پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860724417 (فعال)
4
افراد
18
آگهی‌ها
6334
شماره ثبت
1376/12/26
تاریخ تأسیس

اشخاص پتروشیمی خوزستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در پتروشیمی خوزستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12642172
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492805
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411734
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا محتشمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان فارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406996
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225764
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۴۳۰۴۱۷۰۷۶۰۰۰۰۹۹ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴شرکت پتروشیمی خوزستان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۶۳۳۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
در سطر سوم عبارت مدیرعامل از قلم افتاده است و (سید محمد احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و به سمت مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان تعیین گردید.) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173863
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611777
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان بازرس مستقل و قانونی (اصلی) و موسسه دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی رسمی در سال ۹۳ انتخاب شد.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۵/۶/۹۳ ذیل شماره xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477131
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ و ۲۸/۱۲/۹۲ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۸/۲/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بنمایندگی آقای علیرضا پوری بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بنمایندگی آقای حسن ذوالفقاری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری استان فارس بنمایندگی سید محمود کمالی نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی نوری بنمایندگی عبدالله مقدم و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان بنمایندگی حسین امینی خواه بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه قراردادهای منعقده شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس مجتمع بعنوان دارندگان امضاء مجاز گروه اول، رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مالی بعنوان دارندگان امضا مجاز گروه دوم همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند به تایید هیئت مدیره رسید. مراتب در تاریخ ۳/۳/۹۳ شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168042
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه، گزارش عملکرد و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی xxx۲ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ ذیل شماره xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 871020
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۱۱/۰۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده، تغییرات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه آگاهان تراز توس (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید.
۳ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
۵ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره بتصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۶ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه جدید تغییر یافت.
مراتب در تاریخ ۲۵/۰۷/۹۱ شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999873
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۱۱/۰۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده، تغییرات بشرح ذیل می‌باشد:

۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه آگاهان تراز توس (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید.

۳ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

۵ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره بتصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۶ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه جدید تغییر یافت.

مراتب در تاریخ ۲۵/۰۷/۹۱ شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815667
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/xxx۱ شرکت پتروشیمی خوزستان سهامی عام و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور بشرح ذیل می باشد.
۱ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی علیرضا پوری بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به نمایندگی محمد عزیزی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی حسن ذوالفقاری بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی نوری به نمایندگی عبدالله مقدم و سرمایه گذاری استان فارس به نمایندگی سید محمود کمالی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید کلیه قراردادهای منعقده شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیر عامل یا رئیس مجتمع بعنوان دارندگان مجاز گروه اول و رئیس امور مالی یا رئیس حسابدار مالی بعنوان دارندگان امضا مجاز گروه دوم همراه با مهر شرکت معتبر و قابل اجرا باشد.
۳ـ وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۲ بند مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت و بتصویب رسید. مراتب در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730507
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/xxx۱ شرکت پتروشیمی خوزستان سهامی عام و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور بشرح ذیل می‌باشد.

۱ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی علیرضا پوری بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به نمایندگی محمد عزیزی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی حسن ذوالفقاری بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره، شرکت پتروشیمی نوری به نمایندگی عبدالله مقدم و سرمایه گذاری استان فارس به نمایندگی سید محمود کمالی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ مقرر گردید کلیه قراردادهای منعقده شرکت با امضاء مدیر‌عامل و مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیر‌عامل یا رئیس مجتمع بعنوان دارندگان مجاز گروه اول و رئیس امور مالی یا رئیس حسابدار مالی بعنوان دارندگان امضا مجاز گروه دوم همراه با مهر شرکت معتبر و قابل اجرا باشد.

۳ـ وظایف و حدود اختیارات مدیر‌عامل در ۱۲ بند مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت و بتصویب رسید. مراتب در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 535556

آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی سالیانه مورخه ۱۳/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده و تغییرات بشرح ذیل میباشد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نوین نگرمانا بازرس اصلی و ابراهیم نعمت پژوه بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.
۳ ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ تحت شماره xxx۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839876
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی سالیانه مورخه ۱۳/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده و تغییرات بشرح ذیل میباشد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نوین نگرمانا بازرس اصلی و ابراهیم نعمت پژوه بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.

۳‌ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ تحت شماره xxx۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826118
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۹/۹/۸۹ و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۰۱/۹۰ باین اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل میباشد:

۱‌ـ آقایان جمشید سبز کاربه نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن ذوالفقاری به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیرعامل (عضو هیئت مدیره)‌ـ سید محمود کمالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس و عبدالله مقدم به نمایندگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

۲‌ـ مقرر گردید کلیه قراردادهای منعقده شرکت باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها‌ـ سفته‌ها‌ـ بروات و سایر اوراق تجاری باامضای متفق مدیرعامل یا رئیس مجتمع بعنوان دارندگان امضا مجاز گروه اول و رئیس امور مالی و یا رئیس حسابداری مالی بعنوان دارندگان امضا مجاز گروه دوم همراه بامهر شرکت معتبر و قابل اجرامیباشد.

۳‌ـ وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند مورد تایید هیئت مدیره قرارگرفت.

مراتب در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ ذیل شماره xxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575544
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت پتروشیمی خوزستان و (سهام عام) و مدارک مربوط که کلا در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات شرکت مزبور بشرح ذیل می‌باشد:

۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود زیان و جریان و وجوه نقد برای سال مالی ۸۸ بتصویب رسید..

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و ابراهیم نعمت پژوه بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی xxx۹ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید مجمع قرار گرفت. مراتب در تاریخ ۲۸/۷/۸۹ ذیل شماره xxx۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بثبت رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576837
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: آقایان محمدرضا جلالی به عنوان نماینده سازمان منطقه ویژه اقتصادی و عبدالله مقدم به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی مبین به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند.

مراتب در تاریخ ۳/۵/۸۹ ذیل شماره xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات