عمران و توسعه شاهد

شرکت عمران و توسعه شاهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860553003
16
افراد
47
آگهی‌ها
186366
شماره ثبت
1375/4/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14731379
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444973
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی دهقان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای تصدی باقیمانده دوره هیئت مدیره به جای آقای علی ملکی تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، قراردادها ، چک ، سفته ، بروات و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401243
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، فردوس ، خیابان بیست متری ولیعصر ، خیابان شهید ابوالفضل ظرافتی ، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم ، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212069
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید صحیح می باشد که اشتیاها ۳۰/۱۲/xxx۶ درج گردیده و بدینوسیله اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212077
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین گروسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سجادیان به کد ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی ملکی به کد ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کریم بروفرد به کد ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای هومن مشعشعی به کد ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص مذکور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بندهای ۱و۴و۶و۷و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار ملی قراردادها و چک و سفته بروات و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193904
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شاهد شماره ثبت xxx۵۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت بازرگانی شاهدشماره ثبتxxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150483
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150492
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۳۰به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526135
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت شاهد سهامی عام شماره ثبت xxx۵۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بانک ایران زمین سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001442
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین گروسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هئیت - آقای حسن عباسی معروفان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره xxxxxxxxx۷۹ - آقای علی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای هومن مشعشعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هئیت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هئیت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - با عنایت به ماده ۴۲ اساسنامه مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه هادادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - سایر مواردی که بنابر در خواست مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره تفویض می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956335
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919241
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی مورخ ۱۸/۸/۹۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد. مبلغ xxxxxxxxx۷۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx / ۹۵ ص / xxx مورخ ۲۱/۴/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876654
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434454
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نظری مراشی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن عباسی معروفان ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محمد بهرامی جوبهء ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت شاهد بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سیداحمد عطشانی ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی رستمی نامیله ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرر دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. قسمتی از اختیارات هیات مدیره مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگا ه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلساات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یادادخواست یا دعوا اداعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قرار داداهای حاوی شرط داوری یا توفقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داوردر خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. سایر مواردی که بنابر در خواست مدیرعامل شرکت توسط هیات مدیره تفویض می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325562
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت شاهد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۵۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - بانک ایران زمین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ - شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660602
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187726
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ بانک ایران زمین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰
ـ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۲ برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187734
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد نظری مراشی به xxxxxxxxx۷ کد ملی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمد بهرامی جوبه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید احمد عطشانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی رستمی نامیله با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ عضو هیئت مدیره آقای حسن عباسی معروفان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ایران زمین، به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ نایب رئیس هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود:
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012535
آگهی تغییرپلاک شرکت عمران و توسعه شاهد به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
بموجب نامه هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ و با توجه به تغییرپلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732695
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/ت۳۲ مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام بهشماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اعلام میدارد نام نماینده شرکت بازرگانی شاهد مهدی رستمی نامیله به ک م xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد که در آگهی اشتباه تایپ شده وبدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732696
آگهی اصلاحی شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاصبه شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۴۴/ت۳۲ مورخ ۱/۶/۹۱ نام شرکت به شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام میباشد که مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668663
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/ت۳۲ مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام بهشماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اعلام میدارد نام نماینده شرکت بازرگانی شاهد مهدی رستمی نامیله به ک م xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد که در آگهی اشتباه تایپ شده وبدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11311485
آگهی اصلاحی شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۴۴/ت۳۲ مورخ ۱/۶/۹۱ نام شرکت به شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام میباشد که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715891
آگهی اصلاحی شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عامبه شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
پیرو آگهی شمارهxxx۴۲/ت۳۲مورخ۱/۶/۹۱ نوع شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271906
آگهی اصلاحی شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۴۲/ ت ۳۲ مورخ ۱/۶/۹۱ نوع شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705187
آگهی تغییرات در شرکت عمران و توسعه شاهدسهامی عام بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بهرامی جوبه به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و احمد نظری مراشی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیات مدیره و سید احمد عطشانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیات مدیره و مهدی رستمی ناملیه به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیات مدیره و حسن عباسی معروفان به کدملیxxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986353
آگهی تغییرات در شرکت عمران و توسعه شاهدسهامی عام بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بهرامی‌جوبه به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و احمد نظری‌مراشی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و سید احمد عطشانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیات‌مدیره و مهدی رستمی‌ناملیه به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیات‌مدیره و حسن عباسی‌معروفان به کدملیxxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی از بانک ایران‌زمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704599
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بازرگانی شاهد سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۸۲ و بانک ایران زمین به ش م xxxxxxxxx۷۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11987754
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه‌گذاری سعدی سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بازرگانی شاهد سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۸۲ و بانک ایران زمین به ش م xxxxxxxxx۷۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703638
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222570
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619165
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفرتغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621673
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تعداد اعضای هیئت‌مدیره به۵ نفرتغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572519
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موضوع شرکت به الف موضوعات اصلی خرید اجاره صلح و به طور کلی انجام معاملات در قالب مقررات جاری کشور نسبت به املاک و مستغلات شرکت اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی احداث مجتمع های گردشگری و مجتمع های کشت و صنعت در داخل و یا خارج از کشور بهینه سازی و بازسازی املاک به منظور ارتقای کیفی آن طراحی و اجراء مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمع های تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت گسترش فعالیت در کلیه زمینه های فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و سایر موسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور پیشبرد اهداف شرکت انجام فعالیت در عرصه صادرات و واردات مصالح ساختمانی محصولات کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده خدمات فنی و مهندسی و احداث واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه معاملات در قالب مقررات جاری کشور و مبادلات به انجام کلیه عملیات زیربنایی و روبنایی در کلیه ابعاد و تعاریف موجود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوعات شرکت ضرورت داشته باشد تاسیس و ایجاد و سرمایه گذاری در شرکتها و یا واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و ساختمانی و شعب یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039776
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موضوع شرکت به الف موضوعات اصلی خرید اجاره صلح و به طور کلی انجام معاملات در قالب مقررات جاری کشور نسبت به املاک و مستغلات شرکت اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی احداث مجتمع‌های گردشگری و مجتمع‌های کشت و صنعت در داخل و یا خارج از کشور بهینه سازی و بازسازی املاک به منظور ارتقای کیفی آن طراحی و اجراء مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمع‌های تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت گسترش فعالیت در کلیه زمینه‌های فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و سایر موسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور پیشبرد اهداف شرکت انجام فعالیت در عرصه صادرات و واردات مصالح ساختمانی محصولات کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده خدمات فنی و مهندسی و احداث واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه معاملات در قالب مقررات جاری کشور و مبادلات به انجام کلیه عملیات زیربنایی و روبنایی در کلیه ابعاد و تعاریف موجود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوعات شرکت ضرورت داشته_باشد تاسیس و ایجاد و سرمایه گذاری در شرکتها و یا واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و ساختمانی و شعب یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548402
آگهي تصميمات شركت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی بنمایندگی حسن عباسی معروفان به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای سیدحسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدنصرت اله طاهری تخته چوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد نظری مراشی به کدملی xxxxxxxxx و رسول جباری فر به کدملی xxxxxxxxx و عیسی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیداحمد عطشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره و محمد بهرامی جو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819176
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی بنمایندگی حسن عباسی‌معروفان به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای سیدحسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدنصرت‌اله طاهری‌تخته‌چوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد نظری‌مراشی به کدملی xxxxxxxxx و رسول جباری‌فر به کدملی xxxxxxxxx و عیسی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیداحمد عطشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمد بهرامی‌جو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک‌ و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475959

آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ سیداحمد عطشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای عباس میرزاابوطالبی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. ترکیب هیئت مدیره به شرح زیر می باشد: سیدنصرت اله طاهری تخته چوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نظری مراشی به کدملی xxxxxxxxx و رسول جباری فر به کدملی xxxxxxxxx۷ و سیداحمد عطشانی و عیسی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بهرامی جوبه به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554423
‏ آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۶۳۶۶‏ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳‏
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ سیداحمد ‏عطشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای عباس میرزاابوطالبی به ‏نمایندگی شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی ‏‏xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی ‏مدیران انتخاب گردید. ترکیب هیئت‌مدیره به شرح زیر می‌باشد: ‏سیدنصرت‌اله طاهری‌تخته‌چوبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت ‏رئیس هیئت‌مدیره و سیدحسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ ‏بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد نظری‌مراشی به کدملی ‏‏xxxxxxxxx و رسول جباری‌فر به کدملی xxxxxxxxx۷ و ‏سیداحمد عطشانی و عیسی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ‏بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد بهرامی‌جوبه به کدملی ‏‏xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. ‏و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها چک سفته ‏بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ‏مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر ‏شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ‏شرکت معتبر است. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092578
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمد بهرامی‌جو به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ بجای احمد نظری‌‌مراشی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و سید نصرت‌اله طاهری‌تخته‌چوبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید حسن موسوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد نظری‌مراشی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و عباس میرزاابوطالبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و رسول جباری‌فر به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و عیسی اسحاقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572645
آگهی افزایش سرمایه شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۶۳۶۶و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168131
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد نظری‎مراشی به نمایندگی از شرکت شاهد ـ عباس میرزاابوطالبی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز ـ عیسی اسحاقی به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد ـ محمد بهرامی‎جوبه به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری سعدی ـ رسول جباری‎فر به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد ـ سیدحسن موسوی به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد ـ سید نصرت‎اله طاهری‎تخته‎چوبی به نمایندگی شرکت هرمز انر‍ژی ـ سیدنصرت‎اله طاهری‎تخته‎چوبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسن موسوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد نظری مراشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749671
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱۵/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۸۹ شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اعلام می‌دارد مدت تصدی اعضای هیئت مدیره به‌مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11726003
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و صمصام غنیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662740
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802801
آگهی اصلاحی شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۲۹/۱/۸۹ و باستناد نامه وارده شماره xxx۲ مورخ ۳۰/۱/۸۹ تاریخ صورتجلسه هیئت‌مدیره ۲۷/۱۱/۸۸ صحیح می‌باشد که اشتباهاً مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ درج گردیده و بدین‌وسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581033
آگهی افزایش سرمایه شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تمام پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسیسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات