پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860727671 (فعال)
15
افراد
30
آگهی‌ها
6499
شماره ثبت
1377/11/24
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819340
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۴/xxx۰به شرح ذیل تعیین گردید: مصطفی امید قائمی با شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - خسرو عباس نژاد با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - رضا مهدوی پور با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت عضو هیئت مدیره - مجتبی بصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره - عبدالمجید محمدی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. عبدالمجید محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: ۱- مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. ۲- دو نفر از اعضای هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733063
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار انتخاب گردید . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524276
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۴. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۸. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به هشت میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت . در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217293
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168364
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قنبری به شماره ملی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا افشین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۸ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117596
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی بصیری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073907
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندرامام خمینی شهربندرامام خمینی بندرامام خمینی خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی سایت دو طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746766
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
کلیه سطر سوم: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به قرا ذیل تعیین گردیدند اشتباه می‌باشد و (سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند) صحیح می‌باشد که بدین وسلیه اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739770
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی اکبر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مصطفی احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمد رضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و عبدالمجید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل اولویت صاحبان امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل پیوست تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684694
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635843
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505034
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240436
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959380
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس عصاری آرائی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره، سیدعباس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766165
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالحمید امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶ تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509961
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي مارون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره،محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا به سمت نائب رئیس، علیرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به سمت عضو هیات مدیره،سیدرحیم شریف موسوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره، سیدعباس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیات مدیره.و سیدرحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره در صورتیکه هر کدام از صاحبان امضاء دو ردیف فوق نباشند دو عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورت جلسه تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467245
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶، شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتمکاعی نیروهای مسلح به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ اعضای اصلی هیئت مدیره وگروه پتروشمی تابان فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ وشرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432161
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۶/۲/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور بشرح ذیل می باشد:
آقای سید عباس حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتصاب گردید.
مراتب در تاریخ ۱۱/۲/۹۳ ذیل شماره xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بثبت رسید.
پxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178240
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ و ۳/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ و صورت سود و زیان برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران بعنوان حسابرسی مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال xxx۲ انتخاب شد.
۴ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری عدالت استان کهکلویه و بویراحمد به نمایندگی علیرضا صابرکوچکسرایی نایب رئیس هیئت مدیره، سازمان تامین اجتمائی نیروهای مسلح (ساتا) به نمایندگی حمیدرضا اسکندری، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی علیرضا غلامی، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به نمایندگی بهروز ندایی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی عباس عصاری آرانی و سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران به نمایندگی همایون آزادی به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و سیدرحیم شریف موسوی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ اولویت صاحبان امضا مجاز به شرح ذیل میباشد:
۱ـ۵ـ مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره
۲ـ۵ـ رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره
۳ـ۵ـ در صورتی که هر کدام از صاحبان امضاءهای ردیف های ۱ و ۲ نباشند دو عضو دیگر هیئت مدیره
۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۳/۷/xxx۲ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800676
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ برای سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دار یا روش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۹۱ انتخاب شدند.
مراتب در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923153
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی‌عام) و مدارک که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ برای سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دار یا روش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۹۱ انتخاب شدند.

مراتب در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551150
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد: با توجه به عرضه پنج درصد سهام شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در شرکت فرابورس ایران. اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق‎العاده رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مراتب در تاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811280
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد: با توجه به عرضه پنج درصد سهام شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در شرکت فرابورس ایران. اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق‎العاده رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مراتب در تاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386892
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۹۰ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۹/۰۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: ۱ آقایان: حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به سمت رئیس هیئت مدیره، ابوالقاسم حبیبی خراسانی به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی نفت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، سیدرحیم شریف موسوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکیلویه و بویراحمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا صابرکوچکسرایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کردستان و عباس عصاری آرانی به نمایندگی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اولویت صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ مدیرعامل شرکت و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره ۲ رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره ۳ درصورتیکه هر کدام از صاحبان امضای ردیفهای ۱ و ۲ نباشند دو عضو دیگر هیئت مدیره حق امضاء دارند. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به تصویب رسید. مراتب در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759180
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه۲۱/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی مارون ( سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ۳/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد:

۱ـ سازمان تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد و سرمایه‌گذاری استان کردستان و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و گسترش نفت و گاز پارسیان به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالیxxx۰ انتخاب گردید.

۳ـ ترازنامه منتهی به سال مالی۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مراتب در تاریخ۸/۵/۹۰ ذیل شمارهxxx۹ به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10970005
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۹/۸۹ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی‌عام) که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ آقای حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردید.

مراتب در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046229
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۶/۸۸ و اعلام تبدیل شرکت پتروشیمی مارون (سهامی خاص) مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۸/۸۸ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می‌باشد: ۱ بر اساس اعلامیه تبدیل شرکت که به شرح ذیل می‌باشد: نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل و دو جلد اساسنامه تهیه و تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ نام شرکت: شرکت پتروشیمی مارون به شماره ثبت xxx۹. ۳ موضوع شرکت: عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیائی و پتروشیمیائی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با عملیات مذکور می‌باشد از جمله فعالیتهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۱ تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر ۲ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی ۳ با استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری. ۴ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی. ۵ خرید و فروش اوراق بهادار. ۶ انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری غیربانکی و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت. ۷ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۸ انجام سایر عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. ۴ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شعبه ندارد. ۵ مدت شرکت: از تاریخ تشکیل به مدت نامحدود. ۶ هویت کامل و اقامتگاه موسسین: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ثبت xxx۴ تهران خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۷. ۷ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال (چهار هزار میلیارد ریال) که تماما نقد پرداخت گردیده است. ۸ سهام ممتاز: هیچ سهام ممتازی منتشر نشده_است. ۹ هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ رضا افشین به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ حسین نقره کارشیرازی به نمایندگی از طرف صندوقهای بازنشستگی نفت به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ۳ سید رحیم شریف موسوی به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۴ حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ عباس عصاری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق اساسنامه. ۱۱ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و اندوخته: طبق اساسنامه. ۱۲ مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است. بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت اعتبارات و تسهیلات دریافتی به مبلغ xxx/۴ میلیارد ریال صندوقهای بازنشستگی بابت آورده مشارکت در طرح مارون به مبلغ xxx میلیارد ریال. ۱۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردیده است. مراتب در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ ذیل به شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227811
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۴/۴/۸۸ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده ۷/۵/۸۸ و هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۸ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی‌خاص) که در تاریخ ۱۲/۵/۸۸ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور بشرح ذیل می‌باشد.

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید.

۲ـ ترازنامه منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقایان رضا افشین به نمایندگی از شرکت شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین نقره‌کار‌شیرازی از صندوقهای بازنشستگی نفت به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سیدرحیم شریف‌موسوی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره، حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و عباس عصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری الوند غدیر به سمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۵ـ اولویت صاحبان امضاهای مجاز به شرح ذیل می‌باشد:

۵ـ۱ـ مدیرعامل و مدیر مالی شرکت

۵ـ۲ـ مدیرعامل شرکت و یکی از دیگر اعضای هیات‌مدیره

۵ـ۳ـ در صورتی که هرکدام از صاحبان امضاء ردیفهای ۲ و ۱ نباشد دو عضو دیگر هیات‌مدیره

۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند پیوست صورت جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۸ به تصویب رسید.

مراتب در تاریخ ۲۸/۷/۸۸ ذیل شماره xxx۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات