فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860730192 (فعال)
16
افراد
36
آگهی‌ها
6629
شماره ثبت
1377/5/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819363
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به فجر انرژی خلیج فارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری دراحداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت،تحقیق و پژوهش، آزمایشات، ذخیره و بسته بندی و غیره به منظورتولید، توزیع، انتقال، بازاریابی، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدی، سرویسهای جانبی و انرژی شامل برق، بخار، انواع آبهای صنعتی و بهداشتی، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، آرگون و سایر محصولات فرعی، انجام کلیه خدمات جانبی وکلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی، مهندسی، بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. موضوع فرعی شرکت: • تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. • مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی. • خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره. • خرید و فروش اوراق بهادار. • انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. • اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. • انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد. • سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. ماده ۳۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14735929
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت (استان مازندران) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فجر انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265659
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: اشخاص حقیقی زیر بعنوان نمایندگان اشخاص حقوقی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خداکرمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ـ آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. ـ آقای فرزاد فارسیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای مهدی فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای امین شعبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای سیدجواد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان دبیرهیأت مدیره انتخاب شد. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل ، به همراه مهر شرکت معتبر باشد:امضای اول: آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد یا یکی از اعضای هیأت مدیره. امضای دوم: آقای سیدجواد کاظمی یا یکی از اعضاء هیأت مدیره.ضمناً قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173729
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا خداکرمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرزاد فارسیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مهدی فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و سیدجواد کاظمی به عنوان دبیرهیئت مدیره کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، به همراه مهر شرکت معتبر باشد: ۱ امضای اول: آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد یا یکی از اعضای هیئت مدیره. ۲ امضای دوم: آقای سیدجواد کاظمی یا یکی از اعضاء هیئت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش بشرح صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987186
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870079
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بندرامام خمینی به آدرس منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، سایت ۲، شرکت پتروشیمی فجر کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601524
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسهحسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابدران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289752
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx. xxx (دو هزار و پانصد میلیارد) ریال به مبلغ ۶. xxx. xxx. xxx. xxx (شش هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به ۶. xxx. xxx. xxx (شش هزار و پانصد میلیون) سهم یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003086
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۶ به شرح ذیل تعیین گردید: محمد کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت (استان مازندران) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ رئیس هیئت مدیره - علیرضا شمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - علی اصغر فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عضو هیئت مدیره - رضا مهدی نژاد خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عضو هیئت مدیره - سید جواد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ عضو هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003136
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، بهمراه مهر شرکت معتبر باشد. امضای اول: مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیات مدیره. امضای دوم: رئیس امور مالی یا یکی از اعضای هیات مدیره. همچنین قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003140
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853392
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853393
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی جمشید سبز کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا شمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی حسن تقوی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا شمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، بهمراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره امضای دوم: سید جواد کاظمی (رئیس امور مالی) یا یکی از اعضای هیأت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515023
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي فجر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن تقوی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385885
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369275
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. موضوع فعالیت شرکت: سرمایه گذاری در احداث ـ راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی ـ توسعه ـ نوسازی ـ تعمیرات و نگهداشت ـ تحقیقات ـ آزمایشات ـ پژوهش ـ بسته بندی و غیره به منظور تولید ـ بازاریابی ـ فروش ـ صدور محصولات پتروشیمی ـ ذخیره ـ واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت های تولیدی ـ صنعتی ـ فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ـ فعالیت اصلی و کنونی شرکت تولید و توزیع سرویس جانبی (برق ـ بخار ـ آبهای صنعتی و آشامیدنی) جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان بندر امام خمینی استان خوزستان می باشد. مرکز اصلی شرکت: بندر امام خمینی ـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت دو کدپستی: xxxxxxxxx۵ تلفن دفتر ماهشهر: xxxxxxxxx۱۱ ـ تلفن دفتر تهران: xxxxxxxxx۱۶ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. سرمایه شرکت: دو هزار و پانصد میلیارد ریال منقسم به دو میلیارد و پانصد میلیون سهم یکهزار ریالی که تماماً پرداخت گردیده است. هویت کامل رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۴۷ به نمایندگی جمشید سبزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پتروشیمی بندر امام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۱ به نمایندگی علیرضا شمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شماره ثبت xxx۴۳ به نمایندگی حمید وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی حسین شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بین صاحبان و بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود ـ وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ـ هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع دیون و بدهی های شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۷ میلیون ریال می باشد که شامل xxx/xxx/۷ میلیون ریال بدهی جاری و xxx/xxx/۱۰ میلیون ریال بدهیهای غیرجاری می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269429
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214659
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642342
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۲/۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان بازرس مستقل و قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی رسمی در سال xxx۳ انتخاب شد.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۲۹/۶/۹۳ ذیل شماره xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بثبت رسید.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475187
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ و ۱۷/۱۲/xxx۲ پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۱۰/۳/xxx۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل میباشد:
۱ـ شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی علیرضا شمیم شماره ملی xxxxxx۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی جمشید سبزکار با کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی مبین به نمایندگی سید رحیم موسوی شریف کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی حمید وفایی کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی قاسم عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک، سفته با دو امضا مشخص به شرح ذیل همراه بامهر شرکت معتبر باشد.
امضای اول: علیرضا شمیم (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره
امضای دوم: سید جواد کاظمی (رئیس امور مالی) یا یکی از اعضای هیئت مدیره
۳ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش و مندرج در ماده ۴۳ (اساسنامه) به همراه حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نمود.
مراتب در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ ذیل شماره ثبت xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بثبت رسید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446399
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۹۲ پتروشیمی فجر(سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرس رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۲ـ آقای علیرضا شمیم به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام به سمت مدیرعامل و حسین شهریاری به نمایندگی از شرکت صنایع خلیج فارس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان منتخب ایشان به همراه مهر شرکت معتبر است.
۴ـ مراتب در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۳ ذیل شماره ثبت xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265107
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۳۱/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه, گزارش عملکرد و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۱ـ موسسه بهروزان حساب (عضو جامعه حسابدران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۱۷/۹/۹۲ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146053
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی‎خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‎باشد:
۱ـ شرکت پتروشیمی مبین به نمایندگی آقای حمید فدائی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردید.
۲ـ اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل حسین شهریاری و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان منتخب ایشان با مهر شرکت معتبر است.
مراتب در تاریخ ۲۳/۵/xxx۲ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745666
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه ایران مشهود (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی رسمی سال ۹۱ به تصویب رسید
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
۵ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۶ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.
مراتب در تاریخ ۸/۷/۹۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307419
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: ۱ ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه ایران مشهود (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی رسمی سال ۹۱ به تصویب رسید ۴ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید. ۵ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۶ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ ۸/۷/۹۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618540
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ و۲۰/۳/۹۱ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که درتاریخ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی حسین شهریاری مرغچوئیه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی به نمایندگی حسن شریف زاده رئیس هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی علیرضا شمیم، پتروشیمی مبین به نمایندگی سید اسماعیل موسوی ترشیزی و سرمایه گذاری استان مازندران به نمایندگی قاسم عزیزی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان منتخب ایشان با مهرشرکت معتبراست.
مراتب درتاریخ۲۲/۳/xxx۱ ذیل شمارهxxx۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184104
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ و ۲۰/۳/۹۱ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که درتاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد: ۱ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی حسین شهریاری مرغچوئیه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی به نمایندگی حسن شریف زاده رئیس هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی علیرضا شمیم، پتروشیمی مبین به نمایندگی سید اسماعیل موسوی ترشیزی و سرمایه گذاری استان مازندران به نمایندگی قاسم عزیزی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان منتخب ایشان با مهرشرکت معتبراست. مراتب درتاریخ ۲۲/۳/xxx۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612107
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ مؤسسه حسابرسی حافظ گام بازرس و حسابرس اصلی حسین شیخی بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۳ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تائید قرار داد.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ بشماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10592154
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فجر (سهامی‌خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی حافظ گام بازرس و حسابرس اصلی حسین شیخی بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۳ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تائید قرار داد.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مراتب در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ بشماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید. ‌

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035104
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: ۱ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و حسین شیخی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را تائید نمودند. مراتب در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080348
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۳/۸۹ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی‌خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ۱۸/۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبوربه شرح ذیل میباشد:

آقای حسن شریف‌زاده به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند.

مراتب در تاریخ۱۹/۳/۸۹ ذیل شمارهxxx۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808391
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۸ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی‌خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد.

اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مراتب در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364790
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ شرکت پتروشیمی فجر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می‌باشد:

آقای علی یزدانی به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره بجای آقای سید محسن تسلطی برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند.

امضای آقای یزدانی جایگزین امضای آقای سید محسن تسلطی به بانکهای طرف معامله معرفی می‌گردد.

مراتب در تاریخ ۱۶/۱/۸۹ ذیل شماره xxx۹ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۲ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات