کشت وصنعت میرزاکوچک خان

شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860822620 (فعال)
5
افراد
20
آگهی‌ها
17045
شماره ثبت
1382/8/8
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت وصنعت میرزاکوچک خان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت وصنعت میرزاکوچک خان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه کشت وصنعت میرزاکوچک خان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشت وصنعت میرزاکوچک خان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14894988
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17045 و شناسه ملی 10860822620
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت آبان بسپار توسعه با نمایندگی منصور سلیمانی فر1828964964 به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با نمایندگی ستار شکیبا6619901549 به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با نمایندگی شهرام فرحمند2002801381 به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بانمایندگی سید حسن موسوی0942227476 به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر بانمایندگی عبدالصاحب تمیمی رحیمی 1755420161 به عنوان عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها عقود اسلامی (با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش980821193883137  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554442
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102286
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102285
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها عقود اسلامی (با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102284
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855328
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722522
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677063
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564533
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت ميرزاكوچك خان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملیxxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملیxxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030422
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691085
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوستی تصویب شد.

مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 891565
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوستی تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057695
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین آمیلی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا نماینده کشت و صنعت امام خمینی ره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، داریوش روحانی نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، کاوه مختاری نماینده شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو هیئت مدیره، غلامحسین فضیلت نماینده شرکت آبان بسپار توسعه عضو هیئت مدیره

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 526091

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (سهامی عام) ثبت xxx۴۵ کلاسه xxx۰۶
شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین آمیلی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا نماینده کشت و صنعت امام خمینی ره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، داریوش روحانی نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، کاوه مختاری نماینده شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو هیئت مدیره، غلامحسین فضیلت نماینده شرکت آبان بسپار توسعه عضو هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518195

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان (سهامی عام) ثبت xxx۴۵ کلاسه xxx۰۶
شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۳۱/۶/xxx۰ تصویب شد
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس
سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11611309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی ۳۱/۶/xxx۰ تصویب شد

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس

سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229884
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان(سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه۱۷۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
باستناد صور‌تجلسات هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:

داریوش روحانی بعنوان نماینده کشت و صنعت دعبل خزاعی برای بقیه مدت انتخاب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845529
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک‌خان سهامی‌عام ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد.

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتنداز:

موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11487320
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی عام ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ که طی نامه وارده xxx۱ ـ ۲۷/۵/۸۹ ارسال گردید:

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کیومرث کاظمی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) مدیرعامل و نایب رئیس، حسین آمیلی بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره، کریم گودرزی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، کاوه مختاری بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیرکبیر عضو هیئت مدیره‌ غلامحسین فضیلت بنمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر عضو هیئت مدیره.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10279084
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸۸ ۲۰/۱۱/۸۸ ارسال گردید: بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش، بازرس علی البدل سیامک اعتمادی نژاد برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات