پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860723245 (فعال)
14
افراد
36
آگهی‌ها
6272
شماره ثبت
1377/1/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14571368
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا وهاب نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571369
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقایان سیدمحمد احمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهنام توانا با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان رئیس هیئت مدیره ابراهیم حاتم زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به عنوان عضو هیئت مدیره . خانم ستاره محقق منتظری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی نوری به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اباذر شعبانیان به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس امورمالی با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین امضای چک بشرح ذیل متفق یک نفر از گروه اول با یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد . الف ) گروه یک : سیدمحمد احمدزاده ( مدیر عامل ) یا محمدرضا شیخ عالیوند ( رئیس مجتمع ) ب ) گروه دو : اباذر شعبانیان ( رئیس امور مالی ) یا سعید مسعودی زاده ( معاون امور مالی ) اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173771
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025210
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندرامام خمینی ـ شهر بندرامام خمینی ـ خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام ـ خیابان سایت ۴ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025212
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دارای شناسه ملّی: xxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دارای شناسه ملّی: xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت پتروشیمی نوری دارای شناسه ملّی: xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت پتروشیمی مبین دارای شناسه ملّی: xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام دارای شناسه ملّی: xxxxxxxxx۳۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041666
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال منقسم به سه هزار و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل و امضا گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938569
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس بندر ماهشهر بخش مرکزی دهستان جراحی آبادی واحد تهیه نمک آب دریا خیابان اصلی منطقه ویژه پتروشیمی خیابان سایت ۴ پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712486
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579116
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قارونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565527
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387169
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387170
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قارونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردید. هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238517
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: قاسم مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. تقی صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی برزویه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و اباذر شعبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و قدرت اله فرج پور بی بالان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228160
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رسول اشرف زاده برنج آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا پوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردیدند. هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228165
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122281
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پتروشیمی نوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13079552
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا پوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده حقوقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ انتخاب شد. شرکت پتروشیمی مبین باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی رسول اشرف زاده برنج آباد باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی علیرضا پوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579210
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي بوعلي سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369282
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي بوعلي سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله فرج پور بی بالان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400204
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي بوعلي سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا صاحب نسق فاروجی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ انتخاب گردید. قسمتی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1650980
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۳ شرکت پتروشیمی بو علی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۶/۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
مراتب در تاریخ ۳۰/۶/۹۳ ذیل شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بثبت رسید.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602928
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۳ شرکت پتروشیمی بو علی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۶/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان بازرس مستقل و قانونی (اصلی) محمد علی جلالی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی رسمی در سال xxx۳ انتخاب شد.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۲/۶/۹۳ ذیل شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بثبت رسید.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508774
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ و ۱۶/۲/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد::
۱ـ آقایان: محمد حیدری به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید مبارکی به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، ایرج ندیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، رسول اشرف زاده به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین و علی نیازی به نمایندگی پتروشیمی نوری به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین صدور چک با امضا متفق مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. جهت پرداخت های ضروری در ماهشهر تا سقف پانصد میلیون ریال با امضای متفق رئیس مجتمع و معاون رئیس مالی و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ حدود و اختیارات مدیرعامل در شش بند تصویب شد.
مراتب در تاریخ ۲/۴/۹۳ ذیل شماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.
شxxxxxx۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204086
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۳/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ ترازنامه گزارش عملکرد و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۹۲ تعیین گردید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به تصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۱/۸/۹۲ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079189
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی‎عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۳/۲/۹۲ بر این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‎باشد:
۱ـ آقای محمد حیدری به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید مبارکی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان ایرج ندیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان ایلام، احمدرضا اشراقی به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی نوری و سپهدار انصاری نیک به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی مبین به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه چکها متفقاً با امضا یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم همراه با مهر شرکت به شرح ذیل معتبر است:
گروه اول: جمشید مبارکی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیامک شهنی رئیس مجتمع.
گروه دوم: میر عمادالدین مظلومی رئیس امور مالی، اباذر شعبانیان رئیس حسابداری مدیریت، سعید مسعودی زاده سرپرست حسابداری عمومی.
مراتب در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937615
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ۳/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ ترازنامه در تاریخ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالیxxx۱ انتخاب گردید.
۳ـ معاملات موضوع مادهxxx اصلاحیه قانون تجارت در مجمع مورد تصویب قرارگرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت در سال۹۱ انتخاب گردید.
۵ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۲ تبصره به تصویب رسید.
۶ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده۲ اساسنامه اصلاح گردید.
مراتب در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل شمارهxxx۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ ثبت گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428416
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل میباشد: ۱ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید. ۳ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت در مجمع مورد تصویب قرارگرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۹۱ انتخاب گردید. ۵ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید. ۶ موضوع فعالیت شرکت به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت گردید. ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615732
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده ۷/۹/۹۰ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی آقای جمشید سبزکار، مدیریت صنایع پتروشیمی به نمایندگی نادر قربانی، پتروشیمی نوری به نمایندگی حمیدرضا رستمی، پتروشیمی مبین به نمایندگی حسن شریف زاده و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام به نمایندگی مهدی رستم پور، سهام وثیقه مدیران تودیع گردید.
مراتب در تاریخ ۹/۳/۹۱ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501116
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده ۷/۹/۹۰ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می‌باشد: ۱ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نمایندگی آقای جمشید سبزکار، مدیریت صنایع پتروشیمی به نمایندگی نادر قربانی، پتروشیمی نوری به نمایندگی حمیدرضا رستمی، پتروشیمی مبین به نمایندگی حسن شریف زاده و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام به نمایندگی مهدی رستم پور، سهام وثیقه مدیران تودیع گردید. مراتب در تاریخ ۹/۳/۹۱ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542794

آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت پترو شیمی بوعلی سینا (سهامی عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل می باشد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران حسابرس و بازرس اصلی و مرتضی نوبخت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند.
۲ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را تصویب نمود.
۳ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655464
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت پترو شیمی بوعلی سینا (سهامی‌عام) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران حسابرس و بازرس اصلی و مرتضی نوبخت بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند.

۲ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را تصویب نمود.

۳ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مراتب در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108756
آگهی تصمیمات
به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات شرکت مزبور به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مرتضی نوبخت بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۹ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تائید قرار داد.

مراتب در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937293
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۷/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۵/۸۹ و۱۷/۳/۸۹ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی‌عام) و مدارک مربوط که در تاریخ۲/۱۰/۸۹ و۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد:

۱ـ اقایان محمد حیدری به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، جمشید مبارکی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره، ایرج ندیمی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت، سپهدار انصاری‌نیک به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی و احمدرضا اشراقی ‌به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ تغییر امضا مجاز چکها جهت بانکهای بندرامام به شرح ذیل میباشد:

امضا یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت بدین شرح:

گروه اول: جمشید مبارکی، سیامک شهنی‌امیرخان.

گروه دوم: میرعمادالدین مظلومی و سعید مسعودی‌زاده معتبرمیباشد.

۳ـ سهم وثیقه مدیران تودیع گردید.

مراتب درتاریخ۱۹/۱۰/۸۹ ذیل شمارهxxx۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207127
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۸۹ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) که در تاریخ ۱۶/۰۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می‌باشد: امضا مجاز از گروه دوم: تغییر امضا مجاز گروه دوم از عباس فولادوند به سعید مسعودی زاده به تصویب رسید. مراتب در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878979
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۸۸ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی‌عام) که در تاریخ۱۹/۸/۸۸ به این اداره واصل گردیده تصمیمات مزبور به شرح ذیل میباشد:

۱ـ ترازنامه در تاریخ۳۰/۱۲/xxx۷ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالیxxx۷ به تصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالیxxx۸ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین گردید.

مراتب در تاریخ۲۰/۸/۸۸ ذیل شمارهxxx۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248536
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۸ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) که در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ به این اداره واصل گردیده تصمیمات مزبور به شرح ذیل اتخاذ می‌باشد: ۱ ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۸۷ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ ۲۰/۸/۸۸ ذیل شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات