پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860726096 (فعال)
12
افراد
23
آگهی‌ها
6418
شماره ثبت
1377/2/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14651062
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : مهدی ریاحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت مدیریت توسعه و صنایع پتروشیمی به شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۴۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره - سیدرضاقاسمی شهری دارای به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۰۱ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - سیدمحمدکاظم بازگشا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره - سروناز رحیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت پتروشیمی فجربه شناسه شماره xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و سیدعلی اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از طرف صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت بشماره ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت به شرح ذیل بهمراه مهر شرکت اعتبارخواهد یافت تاسقف مبلغ یک میلیارد ریال با امضای متفق رییس مجتمع ( محمد عیسی انوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ) و مدیرمالی ( محمدشایگان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . از مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضای متفق مدیرعامل و مدیرمالی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . در صورت عدم حضور مدیرعامل اسناد مذکور با امضای متفق یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . از مبلغ بیش از ده میلیارد ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . در صورت عدم حضور مدیرعامل اسناد مذکور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651068
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت پتروشیمی بندرامام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - شرکت پتروشمی فجر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242494
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644684
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387178
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۶ به شرح ذیل تعیین گردید: حسین تقوی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جمشید مبارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد کاظم بازگشا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عضو هیئت مدیره و محمد رضا سلیمان زاده بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشمی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ عضو هیئت مدیره و اسداله اکبراف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ عضو هیئت مدیره. هیات مدیره در مورد نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، مصوب نمود که اوراق مزبور با امضاء متفق یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب به شرح زیربه همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود گروه الف: آقای حسن نقوی گنجی مدیرعامل و آقای محمد عیسی رئیس مجتمع گروه ب: محمد شایگان سرپرست مدیریت مالی و عادل گردون رئیس حسابداری مالی براس حسابهای ریالی و محمد شایگان سرپرست مدیریت مالی براس حسابهای ارزی. قراردادهای منعقده توسط شرکت وفق ماده ۴۵ اساسنامه با امضاء متفق مدیرعامل (حسن تقوی گنجی) و سرپرست مدیریت مالی (محمد شایگان) و مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023447
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت پتروشمی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778531
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758720
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۳ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۲/۹/xxx۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد:
آقای محمد قلی یونسی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی خلیج فارس بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن تقوی گنجی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردید.
۲ـ حدود و اختیارات مدیر عامل و دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت مزبور بر اساس مصوبات قبلی هیئت مدیره به قوت خود باقی است.
مراتب در تاریخ ۱/۱۰/۹۳ شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بثبت رسید.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندر ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577499
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۳ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۵/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد
۱ـ شرکت پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی محمد قلی یونسی بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی علی محمد بساق زاده بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی قاسم مسعودی، شرکت پتروشیمی فجر به نمایندگی خسرو رحمتی و صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی حمید رضا طاهریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء متفق یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم بشرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است:
گروه اول: مدیر عامل و یا یکی از روسای مجتمع
گروه دوم: رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مدیریت جهت حسابهای ارزی، رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مالی یا مسئول سندرسی جهت حسابهای ریالی، سایر نامه های شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. کلیه قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس امور مالی اعتبار خواهد یافت.
۳ـ سهام وثیقه مدیران تودیع گردید.
۴ـ حدود اختیارات مدیر عامل در ۶ بند بتصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۱۳/۵/xxx۳ بشماره ثبت xxx۸ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بثبت رسیده است.
شxxxxxx۴ رئیس اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555852
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۳ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۴/۴/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد:
آقای علی محمد بساق زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و آقای خسرو رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند
مراتب در تاریخ ۳۱/۴/۹۳ بشماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسیده است.
شxxxxxx۹ رئیس اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456026
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۳/۲/۹۳ به این اداره واصل گردیده و تغییرات به شرح ذیل می باشد:
سرمایه شرکت از مبلغ پنج هزار میلیارد منقسم به پنج میلیارد سهم هزار ریالی با نام به بیست و سه هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون ریال منقسم به ۲۳.xxx.xxx.xxx سهم هزار ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، افزایش و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
مراتب در تاریخ ۲۷/۲/xxx۳ ذیل شماره xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178559
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه، گزارش عملکرد و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۲ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ۳۱/۶/۹۲ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082268
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی‎عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت به شرح ذیل می‎باشد:
آقای رضا نیکخصال به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فجر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردید.
مراتب در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745658
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۱ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۴/۷/xxx۱ به این اداره واصل گردید تغییرات به شرح ذیل می باشد.
۱ـ موسسه آزمودگان (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای مدت یک سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.
۲ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
۳ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۴ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه به تصویب رسید.
۵ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال xxx۱ تعیین گردید.
۷ـ مراتب در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ بشماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906469
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۱ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۴/۷/xxx۱ به این اداره واصل گردید تغییرات به شرح ذیل می‌باشد.

۱ـ موسسه آزمودگان (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای مدت یک سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.

۲ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.

۳ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۴ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه به تصویب رسید.

۵ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۶ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۱ تعیین گردید.

۷ـ مراتب در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ بشماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709904
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده و هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ و ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی‎عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‎باشد:
۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی محمدقلی یونسی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی فرامرز فروزنده رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی قاسم مسعودی، شرکت پتروشیمی فجر به نمایندگی سپهدار انصاری نیک صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی جلال جلیلی نیا به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق یک نفر از گروه اول و یکنفر از گروه دوم به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه اول: مدیرعامل و یا یکی از رؤسای مجتمع، گروه دوم: رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مدیریت جهت حسابهای ارزی، رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مالی یا مسئول سندرسی جهت حسابهای ریالی. سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. کلیه قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس امور مالی اعتبار خواهد یافت.
۳ـ سهام وثیقه مدیران توزیع گردید.
۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ۸ بند به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۵/۶/۹۱ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692666
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ و ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی‎عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‎باشد:

۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به نمایندگی محمدقلی یونسی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی فرامرز فروزنده رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام به نمایندگی قاسم مسعودی، شرکت پتروشیمی فجر به نمایندگی سپهدار انصاری نیک صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی جلال جلیلی‌نیا به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق یک نفر از گروه اول و یکنفر از گروه دوم به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه اول: مدیرعامل و یا یکی از رؤسای مجتمع، گروه دوم: رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مدیریت جهت حسابهای ارزی، رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مالی یا مسئول سندرسی جهت حسابهای ریالی. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. کلیه قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس امور مالی اعتبار خواهد یافت.

۳ـ سهام وثیقه مدیران توزیع گردید.

۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ۸ بند به تصویب رسید.

مراتب در تاریخ ۵/۶/۹۱ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531971

آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۰ به این امور واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می‎باشد.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی / اصلی و کامران خدایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی xxx۰ انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی xxx۰ تعیین گردید.
۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را تصویب نمود.
مراتب در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841677
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۰ به این امور واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می‎باشد.

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی/اصلی و کامران خدایی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۲ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی xxx۰ تعیین گردید.

۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را تصویب نمود.

مراتب در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833197
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ و ۱۸/۷/۸۹ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد:

۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آتیه‌نگر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و محمدرضا همتی بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی ۸۸ انتصاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تأیید قرار داد.

۵ـ آقایان غلامحسن خائفی به نمایندگی از سازمان منطقه وِیژه اقتصادی به سمت رئیس هیات‌مدیره، محمدقلی یونسی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره، قاسم مسعودی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، محمدتقی صادقی به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و علی‌اصغر گائینی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به سمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتصاب شدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای متفق مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. دارندگان حق امضاء چک توسط هیات‌مدیره مشخص میشوند.

۷ـ سهام وثیقه مدیران تودیع گردید.

۸ـ حدود و اختیارات مدیرعامل در ۸ بند به تصویب رسید. مراتب در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041054
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: آقای غلامحسین خائفی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم مسعودی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتصاب شدند. مراتب در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407976
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) که در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ به این اداره واصل گردیده تصمیمات شرکت مزبور به شرح ذیل می‌باشد. ۱ گزارش سال مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند حسابرس مستقل و بازرس قانونی و عباس هشی بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۰/۹/xxx۸ ذیل شماره xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات