی. ۳ ـ ۲ ـ تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، و سایرشرایط کار و استخدامی کارکنان. ۳ ـ ۳ ـ نصب و عزل، ترفیع و تنزل ؛ و تشویق و تنبیه کلیه مأموران و کارکنان شرکت. مأموریت و مرخصی، معافیت، بازنشستگی و خروج از خدمت کلیه کارکنان. ۳ ـ ۴ ـ اجرا و اعمال کلیه تکالیف، ضوابط مرتبط با کارکنان در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ و مقررات استخدامی و اداری شرکت؛ و آئین نامه های مربوطه. ۴ ـ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، بهره و متفرعات. ۵ ـ افتتاح حساب های بانکی و سپرده های مشابه نزد بانک های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری به نام شرکت با امضاهای مجاز تعیین شده توسط هیئت مدیره؛ و واریز و پرداخت از حساب های مذکور برای عملیات شرکت. ۶ ـ صدور هر گونه سند، چک، سفته و برات و قبول هر گونه تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری درچهارچوب آئین نامه های داخلی شرکت. ۷ ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری رسمی و شرکت های داخلی و خارجی با تصویب هیئت مدیره. ۸ ـ عقد قرارداد ؛ تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و یا مصالحه در مورد آن ؛ و همچنین انجام معامله در رابطه با خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول، ماشین آلات، خدمات، کالاها ی مصرفی؛ و همچنین فروش محصولات و تولیدات شرکت از هر طریق ممکن (اعم از مناقصه و مزایده و غیره) در ارتباط با موضوع شرکت، طبق آئین نامه معاملات. ۹ ـ تأیید نیابتی انجام معاملات اضطراری که دارای مصوبه کمیسون معاملات و نیازمند تصویب هیئت مدیره می باشد. در این موارد مدیر عامل میتواند ضمن هماهنگی لازم با رئیس هیئت مدیره، مجوز اقدام برای معامله را صادر؛ و موضوع را جهت تأیید و تنفیذ در اولین جلسه بعدی هیئت مدیره مطرح نماید. ۱۰ ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادر شده و اجرای آن. ۱۱ ـ پیشنهاد رهن گذاری دارائی ثابت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو مکرراً به هیئت مدیره. ۱۲ ـ اقامه، تعقیب، دفاع و انصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاه ها در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدید نظر و... با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذیربط، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره، با و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین و توافق حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، دفاع از دعوی ثالث، اقامه دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات، اقاله و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، به نفع شرکت، در دادگاه ها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک و سایر اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین نامه دادرسی مدنی. ۱۳ ـ هدایت و هماهنگی مجموعه شرکت های وابسته در قالب تشکیلات مصوب. ۱۴ ـ معرفی نمایندگان حقیقی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت هایی که سیمان تهران به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره تعیین گردیده و یا میگردد (باهماهنگی هیئت مدیره). ۱۵ ـ نمایندگی شرکت در اداره و شرکت در مجامع عادی و فوق العاده شرکت های وابسته و شرکت هایی که شرکت سیمان تهران در آن سهم دارد با اختیار تصیم گیری و امضای صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۱۶ ـ خرید و فروش سهام سایر شرکت ها در قالب دستور العمل مصوبه هیئت مدیره. ۱۷ ـ پیشنهاد مشارکت و یا تأسیس شرکت جدید به هیئت مدیره. ۱۸ ـ تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیئت مدیره. ۱۹ ـ ایجاد عاملیت و پیشنهاد ایجاد و یا حذف شعبه و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به هیت مدیره. ۲۰ ـ تهیه و ابلاغ کلیه روش ها و دستورالعمل های اجرایی در چهارچوب اساسنامه و آئین نامه های مصوب. ۲۱ ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. ۲۲ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه شرکت با تعیین میزان استهلاک ها با رعایت مقررات قانونی در مواعید مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۲۳ ـ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستور العمل های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و مقررات اساسنامه شرکت. ۲۴ ـ سایر اختیاراتی که در آئین نامه های مصوب شرکت برای مدیرعامل قید گردیده است با رعایت مقررات اساسنامه. ۲۵ ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات حق امضاء خود را به شخص و یا اشخاص دیگر منفرداً و یا متفقاً به مسئولیت خود تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218834
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱- شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ ۲- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ ۳- شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ملی xxxxxxxxx۴۳ ۴- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ ۵- شرکت سیمان هگمتان ( به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922860
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی (آقای محسن رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680967
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ش ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091280
آگهی اصلاحی شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
پیرو آگهی مکانیز شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۳/۷/۹۵ اعلام می‌دارد که شماره ملی آقایان سید محمدرضا آیت الهی xxxxxxxxx۳ و محمد علی مهدوی زفرقندی xxxxxxxxx۳ و همچنین نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی صحیح می‌باشد بدینوسیله مراتب اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038305
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ش م xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا آیت الهی ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت رییس هیات مدیره شرکت سیمان هگمتان ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای اکبر مجیدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محمدعلی مهدوی زفرقندی شماره ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی عبدالحمید توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922230
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۲ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ - شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۳ - شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۷ و شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611061
آگهی تغییرات شرکت سيمان تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مهدی تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سیدمحمد اتابک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی ابوالقاسم رحیمی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی عبدالحمید توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی داود مختار پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اوراق،اسناد،چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611048
آگهی تغییرات شرکت سيمان تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مهدی تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سیدمحمد اتابک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی ابوالقاسم رحیمی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی عبدالحمید توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی اکبر مجید پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک،سفته،برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595555
آگهی تغییرات شرکت سيمان تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد،اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769021
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود مختارپور ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383718
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهدی تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای سیدمحمد اتابک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن(سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای غلامحسین عرب حسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۱۷به نمایندگی آقای عبدالحمید توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدعطاءاله سیدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدمحمد اتابک بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تفضلی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعطاءاله سیدان بعنوان مدیرعامل انتخاب و تعیین گردیدند.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد و چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال با امضای مدیرعامل و آقای شمس اله محمدی (معاون مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1733415
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۳ انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بمدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۰۲ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)ش م xxxxxxxxx۴۳ شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۱۷ شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۴ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525046
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ و به استناد مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxرxxxرxxxرxxxر۱ ریال به مبلغ xxxرxxxرxxxرxxxر۱ ریال از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی مجموعاً مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طبق گواهی شماره ۳۶/xxx/۵۴ مورخ xxx۳/۳/۲۴ بانک تجارت شعبه کوشک (کد xxx) و از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199224
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691235
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ اسحاق جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از بنیاد مستصعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد اتابک به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عرب حسنخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و عبدالحمید توسلیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید عطاء اله سیدان به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد و چک ها و قراردادها تا مبلغ هشتصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و شمی اله محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی ) ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778904
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ اسحاق جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از بنیاد مستصعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد اتابک به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین عرب‌حسنخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و عبدالحمید توسلیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و سید عطاء‌اله سیدان به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد و چک‌ها و قراردادها تا مبلغ هشتصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و شمی‌اله محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی ) ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651965
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379600
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523052

آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ بانک تجارت شعبه کوشک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019033
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ بانک تجارت شعبه کوشک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11484018
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319702
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639397
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام بشماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ واصل گردید: عضو هیئت‎مدیره به قرار ذیل: سید عطاء‌اله سیدان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به جای محمدعلی بخشیانی انتخاب گردید. بنابراین سید محمد اتابک به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و سید عطاءاله سیدان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11851789
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا ـ شرکت سیمان هگمتان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079653
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۸۹ محمدعلی بخشیانی به جای غلامحسین غلامی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات