سلسله آب حیات کرمان

شرکت سلسله آب حیات کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860559923 (فعال)
8
افراد
16
آگهی‌ها
4653
شماره ثبت
1379/8/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14672184
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652820
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض اختیار گردید : ) هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید . ۱ مسئولیت اداره کلیه امور اجرائی و حفظ حقوق و منافع شرکت ۲ نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و مراجع قضائی و اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرف شرکت و به نام شرکت ، در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و مراجع ثبتی ، انتظامی ، شهرداری ، مالیاتی ، تامین اجتماعی و غیره در جهت شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر درخواست تجدید نظر و پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستورالاجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آنها و معفی بدهکار و . . . و کارشناس و اموال بدهکار ، اخذ محکوم به و خسارات و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و ورود ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و به طور کلی انجام تمامی اقداماتی که بجای حفظ و استیفای حقوق شرکت لازم است بدون استثنا ۳ استخدام دعوت به همکاری با تعیین و پذیرش شرایط ، نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین شغل حدود مسئولیت و اختیارات مربوط در چاپ سازمان مصوب شرکت ۴ تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای پرسنلی با توجه به ضوابط استخدامی شرکت ۵ ترفیع ، تشویق و تنبیه ، انفصال ، بازنشستگی ، قبول استعفاء و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوط ۶ تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه سه ساله شرکت برای طرح در هیئت مدیره ۷ تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره ۸ امضای کلیه مکاتبات شرکت اعم از داخلی و خارجی ۹ افتتاح حساب ( اعم از ارزی و ریالی ، داخلی یا خارج از کشور ) به نام شرکت نزد بانک و موسسه با معرفی امضاهای مجاز ۱۰ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات ۱۱ تعهد ، ظهر نویسی ، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز ۱۲ تنظیم و پیشنهاد سازمان ، آئین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۱۳ پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به مدت و شرایط مربوط جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره ۱۴ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر ۱۵ بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاری مشارکتهای جدید ، خرید و فروش سهام شرکتها ۱۶ ارائه صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره ۱۷ ارائه گزارش‌های مالی سه ماهه از وضع شرکت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14483963
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ الف موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : موضوعات اصلی : تولید لوله‌های پلی اتیلن و سایر مشتقات پلیمری و اقدام و مبادرت به فعالیتهای تولیدی در صنعت پلاستیک و موارد مشابه مرتبط ، خرید و وارد کردن مواد ، ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم یدکی برای اجرای اهداف شرکت ب : موضوعات فرعی : انجام هر گونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و انجام خدمات آزمایشگاهی در ارتباط با موضوعات فوق در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) ب اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392635
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حيات كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ شعبه شرکت در استان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملا صدرا، پلاک xxx، طبقه همکف، واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۶ ایجاد گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148420
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت شیمی بافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت تولیدی گاز لوله به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004921
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565259
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سال xxx۶ شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565261
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵: آقای کامران کلانتری با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کمال زارعی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای قنبری علی رجبی دهنوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو غیرموظف و هیئت مدیره آقای نبی اله قبادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت شیمی بافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای مهدی محبعلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت لوله‌های دو جداره قدر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای کامران کلانتری با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994718
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تولیدی لوله‌های دوجداره قدر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت بازرگانی خدماتی هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت شیمی بافت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ - ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های سال xxx۵ شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896159
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳: الحاق یک ماده به شرح ذیل به مفاد اساسنامه مورد تصویب مجمع قرار گرفت: «شرکت مجاز می‌باشد، با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. شرایط مذکور درخصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می‌باشد.» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657088
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سال xxx۴ شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266039
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ ـ آقای کامران کلانتری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای کمال زارعی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولیدی گاز لوله به شماره ثبت xxxxxxو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره ـ آقای عبداله یعقوبخانی غیاثوند با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت لوله های دوجداره قدر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ آقای غلامحسین عسگری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت شیمی بافت به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ آقای قنبرعلی رجبی دهنوی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۵ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل مسئولیت اداری کلیه امور اجرائی و حفظ حقوق و منافع شرکت نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و مراجع قضائی در اقامه دفاع از دعاوی له و علیه شرکت با حق توکیل به غیر ولو کراراً استخدام و دعوت به همکاری با تعیین و پذیرش شرایط، نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات مربوط در چارچوب سازمان مصوب شرکت. تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت های پرسنلی با توجه به ضوابط استخدامی شرکت ترفیع، تشویق و تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفاء و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوط تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه سه ساله شرکت برای طرح در هیات مدیره تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیات مدیره امضای کلیه مکاتبات شرکت اعم از داخلی و خارجی افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات با معرفی امضاهای مجاز دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز تنظیم و پیشنهاد سازمان، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیات مدیره پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به مدت و شرایط مربوط جهت اتخاذ تصمیم هیات مدیره تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نمایندگان صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر مشارکت های جدید، خرید و فروش سهام شرکت ها بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت های جدید، خرید و فروش سهام شرکت ها ارائه صورت های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیات مدیره ارائه گزارش های مالی سه ماهه از وضع شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472411
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲
۱. مجید افخمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. سامانه ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری http://irsherkat.ssaa.ir
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716265
آگهی تغییراتشرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹
۲ـ موسسه حسابرسی بهروزان حساب و آقای بهرام همتی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199394
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹ ۲ موسسه حسابرسی بهروزان حساب و آقای بهرام همتی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813086
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۱/ث‌ـ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ آقای غلامرضا جابری انصاری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت عضو هیئت مدیره می‌باشد که در آگهی فوق الذکر از قلم افتاده و نوع شرکت سهامی عام بوده که سهامی خاص قید گردیده و بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات