عمران کاران خوزستان

شرکت عمران کاران خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860740640 (فعال)
12
افراد
17
آگهی‌ها
7552
شماره ثبت
1375/12/1
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از استانداری خوزستان
صدور 1392/10/17 انقضا 1396/10/17

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14198695
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس امانیه ـ خیابان دز شرقی ـ پلاک xxx- کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036597
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن اسکندری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاپور نصیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی مهدی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920830
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۸/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن اسکندری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد روزخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی مهدی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شاپور نصیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892285
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667347
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667349
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا خیامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و الزام آور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788931
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788932
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150768
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به نمایندگی مجتبی نیک کردار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی محمدرضا خیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150770
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب شد. سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به نمایندگی مجتبی نیک کردار به شماره ملیxxxxxxxxx۶، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی محمدرضا خیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976685
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا هلاکوئی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان رئیس هیئت مدیره، حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی نیک کردار به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار عضو هیئت مدیره، فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت پیشتیان ایجاد ساختمان عضو هیئت مدیره، محمد رضا خیامی به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی و محمد صاد حشمتی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587050
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ دفتر الحاقی جلد ۸ صفحه ۲۶۹ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای مابقی دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مجتبی نیک کردار رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، احمد ضیائی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، حمیدرضا رضا هلاکویی عضو بنمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان، محمدرضا خیامی مدیرعامل و عضو بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، فرامرز رسا پور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره
حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اسناد عادی با مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016196
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ دفتر الحاقی جلد ۸ صفحه ۲۶۹ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مجتبی نیک کردار رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، احمد ضیائی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، حمیدرضا رضا هلاکویی عضو بنمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان، محمدرضا خیامی مدیرعامل و عضو بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، فرامرز رسا پور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اسناد عادی با مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556640
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد
بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود ایران مشهود بازرس اصلی محمدصادق حشمتی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983647
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد

بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود ایران مشهود بازرس اصلی محمدصادق حشمتی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359023
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام ثبت ۷۵۵۲ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرج ا … خبیر رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، حمیدرضا هلاکویی نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، احمد ضیائی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو هیئت مدیره، علی محمد مرعشی مدیرعامل خارج از اعضاء، عباس هلاکویی بنمایندگی شرکت صنعتی حامی کار خوزستان عضو هیئت مدیره، فرامرز رساپور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره، حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمدصادق حشتمی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581102
آگهی تغییرات شرکت عمران‌کاران خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۹/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸۱ـ۷/۱۰/۸۸ ارسال گردید:

بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی ایران مشهود ـ بازرس علی‌البدل محمدصادق حشمتی برای یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات