سیمان فارس

شرکت سیمان فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861051155 (فعال)
1
افراد
28
آگهی‌ها
12240
شماره ثبت
1381/2/28
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان فارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان فارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان فارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان فارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656009
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxx۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره ثبت xxx۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412538
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیات مدیره(عضو غیرموظف) - بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) - علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) - احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیات مدیره (غیر موظف) - پیمان آقاجری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیات مدیره(عضو غیرموظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب گردیدند ۲- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳- پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی ، پرداخت به سازمان ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ۴- حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح ذیل تعیین گردیده است..اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: ۱- اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آیین نامه های ذیربط. ۲- انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش اموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت به غیر از معاونین و مدیران بلا فصل که انتصاب آنان با تصویب هیات مدیره خواهدبود. ۳- تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین نامه های شرکت. ۴- فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه و مصوبات هیات مدیره. ۵- خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیات مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هیات مدیره. ۶- تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹- اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه. ۱۲- تنظیم صورت های مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۳- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیات مدیره. ۱۴- مطلع نمودن هیات مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ۱۵- پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و انجام کلیه تشریفات لازم برای افتتاح حساب پس از تصویب هیئت مدیره.۱۶- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آرا صادره یا اجرای آن.۱۷- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره.۱۸- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088669
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶. مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و اعضای ذیل به عنوان هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837219
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) رضا نورمندی پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602705
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) بهزاد مرادی به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) رضا نورمندی پور به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464701
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اقتصاد ملی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159975
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) حسن غضنفریان پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیأت مدیره، به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878900
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وصورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۱ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شماره ثبت xxx۴۶ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841369
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نظر به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره آگهی مربوطه بموجب تاییدیه هیات مدیره صادر گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12424080
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدجلیل حدیقه به عنوان رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) احمد شریفی خیرآبادی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) فرامرز رمضانی به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) محمد حاج نایب به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ پرداخت های تاسقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، هزینه های برق وگاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل ومدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ۳ ـ حدود اختیارات مدیرعامل براساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208970
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شماره ثبت xxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندxxx۴ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520475
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی حسین قراچه به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای سیدجلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای فرامرز رمضانی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) و آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد، پرداخت های تا سقف پانصدمیلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با مدیرعامل و مدیرمالی (آقای بهنام خوشکلام) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل براساس ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه توسط هیات مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502931
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شرکت گچ ماشینی فارسی (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446359
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدینحو اصلاح گردید.
ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال تماما نقدی میباشد که به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است که صد در صد آن پرداخت شده است.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057834
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی‌ عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی حافظ گام و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930800
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و آقای محمد فاطمیان به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علیرضا عبدالهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علی حسین قراچه به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت همگی برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضای سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، همچنین حق امضای اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825065
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ آقای محمدحسن رضایی‌عراقی به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف) و آقای محمد فاطمیان به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی‌خاص) به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علیرضا عبدالهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت عضو هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف) و آقای علی‌حسین قراچه به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت همگی برای مدت باقیمانده دوره هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت‌مدیره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه‌های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضای سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین حق امضای اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های داخلی و خارجی، وکالت‌نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت‌نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695710
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمد حسن رضایی عراقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیات مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین حق امضاء اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۲۹ اساسنامه شرکت بشرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000173
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محمد حسن رضایی‌عراقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیات‌مدیره و عضو غیر موظف و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و عضو غیر موظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیات‌مدیره و آقای علی‌اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیر موظف هیات‌مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات‌مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیات‌مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه‌های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین حق امضاء اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت‌نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۲۹ اساسنامه شرکت بشرح پیوست صورتجلسه هیات‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292107
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین حق امضاء اسناد درخصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه‌ها درخصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حدود اختیاراتی براساس ماده ۳۹ اساسنامه مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652880
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، همچنین حق امضاء اسناد درخصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها درخصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حدود اختیاراتی براساس ماده ۳۹ اساسنامه مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594602
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به سمت بازرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
۳ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)، شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)، شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به سمت اعضای هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ ترازنامه صورتهای مالی سود و زیان سال منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945630
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۱۲۲۴۰دارای شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به سمت بازرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین گردید.

۳ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام)، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌خاص)، شرکت سیمان بهبهان (سهامی‌عام)، شرکت سیمان فارس نو (سهامی‌عام) و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی‌خاص) به سمت اعضای هیات‌مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ ترازنامه صورتهای مالی سود و زیان سال منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587120
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف، آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای علی ساجدیان به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای امید علیجانی به نمایندگی از طف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته ـ بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حق امضاء اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333183
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ آقای محمدحسن رضایی عراقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف، آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای علی ساجدیان به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای امید علیجانی به نمایندگی از طف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهدبود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حق امضاء اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541745

آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس(سهامی عام)
به شماره ثبت xxx۴۰ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۲ مورخ ۵/۶/۹۰ و xxx۰۰ مورخ ۱۱/۷/۹۰ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۵۵ میباشد که اشتباهاً در آگهی ها xxxxxxxxx۵۵ قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح میگردد.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258971
آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۲ مورخ ۵/۶/۹۰ و xxx۰۰ مورخ ۱۱/۷/۹۰ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۵۵ میباشد که اشتباها در آگهی‌ها xxxxxxxxx۵۵ قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح میگردد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330121
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاه مورخ ۲۵/۲/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای مهدی شلیله به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام)، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌خاص)، شرکت سیمان بهبهان (سهامی‌عام)، شرکت سیمان فارس نو (سهامی‌عام) و شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی‌خاص) همگی اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات