آلی شیمی قم

شرکت آلی شیمی قم (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10860964549 (فعال)
16
افراد
29
آگهی‌ها
1607
شماره ثبت
1376/8/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14605136
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران به نمایندگی آقای کرامت حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ( عضو موظف ) ، شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علی اکبر اتباعی طبری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ( عضو موظف ) ، شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای آقای کریم حاج نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم حاج نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177812
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید ۴ـ شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵، شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۸، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084544
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای بیژن قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای رمضانعلی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران به نمایندگی آقای کرامت حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13790127
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ذیل از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. بند ۸ تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519934
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران به نمایندگی آقای بیژن پور حسینی اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای بیژن قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای رمضانعلی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و چنگیز نظامیوند چگینی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481962
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173792
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران به نمایندگی آقای بیژن پور حسینی اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای بیژن قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای رمضانعلی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و و پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173794
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران و شرکت پاکسان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930246
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی گاه تدبیر بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423173
آگهی تغییرات شرکت آلي شيمي قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای سلیمان فرشیان عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ تهران به نمایندگی آقای بیژن پور حسینی اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساینا (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای بیژن قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576253
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبتxxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای غلامحسین سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ۲ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614931
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران و شرکت پاکسان (سهامی عام)بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ تهران و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵تهران بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630727
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پاکسان (سهامی عام)بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی سلیمان فرشیان عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی بیژن پورحسینی اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی پرویز تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اوراق واسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت می باشد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184584
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران بشماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ تهران بعنوان بازرس اصلی وحسابرس وآقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665365
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی سلیمان فرشیان عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی بیژن پورحسینی اکبریه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641264
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران و شرکت پاکسان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607061
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375764
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی آقای سلیمان فرشیان عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی مجید سیروسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283715
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۶/۸/۹۲ که در تاریخ ۷/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی آقای مجید سیروسیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی آقای چنگیز نظامی وند چگینی فرد کد ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره و صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143873
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۱۷/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۵/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی آقای مجید سیروسیان کد ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی آقای چنگیز نظامی وند چگینی فرد کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123867
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۳/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران با نمایندگی آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، شرکت پاکسان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ تهران با نمایندگی آقای کاظم محقق بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تهران با نمایندگی آقای مجید سیروسیان شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118819
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۱/۹۲ که در تاریخ ۲۳/۳/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ صورتهای مالی منتهی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994957
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۰۸/۰۸/۹۱ که در تاریخ ۰۸/۱۱/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای جمشید فروزش کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ تهران با نمایندگی آقای کاظم محقق کد ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943593
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جمشید فروزش کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا موتمنی کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت xxx۲۱ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن زیور کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11255736
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جمشید فروزش کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا موتمنی کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲‌ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت xxx۲۱ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن زیور کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606589
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۶۰۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۹/۹۰ و مجمع عمومی فوق العاده ۱۸/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۰۷/۱۲/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید فروزش بشماه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) با نمایندگی آقای علیرضا موتمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
۲ ـ شعبه شرکت در تهران ـ کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ـ کارخانه پاکسان ـ ساختمان اداری کدپستی xxxxxxxxx به مدیریت آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید.
۳ ـ ماده ۳ اساسنامه موضوع شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید. انجام خدمات (تولیدی و فنی) تامین نیروی انسانی و طبخ غذا.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690129
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۶۰۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۹/۹۰ و مجمع عمومی فوق العاده ۱۸/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۰۷/۱۲/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید فروزش بشماه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) با نمایندگی آقای علیرضا موتمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ شعبه شرکت در تهران‌ـ کیلومتر ۸ بزرگراه فتح‌ـ کارخانه پاکسان‌ـ ساختمان اداری کدپستی xxxxxxxxx به مدیریت آقای پرویز تیموریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید.

۳‌ـ ماده ۳ اساسنامه موضوع شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید. انجام خدمات (تولیدی و فنی) تامین نیروی انسانی و طبخ غذا.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403347
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۰۷ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۰۱/۹۰ که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا بشماره ثبت xxx۲۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن زیوری بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289056
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم «سهامی خاص» بشماره ثبت: ۱۶۰۷ و به شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۲۹/۴/۸۹ و هیئت مدیره ۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن زیوری بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشیدفروزش بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پاکسان (سهامی عام) با نمایندگی آقای سعیدطالبی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویزتیموریان بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ اختیارات مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه به استثناء مدیران بلافصل در بند ۴ و بندهای ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۵، ۳، ۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۴ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم، شهرک شکوهیه، بلوار آیت اله خامنه‌ای، نیلوفر ۵، پلاک ۳۷/۳۸ SH کدپستی: xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. ۵ اعضای هیئت مدیره به ۳ یا ۵ نفر تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۶ سال مالی شرکت بشرح ذیل تغییریافت: ابتدای آن ابتدای دیماه هر سال و انتهای آن پایان آذر ماه سال بعد می‌باشد. ۷ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییریافت: تولید گلیسیرین، اسید چرب و سایر محصولات صنعتی و شیمیائی، کارهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملات مجاز که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد. ۸ مبلغ اسمی سهم از xxx/xxx ریال به xxx/۱ ریال و تعداد سهام از xxx۰۰ سهم به xxx/xxx/۲۲ سهم تغییریافت. ۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات