کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان

شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860858805 (فعال)
6
افراد
24
آگهی‌ها
20771
شماره ثبت
1383/11/27
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14594856
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات برای برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461874
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت وصنعت امام خمینی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت و صنعت امیرکبیربا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930732
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714193
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تامین، تولید و فروش برق، بخار، آب فریند شده و سایر انرژی‌ها و خدمات مرتبط با موارد مذکور به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529257
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275828
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ - شرکت کشت و صنعت امیرکبیربا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۷ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275830
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۷ انتخاب گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بانمایندگی ستار شکیبا باکدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیأت مدیره - شرکت کشت وصنعت امام خمینی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی محمود قدرتی باکدملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت امیرکبیربا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی عطاءاله ابراهیمیان باکدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی شارخ موری باکدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی حمید اعتضادی باکدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیأت مدیره کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها - بروات سفته‌ها - و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل توسط دو نفراز اعضای هیأت مدیره به تشخیص هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713511
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550463
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت حكيم فارابي خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550464
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت حكيم فارابي خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254602
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۷۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254620
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۷۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عطاء اله ابراهیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر به xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، محمود قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، حمید اعتضادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضوهیئت مدیره، شارخ موری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و مدیر مالی توسط دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254629
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۷۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵بعنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255576
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۷۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸، شرکت کشت و صنعت امیرکبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038159
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس بازرس اصلی سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025966
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: در پاراگراف اول ماده ۳ اساسنامه بعد از کلمه شکر کلمات (شکر داروئی شکر قهوه‌ای انواع شکر طعم دار پس از اخذ مجوزه‌های لازم بموضوع اضافه شد مفاد بین الهلاین بعنوان بند ۲۷/۵۰ به انتهای ماده ۵۰ اضافه می‌شود بند ۲۷/۵۰: پیشنهاد آئین نامه‌های مالی معاملاتی استخدامی به مجمع عمومی مفاد بند ج ماده ۵۶ کاملا حذف و بشرح بند بین الهلاین (هیئت مدیره می‌تواند با کسب موافقت قبلی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرعامل را در هر زمان عزل نماید) اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961447
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. عطاء اله ابراهیمیان بنمایندگی از طرف کشت و صنعت امیرکبیر عضو و رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو، محمود قدرتی بنمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اعتضادی بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی از طرف کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره
حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با متفق مدیرعامل و مدیرمالی یا یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و مدیرمالی توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211308
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. عطاء‌اله ابراهیمیان بنمایندگی از طرف کشت و صنعت امیرکبیر عضو و رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو، محمود قدرتی بنمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اعتضادی بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی از طرف کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با متفق مدیرعامل و مدیرمالی یا یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و مدیرمالی توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877934
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱۰ ریالی از محل مطالبات حال شده یکی از سهامداران (شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی) افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272683
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱۰ ریالی از محل مطالبات حال شده یکی از سهامداران (شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی) افزایش یافت.

مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883934
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984715
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: عطاء اله ابراهیمیان بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر عضو و رئیس هیئت مدیره و محمود قدرتی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی عضو و نایب رئیس و ستار شکیبا بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت مدیره و محمود قدرتی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) مدیرعامل و عضو و شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره و حمید اعتضادی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره

حق امضاء اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیر مالی و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر مالی و مدیرعامل توسط دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775989
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مورخ ۲۸/۱/۸۹ که طی نامه وارده xxx۶ـ ۱۶/۲/۸۹ ارسال گردید:

اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)، شرکت کشت و صنعت امیر کبیر، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان، شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998553
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸۰ ـ ۲/۱۲/۸۸ ارسال گردید:

حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش ـ بازرس علی‌البدل سیامک اعتمادی‌نژاد برای یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات