گروه ارزش آفرین رامان

شرکت گروه ارزش آفرین رامان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860737754 (فعال)
11
افراد
6
آگهی‌ها
7256
شماره ثبت
1375/8/12
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گروه ارزش آفرین رامان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه ارزش آفرین رامان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه ارزش آفرین رامان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه ارزش آفرین رامان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14855252
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7256 و شناسه ملی 10860737754
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گروه ارزش آفرین رامان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد و تاسیس شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ ارائه خدمات مشاوره در زمینه تامین مالی پروژها، طرح ها و شرکت ها و زمان بندی جذب منابع تامین مالی ـ ارائه خدمات مشاوره در زمینه اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت ها و نظارت بر اجرای تجدید ساختار آنها ـ تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی یا بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران ـ بررسی و تدوین برنامه های استراتژیک راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف آنها ـ انجام مطالعات مدیریت ریسک و مهندسی مالی و قبول مدیریت آنها ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ هرگونه نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. ش980724900992751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14855167
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7256 و شناسه ملی 10860737754
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه مالی نو آفرین رامان به شناسه ملی 14006289474 به نمایندگی حسن اسکندری نیا به شماره ملی 5279786454 و شادی زرین نعل به شماره ملی 0058179331 و شیرین افضلی نیا به شماره ملی 2802920154، محسن اسکندری نیا به شماره ملی 0384887996 و پگاه خوشجو به شماره ملی 0453323111. موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی 10103297965 به عنوان بازرس اصلی و فرید بوذرجمهری به شماره ملی 1757271260 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش980724695990642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14855163
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7256 و شناسه ملی 10860737754
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسن اسکندری نیا به شماره ملی 5279786454 به نمایندگی از شرکت گروه مالی نوآفرین رامان به شناسه ملی 14006289474 به سمت رئیس هیأت مدیره و عضو و پگاه خوشجو به شماره ملی 0453323111 سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو و شیرین افضلی نیا به شماره ملی 2802920154 به سمت عضو هیأت مدیره و محسن اسکندری نیا به شماره ملی 0384887996 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شادی زرین نعل به شماره ملی 0058179331 به سمت عضو هیأت مدیره. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980724987893431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055755
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، عمران کاران خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت خدمات مهندسی فنی کاران خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، خدمات کارگزاری سهام جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱. آقای سیدمحمدباقر جزائری مقدس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای امین نمکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال (سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷) انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055754
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: ۱ آقای عباس هلاکوئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای فرج ا … خبیر به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای جواد نمکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ آقای حسنعلی سینایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی فنی کاران خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ آقای عباس نعامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات کارگزاری سهام جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره ۶ آقای احسان خدری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل. حق امضاء اوراق مالی، اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621757
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان سهامی عام ثبت ۷۲۵۶ الحاقی ۴ صفحه ۷۳ کلاسه ۷۵۱۷ شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۹/۸۸ که طی نامه وارده xxxـ۱۵/۱/۸۹ ارسال گردید:

بازرس اصلی امین عباس‌پور ـ بازرس علی‌البدل جواد نمکی برای یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات