فولاد کاویان

شرکت فولاد کاویان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860704330
17
افراد
26
آگهی‌ها
80731
شماره ثبت
1373/6/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14618980
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285820
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره هیئت مدیره پریسا شیرین پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285829
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیده اند: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و پریسا شیرین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668167
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رییس هیئت مدیره –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره – خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره – خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و مدارک تعهدآورتجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668161
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره (برای مدت ۲ سال) به شرح ذیل انتخاب گردیده‌اند: –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ – خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161431
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رییس هیئت مدیره و آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب ردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082466
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx - xxxxxx/ xxx سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۷ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082450
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و هما حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و رویا حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941720
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و هما حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و رویا حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763953
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ xxx۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا برادران شکوهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خاانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752654
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان یرای سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید. _ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه های کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت فولاد کاویان انتخاب شند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589225
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد محمدی ک م xxxxxxxxx۷رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر گنجیان ک م xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید احمد سجادی ک م xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ـ آقای پیام زاده کازرونی ک م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ـ خانم شبنم شاه حسینی ک م xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589223
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد سجادی ک م xxxxxxxxx۸ بجای آقای هوتن مکری بسمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175821
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و پیام زاده کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هوتن مکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175825
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پیام زاده کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هوتن مکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036228
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد محمدی به ک م xxxxxxxxx۷ علی اصغر گنجیان به ک م xxxxxxxxx۱ محمدحسین خادمی گل میشه به ک م xxxxxxxxx۳ هوتن مکری به ک م xxxxxxxxx۳ شبنم شاه حسینی به ک م xxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ بهزاد محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980012
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478610

آگهی افزایش سرمایه شرکت فولاد کاویان
سهامی عام بشماره ثبت xxx۳۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بموجب گواهی شماره ۹/xxx۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ بانک ملی ایران شعبه فردوسی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919347
آگهی افزایش سرمایه شرکت فولاد کاویان سهامی عام بشماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بموجب گواهی شماره ۹/xxx۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ بانک ملی ایران شعبه فردوسی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399064
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529054
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069529
آگهی اصلاحی شرکت فولاد کاویان سهامی عام بشماره ثبت ۸۰۷۳۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
پیرو آگهی شماره xxx۷۵/ ت ۳۲ مورخ ۲۹/۴/۹۰ نشانی شرکت در تهران افریقا ابتدای بلوار آرش پ ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل شد از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025057
آگهی اصلاحی شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
پیرو آگهی شماره xxx۷۵/ت/۳۲ـ مورخ ۲۹/۴/xxx۰ و طی مجمع ۲۰/۴/xxx۰ و تنفس مربوطه موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسهxxxxxxxxx۷۱ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ملی xxxxxxxxx۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل جهت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616817
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر گنجیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهزاد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شهاب علی‌دوست‌لسکوکلایه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آرش شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و صونا افتخاراعظم به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ بهزاد محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر گنجیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799382
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر گنجیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهزاد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شهاب علی‌دوست‌لسکوکلایه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آرش شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و صونا افتخاراعظم به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ بهزاد محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر گنجیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11464994
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به سمت بازرس اصلی و سید هادی علیپور به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع فولاد گیلان ـ علی‌اصغر گنجیان ـ امیدرضا داینال‌زاده‌نمین ـ مرضیه محسنی ـ آرزو داینال‌زاده‌نمین ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ رسول داینال‌زاده‌نمین به نمایندگی از مجتمع فولاد گیلان بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر گنجیان بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات