کشت وصنعت سلمان فارسی

شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860836940 (فعال)
6
افراد
20
آگهی‌ها
18527
شماره ثبت
1383/3/7
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت وصنعت سلمان فارسی

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت وصنعت سلمان فارسی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14693241
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابداری فراز مشاور xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489893
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲. و کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ و کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ و کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ و کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008060
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706594
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706596
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیر حسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدعلی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ عضو هیئت مدیره و شارخ موری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو هیئت مدیره امیر درخشان زاده به شماره ملی به نمایندگی از کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626916
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و تراز نامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب و تعیین گردید. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745491
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439116
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت سلمان فارسي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، امیر درخشان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره - عبدعلی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شارخ موری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636375
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۵۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و پرویز صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266338
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۵۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاوربه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و پرویز صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266366
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۵۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185496
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008439
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد بازرسی برای مدت یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی xxxxxxxxx۰ فرزند علی ش ش ۵۷ بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938729
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورت های مالی ۶/۹/۹۱ تصویب شد
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع عضو و هیئت مدیره، امیر درخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو، گودرز مراد سلطانی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، عبدعلی ناصری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره
اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756517
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورت‌های مالی ۶/۹/۹۱ تصویب شد

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع عضو و هیئت مدیره، امیر درخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو، گودرز مراد سلطانی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، عبدعلی ناصری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره

اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تصویب گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479165

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی
(سهامی عام)
ثبت xxx۲۷ کلاسه xxx۸۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ و۱/۳/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد
اعضای هیئت مدیره عبارتند از :
امیرحسین کریمی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی عضو و رئیس هیئت مدیره
شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی عضو
عبدعلی ناصری بنمایندگی کشت وصنعت میرزا کوچک خان عضو
گودرز مرادسلطانی بنمایندگی کشت وصنعت امام خمینی مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره
امیردرخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیرعضو هیئت مدیره
اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلیه قبلی میباشد
معاملات موضوع مادهxxx اصلاحیه قانون تجارت موردتائید وتصویب قرارگرفت
بازرسین برای دوسال انتخاب شدندوعبارتنداز:
موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس قانونی وحسابرس
پرویز صادقی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11445774
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی(سهامی عام) ثبت ۱۸۵۲۷ کلاسه ۱۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ و۱/۳/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد

اعضای هیئت مدیره عبارتند از :

امیرحسین کریمی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی عضو و رئیس هیئت مدیره

شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی عضو

عبدعلی ناصری بنمایندگی کشت وصنعت میرزا کوچک خان عضو

گودرز مرادسلطانی بنمایندگی کشت وصنعت امام خمینی مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره

امیردرخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیرعضو هیئت مدیره

اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلیه قبلی میباشد

معاملات موضوع مادهxxx اصلاحیه قانون تجارت موردتائید وتصویب قرارگرفت

بازرسین برای دوسال انتخاب شدندوعبارتنداز:

موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس قانونی وحسابرس

پرویز صادقی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک‌اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441349
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (سهامی عام) ثبت ۱۸۵۲۷ دفتر الحاقی جلد ۴ صفحه ۲۱۵ کلاسه ۱۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۶/۹/۸۹ و ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتنداز: ۱ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) ۳ شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان ۴ شرکت کشت و صنعت امیرکبیر ۵ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. عبارتند از: موسسه حسابرسی فریوران هدف بازرس اصلی و حسابرس غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994895
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام ثبت ۱۸۵۲۷ کلاسه ۱۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۸۹ که طی نامه وارده xxx۶‌ـ ۱۰/۳/۸۹ ارسال گردید:

۱ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: مهندسی گودرز مراد سلطانی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره و عضو، شارخ موری بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت و دعبل خزاعی و عبد‌علی ناصری بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان و امیر درخشان زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیرکبیر اعضاء هیئت مدیره.

اختیارات قبلی بشرح اختیارات مدیرعامل قبلی می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954533
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان‌فارسی
(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۷ دفتر الحاقی جلد ۴ صفحه xxx کلاسه xxx۸۸شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰

طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸/۱۱/۸۸ که طی نامه وارده xxx۴۷ ـ ۱۳/۸/۸۸ ارسال گردید:

آقای شارخ موری نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به عنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت هیات‌مدیره انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسنادو املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات