سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860736052 (فعال)
7
افراد
21
آگهی‌ها
7068
شماره ثبت
1375/5/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14605333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس امانیه ـ خیابان دز شرقی ـ پلاک xxx ـ کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908190
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859326
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل گزارش عملکرد هیات مدیره و ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷) انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۹/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات ماده ۵۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680197
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره، عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره، فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره، حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹، شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137039
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری وتوسعه خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۶۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدصادق حشمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374903
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند.
فرامرز رسا پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو و رئیس هیئت مدیره، عباس هلاکوئی به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، حسن پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو هیئت مدیره، حمید رضا هلاکوئی به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، فرج اله خیبر به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری عضو هیئت مدیره.
حق امضای اوراق و اسناد رسمی، چک، سفته، قراردادها با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مکاتبات عادی واداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
بازرسین برای مدت یک سال منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند عبارتند: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
سرمایه شرکت به هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یکهزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل سود تقسیم نشده و سایر اندوخته ها مطابق بند سه ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ کفیل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۹/۹۰ بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورت های مالی و تزارنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد. فرامرز رساپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو و رئیس هیئت مدیره عباس هلاکویی بنمایندگی از طرف شرکت سازمان همیاری شهرداری های خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی نیک کردار بنمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو فرج اله خبیر بنمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن آوری مدیرعامل و عضو حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضا عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس ابراهیم موسوی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۹/۹۰ بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورت‌های مالی و تزارنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد. فرامرز رساپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو و رئیس هیئت مدیره عباس هلاکویی بنمایندگی از طرف شرکت سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی نیک کردار بنمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو فرج اله خبیر بنمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن آوری مدیرعامل و عضو حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضا عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس ابراهیم موسوی بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۵/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرامرز رسا پور عضو و رئیس هیئت مدیره، عباس هلاکویی عضو و نایب رئیس، مجتبی نیک کردار عضو، حسن پور فرج قاجاری عضو، فرج الله خیبر مدیرعامل و عضو
حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد.
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد.

بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی‌البدل.

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330369
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۵/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرامرز رسا پور عضو و رئیس هیئت مدیره، عباس هلاکویی عضو و نایب رئیس، مجتبی نیک کردار عضو، حسن پور فرج قاجاری عضو، فرج الله خیبر مدیرعامل و عضو

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام ثبت ۷۰۶۸ دفتر الحاقی جلد ۲ صفحه ۲۰۴ کلاسه ۷۳۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس، ابراهیم موسوی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان سهامی‌عام ثبت ۷۰۶۸ کلاسه ۷۳۲۹شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸ـ۱۸/۵/۸۹ ارسال گردید:

اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: فرج‌اله خیبر به نمایندگی از شرکت ساختمان وتوسعه فن‌آوری عضو و مدیرعامل ـ احمد ضیائی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران رئیس هیئت مدیره ـ مجتبی نیک‌کردار به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان نائب رئیس هیئت مدیره ـ حسن‌پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین عضو اصلی ـ عباس هلاکویی به نمایندگی از طرف سازمان هیماری شهرداری‌های خوزستان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند

حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اوراق عادی با مدیرعامل در غیاب ایشان با نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیرـ بازرس علی‌البدل ابراهیم موسوی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات