سرمایه گذاری استان خوزستان

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860903365 (فعال)
6
افراد
19
آگهی‌ها
25440
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14596767
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایذه - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهبهان - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رامهرمز - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مسجدسلیمان - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهشهر . صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود وزیان وجریان وجوه نقدمربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنانه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس اهواز - کیان آباد - بین خیابان ۱۲ و۱۳ شرقی مجتمع مسکونی ناصر -پلاک ۳۵ وکد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238436
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه امین مشاوربصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217960
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس: اهواز کیانپارس خیابان یک شرقی پلاک ۲۰ وکدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سهام عدالت شهرستان بهبهان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی جمشید مسعود فر باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهام عدالت شهرستان شوشتر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی یوسف مرادی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عدالت شهرستان هندیجان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محسن غنیمی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اوراق واسناد مالی تعهدآور وقراردادها باامضای متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت واسناد عادی ومکاتبات اداری باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت واسناد عادی ومکاتبات اداری باامضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبراست. بخشی ازاختیارات هیئت مدیره شامل بندهای ۲۳، ۲۲، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۴، ۳، ۱ مندرج درماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهام عدالت شهرستان ایذه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سهام عدالت شهرستان بهبهان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سهام عدالت شهرستان شوشتر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سهام عدالت شهرستان رامهرمز به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت عدالت شهرستان هندیجان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۶/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. موسسه خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270795
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کیانپارس - خیابان هفتم غربی - نبش فاز ۳ مجتمع مسکونی سام پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611273
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات ممدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی غلامرضا حیدری کرد زنگنه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عبدالرسول ممتازان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی جمشید مسعود فر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سیدمنوچهر سیدجلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایذه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حمید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. اوراق و اسناد مالی تعهدآور و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417935
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶و شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایذه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی حمید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد
بازرسی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصادی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556601
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: غلامرضا حیدری کردزنگنه بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نایب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعود فر بنمایندگی تعاونی سهام عدالت بهبهان عضو هیئت مدیره حمید حسینی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید منوچهر سید جلالی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز عضو هیئت مدیره
حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل بامهر شرکت معتبر میباشد
بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی البدل روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: غلامرضا حیدری کردزنگنه بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نایب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعود فر بنمایندگی تعاونی سهام عدالت بهبهان عضو هیئت مدیره حمید حسینی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید منوچهر سید جلالی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز عضو هیئت مدیره

حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل بامهر شرکت معتبر میباشد

بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول‌نگر آریا حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی‌البدل روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱‌ـ تبدیل شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان طبق مصوبشماره xxx۵۹/xxx مورخ ۳۱/۶/۸۹ مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره xxxxxx‌ـ ۱۳/۷/۸۹ ریاست محترم جمهوری از شرکت سهامی خاص به شرکت سهام عام مورد تصویب مجمع قرارگرفت

۲‌ـ ثبت شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیرش آن در بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران مورد تصویب مجمع قرار گرفت

۳‌ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781846
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی‌خاص)ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت بمبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی از طریق سود انباشته و از طریق بالا بردن تعداد سهام موجود افزایش یافت

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک‌اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند و عبارتند از :

غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان نائب رئیس جمشید مسعود فر عضو حمید حسینی مدیرعامل و عضو سیدمنوچهر سیدجلالی عضو

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567794
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی‌البدل

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد

روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد

بودجه سال ۹۰ تصویب شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۳۰/۱۰/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۸ که طی نامه وارده ۷۳ ۱۰/۱/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: حمید حسینی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عبداله حسینی بندانی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نائب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعودفر به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان سید منوچهر سید جلالی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت مسجدسلیمان و شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل محمد صادق حشمتی برای سال مالی متهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات