سرمایه گذاری استان قم

شرکت سرمایه گذاری استان قم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861008256 (فعال)
6
افراد
15
آگهی‌ها
6060
شماره ثبت
1385/7/17
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان قم

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان قم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14477171
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxx۱۴ , xxx مورخه ۱۵/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی ، مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت تعاونی عدالت شماره سه شهرستان قم به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای علی پنجه باشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل افشار سرکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و اسد اله نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآورو چک‌ها وبروات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و آقای اسداله نامجو متفقا و با مهر شرکت ودر غیاب هر کدام از ایشان با امضای مدیرعامل یا آقای اسداله نامجو ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای و ۲۲، ۱۷، ۱۶، ۸، ۴، ۱ ازماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329955
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بشماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد نامه شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۰۹/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت تعاونی سهام عدالت استان قم بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، شرکت تعاونی عدالت شماره دو شهرستان قم بشماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵، شرکت تعاونی عدالت شماره سه شهرستان قم بشماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، آقای محمد رضا مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای افشار سرکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282741
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۰۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: استان قم ـ شهر قم ـ خیابان شهید لواسانی (ساحلی)، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۰۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس وموسسه آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل وحسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان قم سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۵.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱۰.xxx.xxx.xxxریال منقسم به ۱۰.xxx.xxxسهم بانام یک هزار ریالی از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰.xxx.xxx.xxxریال منقسم به ۱۰.xxx.xxxسهم بانام یک هزار ریالی که تماماً پر داخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ کد ملی xxxxxxxxx۰۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت xxx۹ کد ملی xxxxxxxxx۱۹ تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) شماره ثبت ۶۰۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت تعاونی سهام عدالت قم شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ قم با نمایندگی آقای سید محسن بدلا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شماره سه قم شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ قم با نمایندگی آقای علی پنجه باشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شماره دو قم شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ قم با نمایندگی آقای اسداله نامجو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و هیئت مدیره، آقایان افشار سرکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد رضا مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا دارد.
۲ ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه را بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606818
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۰ ـ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره صحیح است که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561076
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۰‌ـ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری استان قم سهامی عام شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره صحیح است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520464

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم
(سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۰
و بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی منتهی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بشماره ثبت xxx۷۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048169
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۶۰۶۰و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی منتهی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بشماره ثبت xxx۷۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714644
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی خاص بشماره ثبت ۶۰۶۰ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات