پرسی ایران گاز خوزستان

شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10860805185 (فعال)
8
افراد
27
آگهی‌ها
15029
شماره ثبت
1381/10/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14601594
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : یوسف تقی زاده افخم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ رئیس هیئت مدیره و فرشاد نجار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گازاصفهان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت ( خانم الهام یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند محمدرضا ) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14601612
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ تصویب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569708
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت در ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ فوق جایگزین اساسنامه قبلی گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436378
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125571
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544730
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت پرسی ایران گازهرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544733
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یوسف تقی زاده افخم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ رئیس هیئت مدیره و فرشاد نجار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازاصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ مدیرعامل و عضوهیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (خانم الهام یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437621
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014481
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشاد نجار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازاصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (خانم الهام یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845112
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گازهرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی محمدرضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد. محمدرضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان مدیرعامل کما کان در سمت خود ابقا گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (الهام یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷) ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790302
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224661
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۰۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد رضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء)، محمد الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به سمت عضو هیئت مدیره، جعفر نوراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، یوسف تقی زاده افخم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گازبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی ( الهام یزدی زاده )و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224664
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۰۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۳۰/۱۰/xxx۳ تصویب گردید. شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به نمایندگی محمد الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱،شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به نمایندگی جعفر نوراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷،شرکت پرسی ایران گازبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی یوسف تقی زاده افخم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1645753
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به شماره xxxxxxxxx۷ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599904
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف تقی زاده افخم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ جعفرنورالهی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص)به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ محمد الماسی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت پرسی ایران گازهرمزگان (سهامی خاص)به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد رضا سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا). کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره ودر غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (الهام یزدی زاده) ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره و مسئول مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341830
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: حمید رضا حدادی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، معصومه مهدوی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره، سید توفیق موسوی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیرموظف، محمد رضا سعادتمند مدیرعامل و خارج از اعضا.
۲ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی شرکت (خانم الهام یزدی زاده) و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول امور مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109345
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۹۱ تصویب شد.
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا حدادی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره معصومه مهدوی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا یزدان جو بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیر موظف هیئت مدیره محمدرضا سعادتمند بسمت مدیرعامل خارج از اعضا.
حق امضا اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050747
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۰/۱۰/۹۱ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا حدادی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران سهامی خاص رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف معصومه مهدوی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف سعید دفتری بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیر موظف عضو محمدرضا سعادتمند مدیرعامل (خارج از اعضا). حق امضا اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس و حسابرس اصلی مهدی بیرجندی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927101
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
حمیدرضا حدادی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز رئیس هیئت مدیره، معصومه مهدوی به نمایندگی از پرسی ایران گاز اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره، سعید دفتری بشلی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیر موظف و محمدرضا سعادتمند مدیرعامل (خارج از اعضا).
حق امضای اوراق مالی و چک و سفته با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593883
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

حمیدرضا حدادی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز رئیس هیئت مدیره، معصومه مهدوی به نمایندگی از پرسی ایران گاز اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره، سعید دفتری بشلی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیر موظف و محمدرضا سعادتمند مدیرعامل (خارج از اعضا).

حق امضای اوراق مالی و چک و سفته با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556651
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ تصویب شد
بازرسین برای یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بازرس اصلی احمد موسوی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622839
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ تصویب شد

بازرسین برای یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بازرس اصلی احمد موسوی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608912
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان(سهامی خاص) ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا حدادی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره معصومه مهدوی نماینده شرکت پرسی ایران گاز اصفهان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره غلامعباس بهمنی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو محمدرضا سعادتمند مدیرعامل خارج از اعضاء

حق امضای اوراق مالی و اسناد مالی چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قرارداد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد

بازرسین برای سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس اصلی سیداحمد موسوی بازرس علی‌البدل

ماده جدید بعنوان ماده ۶۵ به اساسنامه قبلی اضافه گردید

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520975
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا حدادی بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز عضو و رئیس هیئت مدیره و غلام عباس بهمنی نماینده شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و سید رضا رضوی نماینده شرکت پرسی ایران گاز اصفهان عضو غیر موظف و محمدرضا سعادتمند مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضاء حق امضای اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود بازرس اصلی و محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880220
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۹ که طی نامه وارده xxx۰ـ ۲/۴/۸۹ ارسال گردید:

اعضای هیئت مدیره عبارتند از: محمدرضا سعادتمند خارج از اعضاء هیئت مدیره مدیرعامل، علی مکوندی بنمایندگی از شرکت پرسی گاز عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، غلام عباس بهمنی بنمایندگی از شرکت پرسی گاز هرمزگان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ محمدی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان عضو غیر موظف هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء باامضای مدیرعامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با رئیس امور ستادی شرکت و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966953
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ که طی نامه وارده xxxـ ۲۲/۱/۸۹ ارسال گردید:

حسابرس و بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود، بازرس علی‌البدل محمدصادق حشتمی برای یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ بتصویب رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9715245
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۱۵۰۲۹ کلاسه ۱۵۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۸۸که طی نامه وارده xxx۲۴ـ۳۰/۹/۸۸ ارسال گردید:

اعضای هیئت مدیره عبارتند از : محمدرضا سعادتمند بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان عضو موظف و مدیر عامل ـ علی مکوندی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره ـ غلام عباس بهمنی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل و رئیس امور ستادی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا ء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و رئیس امور ستادی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر است

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات