سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860555136 (فعال)
13
افراد
35
آگهی‌ها
3395
شماره ثبت
1376/2/28
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14918829
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی 10860555136
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی 10101660410 ـ شرکت مهندسی عمران سامان عصر(سهامی خاص) به شناسه ملی 10103335996 ـ شرکت گروه توسعه بازارکیمیا(سهامی خاص) به شناسه ملی 14004878516 ـ صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز(سهامی خاص) به شناسه ملی 14006827815 ـ شرکت مهر مهاجر ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی 10320343509 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت 13919 وشناسه ملی 10100525069 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شماره ثبت 2862 وشناسه ملی 10100200524 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1399 انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه محلی انتخاب گردید. 4 ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 31/03/1398 مورد تصویب قرار گرفت. ش980906658576542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx۴۷/xxx ـ ۱۲/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار: در جهت مطابقت اساسنامه شرکت با اساسنامه شرکتهای مادر (هلدینگ) سهامی عام نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح و ماده جدید تحت شماره ۵۸ به شرح زیر به اساسنامه افزوده گردید در نتیجه شماره ماده های ۵۸ تا ۶۵ به شماره ماده های ۵۹ تا ۶۶ تغییر یافت. ـ اصلاح ماده ۴۲: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. ـ اضافه نمودن ماده ۵۸: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور میگردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. در نتیجه اساسنامه جدید شرکت ، مشتمل بر۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294334
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ الف ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد(صورتهای مالی) منتهی به ۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه "فراگیر" (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه های اطلاعات و کرمان امروز و اقتصاد کرمان به عنوان روزنامه کثیر الانتشارانتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx۱ سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت افق تجارت عقیق پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ج حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ ششصد میلیارد و سیصد میلیون ریال منقسم به ششصد میلیون و سیصدهزارسهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688555
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ الف - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ - شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ - شرکت افق تجارت عقیق پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضاء اصلی و شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ - شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضاء علی البدل ب - موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه «فراگیر» (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. د– روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵: - با توجه به مفاد نامه شماره xxx/ ن/ ۹۵ مورخ xxx۵/۰۸/۰۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) آقای حسین ابوطالبی به جای آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید. - هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر برای مدت باقیمانده تعیین نمود. - آقای سیدضیاالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵: ۱ قرائت گزار ش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۵ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه «فراگیر» (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536083
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملیxxxxxxxxx۲مایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردید وحدود اختیارات مدیرعامل تعیین وتفویض گردید. ب) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ الف ـ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ج ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه "فراگیر" (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض شد. د ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴: ۱ ـ آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مسعود صفاخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۴ انتخاب گردیدند.و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد. ج ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانونی تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت. د ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683335
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی‌عام) بشماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
پیرو آگهی صادره بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۸/۷/۹۳ عبارت حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد از قلم افتاده که بدین شرح اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ تعیین سمت اعضای هیئت مدیره:
ـ آقای سید محمد صدرهاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سید مهدی طیب زاده به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسن پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان ( سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای مسعود صفاخواه خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۱۱/۹۲: ۱. آقای سید مهدی طبیب زاده بنمایندگی از سازمان عمران کرمان سهامی خاص بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۲. آقای حسین رحمتی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره ۳. آقای حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره ۴. آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. سید محمد صدر هاشمی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام بعنوان رئیس هیئت مدیره ۶. آقای مسعود صفا خواه خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری باامضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۸/۹۲:
۱ـ آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سازمان عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت عضو هیئت مدیره و سعید رضا عاصمی زواره با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اوراق عادی باامضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226028
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۷/۹۲:
۱ـ قرائت و گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه منتهی به ۳۱/۳/۹۲
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهام عام) و سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906829
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۷/۹۱.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۳۱/۳/۹۱.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11234586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۷/۹۱.

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۳۱/۳/۹۱.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 610970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469100

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۰
اساسنامه جدید شرکت مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برای نهادهای مالی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره مورد تصویب اعضاء قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11668598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۰

اساسنامه جدید شرکت مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برای نهادهای مالی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره مورد تصویب اعضاء قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462913

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۹۰
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۳/xxx۰
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وکرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۴ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام سازمان عمران کرمان سهامی خاص به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881092
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۹۰

۱ـ قرائت گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۳/xxx۰

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وکرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهامی‌عام و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی‌عام سازمان عمران کرمان سهامی‌خاص به سمت اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند

مسئول ثبت شرکتهای ثبت‌کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 393498

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران
استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۰:
۱ ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره سید محمد صدر هاشمی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و دکتر اصغر عارفی به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شه بخش به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان و حسین رحمتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و سعید رضا عاصمی زواره به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود صفا خواه بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء و مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ مسئول ثبت شرکت ها ی ثبت
کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۰:

۱‌ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره سید محمد صدر هاشمی‌نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و دکتر اصغر عارفی به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شه بخش به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان و حسین رحمتی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و سعید رضا عاصمی زواره به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود صفا خواه بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء و مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد

مسئول ثبت شرکت‌ها‌ی ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۰

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت‌مدیره آقایان حمید جلال دوست آستانه به سمت مدیرعامل و سیدمحمد صدر هاشمی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و دکتر اصغر عارفی به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و سیدمهدی طیب‌زاده به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان وحسین رحمتی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و سعید رضا عاصمی زواره به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و به مدت دو سال انتخاب گردیدند

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل ودر غیاب ایشان رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9600944
آگهی تأسیس شعبه شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی شهرک صنعتی شماره یک ـ خیابان دوم ـ قطعه شماره ۵۶R تاسیس و آقای آرش رضایی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۰۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۷/۱۱/۸۹:

۱ـ افزایش سرمایه از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام عادی از طریق صدور سهام جدید از محل سود انباشته مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تصویب گردید.

۲ـ هیئت مدیره اختیار تام داد تا ظرف مدت دو سال عملی نمودن افزایش سرمایه را به دفعات متعدد با طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزات لازم با رعایت حق تقدم سهامداران عملی نماید.

۳ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ مجمع موافقت خود را با پذیرش و عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان در بورس اوراق بهادار تهران اعلام گردد و مقرر نمود که هیئت مدیره در انجام کلیه اقدامات لازم برای تحقق این امر تسریع نماید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخه ۲۹/۷/۸۹

۱ـ قرائت گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام حسابداران رسمی و آقای رضا معظمی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت‌یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه محلی اطلاعات و دنیای اقتصادی و کرمان امروز جهت درج‌اگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607796
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۴/۸۹:

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۸۸.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی صاره راز بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228757
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸: ۱ آقایان سیدمحمد صدر هاشمی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی طبیب زاده بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) و سعیدرضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) و حسین رحمتی بنمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی و آرش رضائی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن باامضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت۳۳۹۵وشناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابدارن رسمی) و آقای رضا معظمی بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه های اطلاعات ـ دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی هیا شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) ـ سازمان عمران کرمان ـ شرکت پشتیبانی اوراق ساختمان (سهامی خاص) ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تجارت امید و شرکت گروه استراتوس پارس بعنوان اعضاء علی‌البدل.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات