کشت و صنعت نیشکر دهخدا

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860908604 (فعال)
5
افراد
22
آگهی‌ها
25991
شماره ثبت
1385/9/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14504837
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب و تعیین گردید . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14504844
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸. شرکت کشت و صنعت امام خمینی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸. شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹. شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰. شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951218
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450672
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تأمین، تولید و فروش برق، بخار، آب خام فرآیند شده و سایر انرژیها و خدمات مرتبط با موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418609
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214679
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی فرزام لطیفی باکدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی رضا سیمجوربا کدملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی حسن عبدالهی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره - شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بانمایندگی امیربابک زندوکیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیات مدیره - کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ۵ با نمایندگی فریبرز کریمی زند با شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و درخصوص چکها با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر مالی و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مدیر مالی شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214680
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ - شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674266
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181824
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429333
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تعیین گردید. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756676
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت وصنعت امام خمینی(ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756708
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی فرزام لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت وصنعت امام خمینی(ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی رضا سیمجور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی حسن عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نماندگی امیر بابک زند وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فریبرز کریمی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و درخصوص چکها با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر مالی و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مدیر مالی شرکت معتبر خواهد بود .

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426406
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس قانونی و سیامک اعتمادی نژاد بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ تعیین شدند.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226377
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی اتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل.
روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044264
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (سهامی عام) ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: رضا سیمجور بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی عضو و رئیس هیئت مدیره حسن عبدالهی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو هیئت مدیره فریبرز کریمی زند بنمایندگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان امیر درخشان زاده بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت مدیره امیربابک زندوکیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق مالی و سفته و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درخصوص چکها با امضاء با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مدیر مالی شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxx۰ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710231
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم ده هزار ریالی بانام از محل مطالبات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و از طریق صدور سهم جدید افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919161
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم ده هزار ریالی بانام از محل مطالبات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و از طریق صدور سهم جدید افزایش یافت.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11449360
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۱۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۵/۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

آدرس شرکت: اهواز‌ـ کیلومتر۲۳ جاده دغاغله شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892779
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر‌دهخدا‌سهامی‌عام ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد

معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانون تجارت تصویب شد.

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتنداز:

موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس ـ سیامک اعتمادی‌نژاد بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687032
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی‌عام ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۱شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی‌ به‌طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتنداز:

رضا سیمجور رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی‌(ره) ـ فریبرز کریمی زند نائب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی ـ امیربابک زند وکیلی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی ـ فریبرز کریمی‌زند مدیرعامل ـ امیر درخشان زاده به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت‌مدیره ـ حسن عبدالهی به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت امیرکبیر عضو هیئت‌مدیره

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267730
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (سهامی عام) ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۵۶ـ ۱۸/۱۱/۸۸ ارسال گردید:

حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش، بازرس علی‌البدل سیامک اعتمادی نژاد برای یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی سال ۸۸ تصویب شد.

معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813879
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا(سهامی عام) ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۸۷ که طی نامه وارده xxx۰۹ـ ۲۷/۷/۸۸ ارسال گردید:

حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر می‌باشد: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات، ۲. تدوین آیین نامه‌های داخلی و تشکیلات مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره، ۳. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران به هیئت مدیره، ۴. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آیین نامه‌های مربوطه.

تبصره: انتخاب معاونین صنعت و کشاورزی پس از پیشنهاد مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.

۵ـ تنظیم و ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه شرکت به هیئت مدیره، ۶. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با رعایت آیین نامه مالی و ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، ۷. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش با رعایت آیین نامه‌های مربوطه، ۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق بهادار تجارتی با رعایت ماده آیین نامه‌های مربوطه و مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، ۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور که در ماده ۳ این اساسنامه باستثناء اموال غیر منقول و با رعایت ماده ۵۷ اساسنامه و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، ۱۰. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، ۱۱. پیشنهاد تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها به هیئت مدیره، ۱۲. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری، ۱۳. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره در موارد مرتبط با اموال منقول در چهارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت، ۱۴. به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق و حسابهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها، ۱۵. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض و به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود، ۱۶. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن از آنها ولو کراراً به هیئت مدیره، ۱۷. پیشنهاد احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت به هیئت مدیره، ۱۸. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه مزایده در مقابل طلب شرکت و انتخاب و عزل وکیل و یا نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت، ۱۹. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، ۲۰. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ۲۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ۲۲. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ۲۳. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت، ۲۴. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه به هیئت مدیره شرکت، ۲۵. پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه و تغییرات در سهام شرکت به هیئت مدیره، ۲۶. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، ۲۷. پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به هیئت مدیره.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات