کشت و صنعت امام خمینی ره

شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860791488 (فعال)
5
افراد
26
آگهی‌ها
13567
شماره ثبت
1381/2/5
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت و صنعت امام خمینی ره

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت و صنعت امام خمینی ره دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14649799
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14484769
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012977
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678482
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
در در سطر نهم قسمت حق امضا کلمه اشتباه می‌باشد که صحیح آن بدین شرح می‌باشد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر می‌باشد. اعضای هیئت مدیره به منظور تسهیل در گردش امور، به اتفاق آراء حق امضای خود را به جای یکی از دو امضاء به آقای حسین رسائی مدیرامور مالی شرکت تفویض نموده که با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635306
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب و تعیین گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353148
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی عزت اله رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ه نمایندگی ناصر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسن حمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی داریوش روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی رسول طاعتی انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اعضای هیئت مدیره. حق امضای کلیه کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر میباشد. اعضای هیئت مدیره به منظور تسهیل در گردش امور، به اتفاق آراء حق امضای خود را به جای دو امضاء به آقای حسین رسائی مدیرامور مالی شرکت تفویض نموده که با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353202
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148365
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول طاعتی انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087836
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610141
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت امام خميني ره شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571496
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت امام خميني ره شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق واسناد تعهدآوروسایر اوراق تجاری و چکها وسفته ها وبرات با امضاءمتفق دو نفر از اعضاءهیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و امضای مکاتبات عادی وجاری توسط مدیرعامل ویا شخص یا اشخاص که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد شد صورت گیرد.دارندگان حق امضاء میتوانند تمام یا قسمتی از اختیار امضاءاوراق و اسناد تعهدآور،چک،بروات،سفته،وسایر اوراق تجاری را به هریک از کارکنان با تصویب هیات مدیره تفویض نمایند برای تسهیل گردش امور مربوط به تبصره فوق با اتفاق آراء هیات مدیره حق امضاء خود را به حسین رسائی مدیر امور مالی شرکت تفویض نموده که با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414013
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: داریوش روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414014
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414023
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642191
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و پرویز صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045151
آگهی تغییرات کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ماده ۳۵ و ۵۰ و ۵۶ اساسنامه طبق صورت جلسه فوق الذکر اصلاح می‌گردد ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998966
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: عزت اله رضایی عراقی به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو و رئیس هیئت مدیره، فریبرز کریمی زند به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، ناصر مجدی به نمایندگی شرکت میرزا کوچک خان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسن حمدی به نمایندگی شرکت دعبل خزاعی و حمید اعتضادی به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه اعضا هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987721
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۹۱
صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از:
موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس پرویز صادقی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 956662
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (سهامی عام) ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:
عزت اله رضایی عراقی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو و رئیس هیئت مدیره فریبرز کریمی زند بنمایندگی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ناصر مجدی نمایندگی شرکت میرزاکوچک خان مدیرعامل و عضو شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان و کشت و صنعت دعبل خزاعی و شرکت آبان بسپار توسعه اعضاء هیئت مدیره.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411590
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (سهامی عام) ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ و هیات‌مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:

عزت‌اله رضایی‌عراقی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو و رئیس هیئت‌مدیره فریبرز کریمی‌زند بنمایندگی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره ناصر مجدی نمایندگی شرکت میرزاکوچک‌خان مدیرعامل و عضو شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک‌خان و کشت و صنعت دعبل خزاعی و شرکت آبان بسپار توسعه اعضاء هیئت‌مدیره.

ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479164

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره
(سهامی عام)
ثبت xxx۶۷ کلاسه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات زیراتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد
بازرسین برای دوسال انتخاب شدندوعبارتنداز:
موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی قانونی وحسابرس
پرویزصادقی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917194
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره(سهامی عام) ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات زیراتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد

بازرسین برای دوسال انتخاب شدندوعبارتنداز:

موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی قانونی وحسابرس

پرویزصادقی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک‌اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763420
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (سهامی عام)ثبت۱۳۵۶۷ دفتر الحاقی جلد۴ صفحه۱۸۳ کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتند از: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514707
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ که طی نامه وارده xxx۱ ۲۱/۷/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند عبارتنداز: ناصر مجدی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان مدیرعامل عزت ا … رضایی عراقی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره فریبرز کریمی زند به نمایندگی از شرکت امیرکبیر نائب رئیس هیئت مدیره حسن حمدی نماینده شرکت دعبل خزاعی حمید اعتضادی نماینده شرکت کارخانجات پشتیبانی اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661143
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)(سهامی عام) ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه ۱۳۸۲۸شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۷۸ ـ ۳/۱۲/۸۸ ارسال گردید:

حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی هدف ـ بازرس علی‌البدل غلامحسین سمیعی‌تبریزی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۸ مورت تصویب قرار گرفت.

معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452649
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸
بموجب صورت جلسه و هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۸۸ که طی نامه وارده xxx۵۹ ۲۱/۷/۸۷ ارسال گردید. آقای حمید اعتضادی و حسن حمدی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات