کشت و صنعت دعبل خزاعی

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860822616 (فعال)
9
افراد
26
آگهی‌ها
17044
شماره ثبت
1382/8/8
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشت و صنعت دعبل خزاعی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشت و صنعت دعبل خزاعی در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14916013
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شارخ موری به شماره ملی 1753437008 به نمایندگی از شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی 10860237539 بعنوان رئیس هیأت مدیره و محمد امین روز بخش زاده به شماره ملی 1816938637 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی 10860791488 بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و گودرز مراد سلطانی به شماره ملی 1880873656 به نمایندگی ازشرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی 10860824219 بعنوان عضو هیأت مدیره و مسعود جوینده کار به شماره ملی 1751175758 به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی 10101256492 بعنوان عضو هیأت مدیره و امین نصیریان به شماره ملی 2371915092 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی 10860822620 بعنوان عضو هیأت مدیره اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب گردید. ش980904770208415  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14656214
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی ( ره ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14656203
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد مذکور به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : تامین ، تولید و فروش برق ، بخار ، آب خام فرآیند شده و سایر انرژیها و خدمات مرتبط با موارد مذکور . پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460933
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آتیه اندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501468
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245308
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ و آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669994
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257341
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257378
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274683
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209120
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756024
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756028
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374840
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند: موسسه حسابرسی هدف همکاران بازرس اصلی غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057625
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران بازرس قانونی و حسابرس و غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656768
آگهی تغییرات کشت و صنعت دعبل خزامی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند.

حسین آمیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان رئیس هیئت مدیره و عضو محمد امین روز‌بخش زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو.

محمد فتحی مکوند بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو.

کاوه مختاری بنمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی (آبان بسپار) عضو.

حق امضای اوراق و اسناد رسمی و قراردادها طبق اساسنامه می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954151
آگهی تغییرات کشت و صنعت دعبل خزامی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند.
حسین آمیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان رئیس هیئت مدیره و عضو محمد امین روز بخش زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو.
محمد فتحی مکوند بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو.
کاوه مختاری بنمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی (آبان بسپار) عضو.
حق امضای اوراق و اسناد رسمی و قراردادها طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475758
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به پانصد میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم ده هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات یکی از سهامداران افزایش یافت. مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 928721
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به پانصد میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم ده هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات یکی از سهامداران افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787846
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی (سهامی عام)ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۹۰ تصمیمات زیراتخاذ گردید:

صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد

بازرسین برای یکسال انتخاب شدند و عبارتند از :

موسسه حسابرسی فریوان هدف بازرس قانونی و حسابرس غلامحسین سمیعی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572056
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی (سهامی عام)ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۹۰ تصمیمات زیراتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد
بازرسین برای یکسال انتخاب شدند و عبارتند از :
موسسه حسابرسی فریوان هدف بازرس قانونی و حسابرس غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704572
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تنظیم و مورد تصویب قرارگرفت:

‌ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی

‌ـ تدوین آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای اتخاذ تصمیم

‌ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران به هیئت مدیره برای اتخاذ تصمیم

‌ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شریط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه استخدامی پرسنلی

تبصره‌ـ انتصاب معاونین صنعت و کشاورزی پس از پیشنهاد مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره میباشد

‌ـ تنظیم و ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه شرکت به هیئت مدیره

‌ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با رعایت آئین نامه مالی شرکت و ماده ۵۶ اساسنامه

‌ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش

‌ـ تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و درخواست اوراق بهادار تجارتی با رعایت ماده ۵۶ اساسنامه

‌ـ تعهد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۳ این اساسنامه باستناء اموال غیرمنقول و با رعایت ماده ۵۶ اساسنامه و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی

‌ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره

‌ـ پیشنهاد تقدیم درخواست و پیگیری اقدام برای ثبت هر گونه اختراع نام‌ـ نشان‌ـ تصویب و علائم تجاری و یا خرید و فروش با واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها به هیئت مدیره

‌ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تادیه عین مستاجره در موارد مرتبط با اموال منقول و در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت

‌ـ به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق و حسابهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها

‌ـ اقاله هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر نوع دعوای حقوقی و جزائی اقاله شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادسراها و دادگاههای خصوصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. . شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجع به مقامات انتظامی، قضات، تحقیق و استعفا کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر‌ـ درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داوری و درخواست تخلیه خلع ید و رفع تصرف عدولی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (جزائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و. . . و کارشناس و اموال بدهکار در جلسه مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و یا نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت

‌ـ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت

‌ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به بازرس پس از تصویب هیئت مدیره

‌ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت و ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره شرکت

رئیس ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725845
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی سهامی‌عام ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد.

معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

بازرسین برای مدت یکسال انتخاب و عبارتنداز:

موسسه حسابرسی فریوران هدف بازرس اصلی ـ غلامحسین سمیعی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696543
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی‌خاص ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای مابقی مدت دو سال انتخاب شدند عبارتنداز:

حسین آمیلی عضو و رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان ـ محمد امین روزبخش‌زاده نائب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی شرکت کشت و صنعت‌امام‌خمینی(ره) عبدالهادی داریوند پور عضو به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر ـ محمد فتحی مکوند به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کاوه مختاری به نمایندگی مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت‌مدیره

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225973
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸۵ ۱۹/۱۱/۸۸ ارسال گردید: حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی هدف، بازرس علی البدل غلامحسین سمیعی تبریزی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات