تولید فرومولیبدن کرمان

شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860560307 (منحل شده)
0
افراد
12
آگهی‌ها
4692
شماره ثبت
1379/9/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 476546

آگهی تغییر محل تصفیه شرکت تولیدی فرومولیبدن کرمان
(سهامی عام) شماره ثبتxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷
پیرو آگهی انحلال xxx۰/ت ـ۲۹/۹/۹۰ و حسب نامه شماره xxx۶ـ۲۰/۱۰/۹۰ مدیر تصفیه محل تصفیه از آدرس قبلی به کرمان شهرستان شهربابک ـ میدان آیت الله سعیدی (مخابرات) ابتدای خیابان آیت الله خامنه ای ـ روبروی دفتر خدماتی پیام تلفن xxxxxxxxx۰۳ منتقل گردید.
شxxxxxx ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673782
آگهی تغییر محل تصفیه شرکت تولیدی فرومولیبدن کرمان‏ (سهامی عام) شماره ثبت۴۶۹۲‏و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷‏
پیرو آگهی انحلال xxx۰/ت ـ۲۹/۹/۹۰ و حسب نامه شماره ‏‏xxx۶ـ۲۰/۱۰/۹۰ مدیر تصفیه محل تصفیه از آدرس قبلی به کرمان ‏شهرستان شهربابک ـ میدان آیت‌الله سعیدی (مخابرات) ابتدای خیابان ‏آیت‌الله خامنه‌ای ـ روبروی دفتر خدماتی پیام تلفن xxxxxxxxx۰۳ ‏منتقل گردید. ‏

ثبت شرکتهای ثبت کرمان ‏
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 435827

آگهی انحلال شرکت تولید فرومولیبدن کرمان
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۹/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت به علت عدم فعالیت منحل گردید
۲ـ آقای مسعود گلرخان به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید
۲ـ آدرس محل تصفیه به شرح ذیل می باشد:
تهران ـ خیابان طالقنی ـ تقاطع ویلا ـ روبروی پارکینگ هتل هویزه پلاک xxx طبقه ۵ واحد ۱۱ شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران کدپستی xxxxxxxxx۴
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018779
آگهی انحلال شرکت تولید فرومولیبدن کرمان سهامی‌ عام به شماره ثبت ۳۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۹/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت به علت عدم فعالیت منحل گردید

۲ـ آقای مسعود گلرخان به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید

۲ـ آدرس محل تصفیه به شرح ذیل می‌باشد:

تهران ـ خیابان طالقنی ـ تقاطع ویلا ـ روبروی پارکینگ هتل هویزه پلاک xxx طبقه ۵ واحد ۱۱ شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران کدپستی xxxxxxxxx۴

مسئول ثبت شرکتهای ثبت‌کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683394
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۹۲، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۸/۱۰/۸۹:

۱ـ آقای بهروز رحمتی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) و آقای عطاالله شریفیان بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران و آقای مهدی مجدفر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس و آقای سید حجت الله موسوی و آقای سعید ملایی ندیکی بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662136
آگهی تغییرات شرکت تولید فرو مولیبدن کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۵/۸۹

۱ـ آقایان سعید ملایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عطاءالله شریفیان به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مجدفر به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهروز رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ ـ کلیه اسنادو اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304310
آگهی تغییرات شرکت تولید فرمولبیدن کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس، صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی کارکنان بانکها، آقای سعید ملایی ندیکی.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578650
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807025
آگهی تغییرات شرکت تولید فرو مولیبدن (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۸۸:

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره بااستعفای آقای دارا ثروتیان از سمت مدیرعاملی موافقت و آقایان محمد زند وکیلی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یدالله شفیعی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن یزدانی راد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان عباس فردجو بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی و محمدرضا امیرزاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707916
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۹۲، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق نمونه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885294
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵ و ۱۴/۶/۸۸

۱- بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای دارا ثروتیان به سمت مدیرعامل و آقای یداله شفیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن یزدانی راد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس فردجو به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و آقایان محمد زندوکیلی و محمدرضا امیر زاده به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896299
آگهی تغییرات شرکت تولید فرو مولیبدن کرمان(سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/xxx۸:

۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات