لوح سبز جنوب

شرکت لوح سبز جنوب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860888657 (فعال)
8
افراد
31
آگهی‌ها
4031
شماره ثبت
1385/1/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14576870
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14523099
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء مرتضی اسماعیلی مهیاری ( با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ) مدیرفروش شرکت لوح سبز جنوب در حساب جاری شماره ( xxxxxxxxxxxx۷ ) نزد بانک صادرات شعب دانشگاه الزهراء تهران اضافه گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216568
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل نیز با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144695
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144708
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سید محمود کم گویان به شمار ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ناصر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره ـ شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی فریبرز کریمی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی عطا الله ابراهیمیان طادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالمحمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل کلیه اوراق و اسنادبهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره وکلیه اوراق ونامه های عادی واداری با امضاءمدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062198
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022995
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس عبدالمحمد محمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و داریوش روحانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۷ انتخاب و تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975381
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت لوح سبز جنوب منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب و تعیین گردید. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448525
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابداری هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036136
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ - شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ - شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036142
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی داریوش روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید محمود کم گویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی عطاء اله ابراهیمیان طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ناصر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی فریبرز کریمی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797629
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضای چک‌های صادره در تهران با یوسفعلی میرزا خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (مدیر بازرگانی) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797638
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568449
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297991
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و پرویز صادقی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297994
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673355
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۳ که طی نامه وارده xxx۹۳ مورخ ۲۳/۶/۹۳ ارسال گردید اعضای هیئت مدیره عبارتند از: سید محمود کم گویان نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی رئیس هیئت مدیره، عطاء اله ابراهیمیان طادی نماینده شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی نایب رئیس، ابراهیم پاکدل نماینده شرکت راصد صنعت توسعه عضو هیئت مدیره، داریوش روحانی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مدیر عامل و عضو، ناصر مجدی نماینده شرکت آبان بسپار توسعه بسمت عضو هیئت مدیره از تاریخ خاتمه ۱۶/۱/۹۳ بمدت دو سال دیگر تمدید شد. کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس اقرار نمودند که فاقد هرگونه سابقه سوء پیشینه کیفری می باشند و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673422
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۳ که طی نامه وارده xxx۶۲ مورخ ۷/۷/۹۳ ارسال گردید: آقای فریبرز کریمی زند نماینده شرکت راصد صنعت توسعه طی حکم شماره xxx۵۱/xxx۱ مورخ ۹/۶/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس اقرار نمودند که فاقد هرگونه سابقه سوء پیشینه کیفری می باشند و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx و xxx لایه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398428
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات مورخه ۱۹/۱۲/۹۲ شماره xxx۹۷ مربوط به شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ اشعار میدارد که در آگهی مذکور در سطر ششم، تاریخ ۳۱/۰۶/۹۲ اشتباه و صحیح آن ۳۱/۰۶/۹۳ میباشد که بشرح فوق اصلاح میگردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380806
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ که طی نامه وارده xxx۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ ارسال گردید بشرح زیر تصمیم گیری بعمل آمد:
گزارش فعالیت های هیئت مدیره قرائت گردید، گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی در ارتباط با صورت های مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۹۲تصویب گردید، موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای پرویز صادقی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013578
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۹۱ که طی نامه وارده شماره xxx۶۰/۹۱/xxx مورخ ۰۷/۱۲/۹۱ ارسال گردید اعضای هیئت مدیره عبارتند از: بازرس اصلی موسسه حسابرسی فراز مشاور و بازرس علی البدل پرویز صادقی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت لوح سبز جنوب منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ تصویب شد معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857537
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۱ که طی نامه وارده xxx۰۸ مورخ ۸/۹/۹۱ ارسال گردید. سید محمد کم گویان نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی (بموجب حکم شماره xxx۵۷/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره، عطا ا... ابراهیمیان نماینده شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (بموجب حکم شماره xxx۵۶/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم پاکدل نماینده شرکت راصد صنعت توسعه (بموجب حکم شماره xxx۵۵ /xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره، داریوش روحانی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (بموجب حکم شماره xxx۵۸/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ناصر مجدی نماینده شرکت آبان بسپار توسعه (بموجب حکم شماره xxx۵۴/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11292673
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۱ که طی نامه وارده xxx۰۸ مورخ ۸/۹/۹۱ ارسال گردید. سید محمد کم گویان نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی (بموجب حکم شماره xxx۵۷/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره، عطا ا... ابراهیمیان نماینده شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (بموجب حکم شماره xxx۵۶/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم پاکدل نماینده شرکت راصد صنعت توسعه (بموجب حکم شماره xxx۵۵/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره، داریوش روحانی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (بموجب حکم شماره xxx۵۸/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ناصر مجدی نماینده شرکت آبان بسپار توسعه (بموجب حکم شماره xxx۵۴/xxx۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861220
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده منضم به گزارش بازرس و کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۲۹/۰۶/۹۱ که طی نامه واردهxxx۶۷ مورخ ۱۸/۰۷/۹۱ ارسال گردید. بشرح زیر تصمیم گیری بعمل آمد:
سرمایه شرکت باستناد جزء «ب» بند۷۸ قانون بودجه سالxxx۰ کل کشور از محل تجدید ارزیابی زمینهای شرکت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم ده هزار ریالی بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳۶ سهم ده هزار ریالی افزایش یافت که فقط تعداد سهام افزایش یافت و ارزش اسمی سهام هیچگونه تغییری حاصل نگردید در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545903
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده منضم به گزارش بازرس و کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۲۹/۰۶/۹۱ که طی نامه واردهxxx۶۷ مورخ ۱۸/۰۷/۹۱ ارسال گردید. بشرح زیر تصمیم گیری بعمل آمد:

سرمایه شرکت باستناد جزء «ب» بند۷۸ قانون بودجه سالxxx۰ کل کشور از محل تجدید ارزیابی زمینهای شرکت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم ده هزار ریالی بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳۶ سهم ده هزار ریالی افزایش یافت که فقط تعداد سهام افزایش یافت و ارزش اسمی سهام هیچگونه تغییری حاصل نگردید در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 481355

آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام)
بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۹/xxx۰ ارسال گردید. داریوش روحانی بعنوان نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید.
۱ ـ گزارش فعالیت های هیئت مدیره قرائت گردید.
۲ ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ بتصویب رسید
۳ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس آقای پرویز صادقی را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های آن شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869095
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام)بشماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۹/xxx۰ ارسال گردید. داریوش روحانی بعنوان نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید.

۱‌ـ گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره قرائت گردید.

۲‌ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ بتصویب رسید

۳‌ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس آقای پرویز صادقی را بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

۴‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های آن شرکت انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480315

آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام)
بشماره ثبت xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده ۱۰/۰۹/۸۹ و ۰۴/۰۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۹۰ که طی نامه وارده xxx۴ مورخه ۱۲/۰۵/xxx۰ ارسال گردید. تحت شماره ثبت xxx۱ مورخ ۱۶/۰۷/۹۰ در این اداره بثبت رسیده است. آدرس شرکت: شوشتر منطقه شعیبیه محوطه صنعتی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) انتقال یافت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022997
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده ۱۰/۰۹/۸۹ و ۰۴/۰۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۹۰ که طی نامه وارده xxx۴ مورخه ۱۲/۰۵/xxx۰ ارسال گردید. تحت شماره ثبت xxx۱ مورخ ۱۶/۰۷/۹۰ در این اداره بثبت رسیده است. آدرس شرکت: شوشتر منطقه شعیبیه محوطه صنعتی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) انتقال یافت

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073927
آگهی تغییرات شرکت تخته صنعتی فرآوران ظریف خوزستان سهامی عام ثبت ۲۲۹۳۳ کلاسه ۲۴۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ و ۴/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: سید محمود کم گویان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی، عطااله ابراهیمیان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی، ابراهیم پاکدل عضو بنمایندگی شرکت راصد صنعت توسعه، مجید فامیل محمدی مدیرعامل و عضو بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ناصر مجدی بنمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه عضو هیئت مدیره. معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. بموجب موافقت نامه شماره xxx۸ ۲۶/۲/۹۰ شرکت به لوح سبز جنوب تغییر نام یافت. آدرس شرکت: شوشتر منطقه شعیبیه محوطه صنعتی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) شرکت لوح سبز جنوب. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11275605
آگهی تغییرات شرکت تخته صنعتی فرآوران ظریف خوزستان سهامی عام ثبت ۲۳۹۳۳ کلاسه ۲۴۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۷۲‌ـ ۲/۱۲/۸۸ ارسال گردید:

حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش، بازرس علی‌البدل سیامک اعتمادی نژاد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات